Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκλεψε τις εντυπώσεις ο Μίλτος Τεντόγλου στο 1ο «Piraeus Street Long Jump»

Το 1ο “Piraeus Street Long Jump” συγκέ­ντρω­σε μπρο­στά από το Δημο­τι­κό Θέα­τρο Πει­ραιά ορι­σμέ­νους από τους κορυ­φαί­ους άλτες του μήκους και ανά­με­σα τους, τον καλύ­τε­ρο όλων, τον «χρυ­σό» Ολυ­μπιο­νί­κη Μίλ­το Τεντόγλου.

Ο άλτης του Γιώρ­γου Πομά­σκι ολο­κλή­ρω­σε τον αγώ­να του στα 8,24 μ. και απο­ζη­μί­ω­σε τους φίλους του στί­βου που παρα­κο­λού­θη­σαν τον αγώ­να του. Ο Τεντό­γλου ξεκί­νη­σε τον αγώ­να του με 7,83μ., ήταν άκυ­ρος στο δεύ­τε­ρο άλμα, πέτυ­χε 8,03 μ. στο τρί­το και μετά από δύο άκυ­ρα έκλει­σε τον αγώ­να του στα 8,24μ. (0,5) στην πιο δυνα­τή στιγ­μή του απογεύματος.

Με το τέλος του αγώ­να, ο Τεντό­γλου μοί­ρα­σε χαμό­γε­λα σε μικρούς και μεγά­λους, βγή­κε δεκά­δες φωτο­γρα­φί­ες με φίλους του στί­βου που περί­με­ναν υπο­μο­νε­τι­κά και άκου­σε αρκε­τές φορές ρυθ­μι­κά το όνο­μα του.

Ο 25χρονος αθλη­τής έδει­ξε για μία ακό­μη φορά πως έχει μεγά­λη απή­χη­ση στην ελλη­νι­κή κοι­νω­νία και είναι ικα­νός να φέρει κοντά στο στί­βο μικρούς και μεγάλους.

«Ήταν πολύ ωραία η ατμό­σφαι­ρα. Έχω πάει δύο φορές σε αγώ­νες street στο εξω­τε­ρι­κό και μπο­ρώ να πω με σιγου­ριά ότι αυτός ήταν ο καλύ­τε­ρος με δια­φο­ρά», είπε αρχι­κά ο Τεντό­γλου και συνέ­χι­σε: «Επει­δή δεν είναι κανο­νι­κό στά­διο όλοι οι αθλη­τές δυσκο­λευ­τή­κα­με με τον τάπη­τα. Η αλή­θεια είναι ότι σαν επί­δο­ση κάπου εκεί το περί­με­να. Είμαι ευχα­ρι­στη­μέ­νος, είμα­στε στην αρχή της σεζόν».

Όσο για τον κόσμο που συγκε­ντρώ­θη­κε για να δει τον αγώ­να, τόνι­σε: «Έχω βγά­λει φωτο­γρα­φία σίγου­ρα με τους μισούς που ήρθαν σήμε­ρα εδώ!».

Η αγω­νι­στι­κή δρά­ση για τον Τεντό­γλου συνε­χί­ζε­ται με γρή­γο­ρους ρυθ­μούς από εδώ και στο εξής: «Τώρα έχω μπρο­στά μου μια σει­ρά αγώ­νων που συνε­χί­ζο­νται με το Diamond League στο Παρί­σι. Θα έχω καλούς αντι­πά­λους και στό­χος είναι να κερδίζω».

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο