Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκρηξη στα Γρεβενά: Την άμεση διερεύνηση των αιτιών ζητά το ΚΚΕ

Την άμε­ση διε­ρεύ­νη­ση των αιτιών της έκρη­ξης και των πιθα­νών ελλεί­ψε­ων στην τήρη­ση των μέτρων ασφά­λειας ζητά το ΚΚΕ με ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του Κόμ­μα­τος για τη θανα­τη­φό­ρα έκρη­ξη σε εργο­στά­σιο στα Γρεβενά.

Ανα­λυ­τι­κά:

«Το ΚΚΕ εκφρά­ζει τα συλ­λυ­πη­τή­ριά του στις οικο­γέ­νειες των εργα­ζο­μέ­νων που έχα­σαν τη ζωή τους, μετά από έκρη­ξη στο εργο­στά­σιο παρα­γω­γής εκρη­κτι­κών στην Ιτέα Γρεβενών.

Είναι αυτο­νό­η­τη η απαί­τη­ση για την άμε­ση διε­ρεύ­νη­ση των αιτιών της έκρη­ξης και των πιθα­νών ελλεί­ψε­ων στην τήρη­ση των μέτρων ασφά­λειας, όπως και για την από­δο­ση ευθυ­νών όπου υπάρ­χουν. Παράλ­λη­λα, επεί­γει να υπάρ­ξει άμε­ση παρέμ­βα­ση όλων των αρμό­διων υπη­ρε­σιών, ώστε να ελεγ­χθεί το ενδε­χό­με­νο για επι­πτώ­σεις στην περιο­χή από την έκρη­ξη, αλλά και να παρ­θούν όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα για την ολό­πλευ­ρη στή­ρι­ξη των εργα­ζο­μέ­νων και των οικο­γε­νειών τους. Να επα­νε­ξε­τα­στεί, επί­σης, το πλαί­σιο για την ασφα­λή λει­τουρ­γία ομοει­δών επιχειρήσεων.

Αντι­προ­σω­πεία της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ βρέ­θη­κε στο σημείο της έκρη­ξης, επι­σή­μα­νε τα παρα­πά­νω και εξέ­φρα­σε τη στή­ρι­ξη του Κόμ­μα­τος στους εργα­ζό­με­νους της επιχείρησης».

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο