Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκρηξη σε διυλιστήριο στο Λιβόρνο

Έκρη­ξη σημειώ­θη­κε σε διυ­λι­στή­ριο της πόλης Λιβόρ­νο της Τοσκά­νης, στην κεντρι­κή Ιτα­λία.

Το διυ­λι­στή­ριο ανή­κει στην ιτα­λι­κή Εται­ρία Υδρο­γο­ναν­θρά­κων Eni και την ώρα αυτή σύν­νε­φο μαύ­ρου καπνού έχει καλύ­ψει μεγά­λο μέρος της περιοχής.

Οι τοπι­κές αρχές και η Πολι­τι­κή Προ­στα­σία ζήτη­σαν από τους κατοί­κους να μεί­νουν στα σπί­τια τους και να κρα­τή­σουν κλει­στά τα παράθυρα.

Προς το παρόν, δεν έχει γίνει καμία ανα­φο­ρά σε τραυματίες.

Οι πυρο­σβέ­στες, πάντως, σύμ­φω­να με τις μέχρι τώρα πλη­ρο­φο­ρί­ες, έχουν θέσει υπό έλεγ­χο την πυρ­κα­γιά που ξέσπα­σε μέσα στο διυλιστήριο.

Μια στή­λη μαύ­ρου καπνού, πριν από κάποιες εκρή­ξεις, υψώ­θη­κε γύρω από το διυ­λι­στή­ριο Eni στο Stagno, στα περί­χω­ρα του Λιβόρ­νο. Ο καπνός είναι ορα­τός από μακριά και υπήρ­ξαν πολ­λές κλή­σεις στην πυρο­σβε­στι­κή γύρω στις 2 μμ. Ο δήμαρ­χος της κοντι­νής πόλης Collesalvetti, Adelio Antolini, ανα­φέ­ρει: «Ήμα­σταν στο δημο­τι­κό συμ­βού­λιο και μας ειδο­ποί­η­σαν, για τη στή­λη μαύ­ρου καπνού που φαί­νε­ται ακό­μα και από από­στα­ση και του­λά­χι­στον τρεις δυνα­τούς θορύ­βους», παρό­μοιους με εκρή­ξεις. Σύμ­φω­να με όσα έχουν εξα­κρι­βω­θεί μέχρι στιγ­μής, η έκρη­ξη συνέ­βη μέσα σε δεξα­με­νή καυ­σί­μων όπου γίνο­νταν εργα­σί­ες συντή­ρη­σης, χωρίς τραυ­μα­τί­ες. Οι φλό­γες έσβη­σαν σε μισή ώρα από την πυροσβεστική.

Επί τόπου ο δήμαρ­χος του Λιβόρ­νο Λού­κα Σαλ­βέ­τι εκτός από τους πυρο­σβέ­στες, την αστυ­νο­μία και τους καραμπινιέρους.Έγινε ενερ­γο­ποί­η­ση του σχε­δί­ου εκκέ­νω­σης πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας που κάλε­σε επί­σης τους κατοί­κους της περιο­χής να κρα­τή­σουν τα παρά­θυ­ρα κλει­στά μέχρι να εξα­φα­νι­στεί το μαύ­ρο σύν­νε­φο. “Ο φούρ­νος hot oil F2 φαί­νε­ται να έχει εκρα­γεί. Ο μόνος που λει­τουρ­γού­σε εκεί­νη την ώρα”, έγρα­ψε στο Facebook το συν­δι­κά­το USB.

Κατά τον υφυ­πουρ­γό Carlo Sibilia “Στο Λιβόρ­νο, εκδη­λώ­θη­κε πυρ­κα­γιά στο διυ­λι­στή­ριο που έπλη­ξε το εργο­στά­σιο επε­ξερ­γα­σί­ας βαρέ­ος πετρε­λαί­ου. Αυτή τη στιγ­μή δεν υπάρ­χουν τραυ­μα­τι­σμοί, καθώς το τμή­μα του εργο­στα­σί­ου που εμπλέ­κε­ται είναι μια περιο­χή υπό συντή­ρη­ση όπου δεν υπήρ­χε απο­θή­κευ­ση. Πυρο­σβε­στι­κή Υπη­ρε­σία του Λιβόρ­νο και φτά­νουν ενι­σχύ­σεις από τη Λού­κα και την Πίζα, καθώς και οι άνδρες του Nbcr από τη Φλω­ρε­ντία, ειδι­κευ­μέ­νοι σε περί­πτω­ση πυρη­νι­κού, βιο­λο­γι­κού, χημι­κού ή ραδιο­λο­γι­κού κινδύνου».

«Παρα­κο­λου­θού­με κάθε εξέ­λι­ξη της εκδή­λω­σης – πρό­σθε­σε – αλλά αυτή τη στιγ­μή είναι σημα­ντι­κό να ακο­λου­θή­σου­με τις συμ­βου­λές της Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και των αρχών της πόλης και να μεί­νου­με μακριά από την επι­κίν­δυ­νη περιοχή.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο