Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκρηξη ηφαίστειου στην Τόνγκα: Τουλάχιστον τρεις θάνατοι και καταστροφές σε απομακρυσμένα νησιά

Η κυβέρ­νη­ση της Τόν­γκα επι­βε­βαί­ω­σε ότι υπάρ­χουν τρία θύμα­τα στην πρώ­τη επί­ση­μη ενη­μέ­ρω­σή της από την ηφαι­στεια­κή έκρη­ξη του Σαβ­βά­του και το τσου­νά­μι που ακολούθησε.

Επί­σης, ανα­κοί­νω­σε ότι ξεκί­νη­σε η εκκέ­νω­ση κάποιων απο­μα­κρυ­σμέ­νων νησιών, ύστε­ρα από την κατα­στρο­φή κατοι­κιών, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου ενός ολό­κλη­ρου χωριού στο νησί Μάν­γκο.

Το ναυ­τι­κό της Τόν­γκα είχε ήδη απο­στεί­λει ιατρι­κές ομά­δες, προ­μή­θειες σε νερό και τρό­φι­μα, καθώς και τέντες στα απο­μα­κρυ­σμέ­να νησιά Χαπάι, ενώ σήμε­ρα εστά­λη και άλλη βοή­θεια λόγω της σοβα­ρό­τη­τας των κατα­στρο­φών που κατα­γρά­φο­νται στα νησιά Μάν­γκο, Φονοϊ­φούα και Ναμού­κα, σύμ­φω­να με την ανακοίνωση.

Όλα τα σπί­τια έχουν κατα­στρα­φεί στο νησί Μάν­γκο, μόνο δύο κατοι­κί­ες παρα­μέ­νουν όρθιες στη Φονοϊ­φούα, ενώ η νήσος Ναμού­κα έχει υπο­στεί εκτε­τα­μέ­νες κατα­στρο­φές, ανέ­φε­ρε το γρα­φείο του πρω­θυ­πουρ­γού. Σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση, έχει ήδη ξεκι­νή­σει η εκκέ­νω­ση των νησιών Ατά­τα, Μάν­γκο και Φονοϊφούα.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο