Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης: Ισχυρές καταιγίδες με κεραυνούς Παρασκευή και Σάββατο

Επι­δεί­νω­ση του και­ρού με ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες, που θα συνο­δεύ­ο­νται από μεγά­λη συχνό­τη­τα κεραυ­νών και κατά τόπους από χαλα­ζο­πτώ­σεις, προ­βλέ­πε­ται από αύριο Παρα­σκευή καθώς και το Σάβ­βα­το στην κεντρι­κή και βόρεια Ελλάδα.

Πιο ανα­λυ­τι­κά:

Αύριο Παρα­σκευή (08–07-2022) ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες προ­βλέ­πο­νται από τις προ­με­σημ­βρι­νές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπει­ρο, βαθ­μιαία στη δυτι­κή και την κεντρι­κή Μακε­δο­νία και από το από­γευ­μα στη Θεσ­σα­λία. Τα φαι­νό­με­να το βρά­δυ στα δυτι­κά θα εξα­σθε­νή­σουν, ενώ τη νύχτα της Παρα­σκευ­ής προς το Σάβ­βα­το θα επε­κτα­θούν στην ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία, τα νησιά του βορεί­ου Αιγαί­ου, τις Σπο­ρά­δες, την ανα­το­λι­κή Στε­ρεά και την Εύβοια.

Το Σάβ­βα­το (09–07-2022) τα ισχυ­ρά φαι­νό­με­να θα συνε­χι­στούν στην κεντρι­κή και την ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία, τα νησιά του βορεί­ου Αιγαί­ου, τη Θεσ­σα­λία, τις Σπο­ρά­δες, την ανα­το­λι­κή Στε­ρεά και την Εύβοια, ενώ το μεση­μέ­ρι και το από­γευ­μα θα επη­ρε­ά­σουν κατά τόπους όλη την ηπει­ρω­τι­κή Ελλά­δα. Ύφε­ση των φαι­νο­μέ­νων ανα­μέ­νε­ται το βράδυ.

Επι­ση­μαί­νε­ται ότι η θερ­μο­κρα­σία το Σάβ­βα­το (09–07-2022) θα σημειώ­σει πτώ­ση στα κεντρι­κά και βόρεια, της τάξης των 4 με 6 βαθ­μών Κελ­σί­ου και δεν θα ξεπε­ρά­σει στα βόρεια τους 23 με 26 βαθ­μούς και στα κεντρι­κά τους 26 με 28 βαθ­μούς Κελσίου.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο