Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Έρχεται καύσωνας — Αναλυτική πρόγνωση

 Έκτα­κτο δελ­τίο επι­δεί­νω­σης και­ρού εξέ­δω­σε η ΕΜΥ, λόγω των υψη­λών θερ­μο­κρα­σιών που ανα­μέ­νο­νται τις επό­με­νες ημέρες.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, στα­δια­κή άνο­δο θα παρου­σιά­σει η θερ­μο­κρα­σία τις επό­με­νες ημέρες.

Πιο ανα­λυ­τι­κά η μέγι­στη τιμή της προ­βλέ­πε­ται να φτάσει:

Α. Στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας:

1. Το Σάβ­βα­το (29–08-2020) τους 37 και κατά τόπους τους 38 βαθ­μούς Κελσίου.

2. Την Κυρια­κή (30–08-2020) τους 38 και στα κεντρι­κά και τα νότια κατά τόπους τους 39 βαθμούς.

3. Τη Δευ­τέ­ρα (31–08-2020) τους 39 και στα κεντρι­κά και τα νότια κατά τόπους τους 40 και πιθα­νώς τους 41 βαθμούς.

4. Την Τρί­τη (01–09-2020) η θερ­μο­κρα­σία στη βόρεια Ελλά­δα θα σημειώ­σει πτώ­ση της τάξης των 3–4 βαθ­μών, στην υπό­λοι­πη όμως χώρα θα
δια­τη­ρη­θεί στα ίδια υψη­λά επίπεδα.

Β. Στη νησιωτική χώρα και τις παραθαλάσσιες περιοχές:

1. Το τρι­ή­με­ρο Σαβ­βά­του (29–08-2020), Κυρια­κής (30–08-2020) και Δευ­τέ­ρας (31–08-2020) τους 34 με 36 βαθ­μούς, με εξαί­ρε­ση τις Κυκλά­δες που δεν ανα­μέ­νε­ται να ξεπε­ρά­σει τους 33 βαθμούς.

2. Την Τρί­τη (01–09-2020) στο Ιόνιο θα παρου­σιά­σει πτώ­ση της τάξης των 3–4 βαθ­μών. Όμως στα νησιά του Αιγαί­ου θα δια­τη­ρη­θεί σε υψη­λά επί­πε­δα και θα φτά­σει στα Δωδε­κά­νη­σα και τα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου τους 37 και πιθα­νώς τους 38 βαθμούς.

Γ. Ειδικότερα για την Αττική

Οι υψη­λό­τε­ρες μέγι­στες τιμές της θερ­μο­κρα­σί­ας θα σημειω­θούν το διή­με­ρο Δευ­τέ­ρας (31–08-2020) και Τρί­της (01–09-2020) και προ­βλέ­πε­ται να φτά­σουν τους 38 με 39 και πιθα­νώς κατά τόπους τους 40 βαθ­μούς Κελ­σί­ου, στα παρα­θα­λάσ­σια όμως θα είναι 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο