Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκτακτα μέτρα σε Καρδίτσα, Πέλλα, Πιερία λόγω κορονοϊού

Έκτα­κτα μέτρα για τον περιο­ρι­σμό της δια­σπο­ράς του κορω­νοϊ­ού για τις περι­φε­ρεια­κές ενό­τη­τες Καρ­δί­τσας, Πέλ­λας, Πιε­ρί­ας ανα­κοί­νω­σε το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας σε συνέ­χεια των μέτρων που λαμ­βά­νο­νται για επι­βα­ρυ­μέ­νες επι­δη­μιο­λο­γι­κά περιοχές.

Τα μέτρα που αφο­ρούν κλεί­σι­μο μπαρ, εστια­το­ρί­ων κτλ από τα μεσά­νυ­χτα μέχρι τις 7 το πρωί αλλά και περιο­ρι­σμό 50 ατό­μων στις δημό­σιες εκδη­λώ­σεις θα ισχύ­σουν από αύριο και για 10 ημέ­ρες, μέχρι, δηλα­δή, την Τρί­τη 1η Σεπτεμβρίου.

Η ανα­κοί­νω­ση έχει ως εξής:

Με βάση τα νέα επι­δη­μιο­λο­γι­κά δεδο­μέ­να στις Π.Ε. Καρ­δί­τσας, Πέλ­λας και Πιε­ρί­ας με εντο­λή του Υφυ­πουρ­γού Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και Δια­χεί­ρι­σης Κρί­σε­ων, Νίκου Χαρ­δα­λιά και με από­φα­ση του Γενι­κού Γραμ­μα­τέα Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, Βασί­λειου Παπα­γε­ωρ­γί­ου, για τον περιο­ρι­σμό της δια­σπο­ράς των επι­πτώ­σε­ων της νόσου COVID-19, τέθη­καν σε καθε­στώς αυξη­μέ­νης επι­δη­μιο­λο­γι­κής επι­τή­ρη­σης οι παρα­πά­νω περιο­χές και απο­φα­σί­στη­καν τα κάτω­θι περιο­ρι­στι­κά μέτρα:

Απα­γό­ρευ­ση λει­τουρ­γί­ας χώρων εστί­α­σης και δια­σκέ­δα­σης από τα μεσά­νυ­χτα έως τις 7 το πρωί.

Ανώ­τα­το όριο 50 ατό­μων για όλες τις δημό­σιες και κοι­νω­νι­κές εκδη­λώ­σεις και συνα­θροί­σεις, εκτός από αυτές στις οποί­ες εφαρ­μό­ζο­νται ειδι­κοί κανό­νες, όπως για παρά­δειγ­μα στα εστια­τό­ρια, τα θέα­τρα, τα σινεμά.

Σημειώ­νε­ται ότι σε συνεν­νό­η­ση με το Υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών για τις επι­χει­ρή­σεις που επη­ρε­ά­ζο­νται, δύνα­ται σε ανα­στο­λή σύμ­βα­σης εργα­σί­ας των εργαζομένων.

Tα παρα­πά­νω περιο­ρι­στι­κά μέτρα ισχύ­ουν για 10 ημέ­ρες από το Σάβ­βα­το 22-08-2020 και ώρα 06.00 έως και την Τρί­τη 01-09-2020 και ώρα 06.00.

Τέλος, υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι σε παρό­μοιο καθε­στώς περιο­ρι­στι­κών μέτρων βρί­σκο­νται οι εξής περιοχές:

- η Περι­φέ­ρεια Κρή­της, η Περι­φέ­ρεια Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας και Θρά­κης και η Περι­φέ­ρεια Αττικής,
— οι Περι­φε­ρεια­κές Ενό­τη­τες Θεσ­σα­λο­νί­κης, Λάρι­σας και Κέρ­κυ­ρας και
— οι Δήμοι Σαντο­ρί­νης, Βόλου, Κατε­ρί­νης, Ρόδου, Ζακύν­θου και Κω.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο