Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκρηξη σε πολυκατοικία στο Παγκράτι – Μένουν αστυνομικοί

Έκρη­ξη σε πολυ­κα­τοι­κία στο Παγκρά­τι όπου μένουν τέσ­σε­ρις αστυ­νο­μι­κοί έγι­νε, τα ξημε­ρώ­μα­τα της Πέμ­πτης. Άγνω­στοι τοπο­θέ­τη­σαν στην είσο­δο τον εμπρη­στι­κό μηχα­νι­σμό και εξαφανίστηκαν.

Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες, από την έκρη­ξη προ­κλή­θη­κε μικρής έκτα­σης πυρ­κα­γιά, την οποία έσβη­σαν μόλις έφτα­σαν οι πυρο­σβέ­στες και οι πυρο­τε­χνουρ­γοί δια­πί­στω­σαν ότι ο εμπρη­στι­κός μηχα­νι­σμός απο­τε­λεί­το από κρο­τί­δες, εύφλε­κτο υγρό και προσανάμματα.

Οι αστυ­νο­μι­κοί μένουν σε δια­φο­ρε­τι­κά δια­με­ρί­σμα­τα στην πολυ­κα­τοι­κία και υπη­ρε­τούν και σε δια­φο­ρε­τι­κές νευ­ραλ­γι­κές υπη­ρε­σί­ες της Ελλη­νι­κής Αστυνομίας.

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο