Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκτακτα περιοριστικά μέτρα για Αχαΐα, Ηλεία και δήμο Ικαρίας — Παράταση μέτρων για Μεσσηνία και Ηράκλειο

Έκτα­κτα περιο­ρι­στι­κά μέτρα προ­στα­σί­ας για την αντι­με­τώ­πι­ση της δια­σπο­ράς της νόσου Covid-19 απο­φα­σί­στη­καν για τις Περι­φε­ρεια­κές Ενό­τη­τες Αχα­ΐ­ας και Ηλεί­ας, καθώς και για τον δήμο Ικα­ρί­ας και ισχύ­ουν από σήμε­ρα έως και τις 10 Σεπτεμ­βρί­ου στις 6 το πρωί.

Σύμ­φω­να με τις ΚΥΑ που εκδό­θη­καν τα μέτρα που τίθε­νται σε ισχύ είναι τα εξής:

   — Απα­γό­ρευ­ση κυκλο­φο­ρί­ας από τη 01:00- 06:00. Επι­τρέ­πο­νται οι μετα­κι­νή­σεις των πολι­τών για τους ακό­λου­θους περιο­ρι­στι­κά ανα­φε­ρό­με­νους λόγους: α) Μετα­κί­νη­ση από και προς την εργα­σία για τις εργά­σι­μες ώρες ή κατά τη διάρ­κεια της εργα­σί­ας και β) μετα­κί­νη­ση για λόγους υγεί­ας (μετά­βα­ση σε φαρ­μα­κείο, επί­σκε­ψη στον για­τρό ή μετά­βα­ση σε νοσο­κο­μείο ή κέντρο υγεί­ας, εφό­σον αυτό συνι­στά­ται μετά από σχε­τι­κή επικοινωνία).

   — Απα­γό­ρευ­ση μου­σι­κής σε κέντρα δια­σκέ­δα­σης και επι­χει­ρή­σεις εστί­α­σης Στα κέντρα δια­σκέ­δα­σης και τις επι­χει­ρή­σεις εστί­α­σης, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των υπη­ρε­σιών πάρ­κων ψυχα­γω­γί­ας, θεμα­τι­κών πάρ­κων και παρα­λιών, καθώς και των δρα­στη­ριο­τή­των υπη­ρε­σιών εστια­το­ρί­ων, κινη­τών μονά­δων εστί­α­σης και παρο­χής ποτών που προ­σφέ­ρο­νται από υγειο­νο­μι­κού τύπου κατά­στη­μα σε ενιαίο χώρο με την παρα­λία, απα­γο­ρεύ­ε­ται η μου­σι­κή καθ’ όλη τη διάρ­κεια της λει­τουρ­γί­ας τους. Ωστό­σο, σύμ­φω­να με τις ΚΥΑ, από την εφαρ­μο­γή του μέτρου αυτού εξαι­ρού­νται οι δεξιώ­σεις γάμων και βαπτίσεων

Παράλ­λη­λα, απο­φα­σί­στη­κε η παρά­τα­ση έως τις 10 Σεπτεμ­βρί­ου των περιο­ρι­στι­κών μέτρων που έχουν ληφθεί στις Περι­φε­ρεια­κές Ενό­τη­τες Μεσ­ση­νί­ας και Ηρακλείου.

 

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο