Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκρηξη σε εργοστάσιο στα Γρεβενά — Εργαζόμενος βαριά τραυματίας

Έκρη­ξη σημειώ­θη­κε σε εργο­στά­σιο στην περιο­χή Μαυ­ρα­ναί­οι, στα Γρεβενά.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες υπάρ­χει ένας σοβα­ρά τραυ­μα­τία εργα­ζό­με­νος που μετα­φέρ­θη­κε με εγκαύ­μα­τα στο Γενι­κό νοσο­κο­μείο Γρεβενών.

H έκρη­ξη σημειώ­θη­κε λίγο πριν τις 3 το μεση­μέ­ρι στη μονά­δα βιο­μά­ζας για την παρα­γω­γή ενέρ­γειας του εργο­στα­σί­ου της «Alfa wood». Η έκρη­ξη σημειώ­θη­κε κατά την διάρ­κεια εργα­σιών συνερ­γεί­ου δύο εργα­ζο­μέ­νων στη μονά­δα βιο­μά­ζας για την παρα­γω­γή ενέρ­γειας του εργο­στα­σί­ου που βρί­σκε­ται στο πίσω σημείο των εγκαταστάσεων.

Σύμ­φω­να με ενη­μέ­ρω­ση από την Πυρο­σβε­στι­κή, η υπη­ρε­σία ενη­με­ρώ­θη­κε στις 14.55 για έκρη­ξη σε χώρο λέβη­τα, με πολυ­τραυ­μα­τία έναν 28χρονο, τον οποίο παρέ­λα­βε το ΕΚΑΒ, ενώ για την κατά­σβε­ση της μικρής σε έκτα­ση πυρ­κα­γιάς επι­χεί­ρη­σαν 9 πυρο­σβέ­στες με 3 οχήματα.

Πηγή: 902.gr

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο