Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: βροχές και καταιγίδες μέχρι και την Τρίτη

Έκτα­κτο δελ­τίο επι­δεί­νω­σης και­ρού εξέ­δω­σε η Εθνι­κή Μετε­ω­ρο­λο­γι­κή Υπη­ρε­σία καθώς από σήμε­ρα μέχρι και την Τρί­τη θα σημειω­θούν βρο­χές και καται­γί­δες σε αρκε­τέτς περιο­χές της χώρας.

Συγκε­κρι­μέ­να:

Για σήμερα Κυρια­κή βρο­χές και καται­γί­δες θα εκδη­λω­θούν στη Μακε­δο­νία και τη Θρά­κη από τις πρω­ι­νές ώρες, οι οποί­ες θα είναι κατά τόπους ισχυ­ρές στη Μακε­δο­νία. Πρό­σκαι­ρη εξα­σθέ­νη­ση των φαι­νο­μέ­νων ανα­μέ­νε­ται τη νύχτα.

Τη Δευ­τέ­ρα και την Τρί­τη τα έντο­να φαι­νό­με­να θα επη­ρε­ά­σουν όλα τα ηπει­ρω­τι­κά, την Εύβοια και πιθα­νώς τις Σπο­ρά­δες κυρί­ως τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες, ενώ την Τρί­τη πρό­σκαι­ρα και τα νησιά του βορειο­α­να­το­λι­κού Αιγαί­ου. Εξα­σθέ­νη­ση των φαι­νο­μέ­νων τις βρα­δι­νές ώρες.

Την Τετάρ­τη η αστά­θεια τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες θα περιο­ρι­στεί στα κεντρι­κά και βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός σήμερα

Πιο ανα­λυ­τι­κά, τοπι­κές βρο­χές και καται­γί­δες ανα­μέ­νο­νται αρχι­κά στην Ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία, στη Θρά­κη και στο Βορειο­α­να­το­λι­κό Αιγαίο και από το μεση­μέ­ρι στα κεντρι­κά και βόρεια ηπει­ρω­τι­κά και στο Βόρειο Αιγαίο. Πιθα­νό­τη­τα χαλα­ζό­πτω­σης υπάρ­χει στη Κεντρι­κή και Ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία, στη Θρά­κη και στο Βόρειο Αιγαίο.

Οι συγκε­ντρώ­σεις σκό­νης στην ατμό­σφαι­ρα των νοτί­ων περιο­χών της χώρας θα είναι σχε­τι­κά αυξημένες.

Η θερ­μο­κρα­σία δεν θα παρου­σιά­σει αξιό­λο­γη μετα­βο­λή ενώ στα πελά­γη θα πνέ­ουν άνε­μοι έως 7 μποφόρ.

Στην Αττι­κή ανα­μέ­νε­ται ηλιο­φά­νεια, όμως το μεση­μέ­ρι και από­γευ­μα θα ανα­πτυ­χθούν τοπι­κές νεφώ­σεις. Οι συγκε­ντρώ­σεις σκό­νης στην ατμό­σφαι­ρα θα είναι σχε­τι­κά αυξη­μέ­νες. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βορειο­δυ­τι­κές διευ­θύν­σεις 2 έως 4 και τοπι­κά έως 5 μπο­φόρ, όμως από το μεση­μέ­ρι θα στρα­φούν σε νοτιο­α­να­το­λι­κούς 2 έως 4 μπο­φόρ. Εξαί­ρε­ση απο­τε­λούν τα δυτι­κά του νομού όπου οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βορειο­δυ­τι­κές διευ­θύν­σεις 3 έως 5 μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία στο κέντρο των Αθη­νών θα κυμαν­θεί από 23 έως 32 βαθμούς.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ανα­μέ­νο­νται νεφώ­σεις κατά περιό­δους, ενώ από το μεση­μέ­ρι υπάρ­χει πιθα­νό­τη­τα για πρό­σκαι­ρες βρο­χο­πτώ­σεις. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βορειο­δυ­τι­κές διευ­θύν­σεις 2 έως 4 μπο­φόρ με μικρή εξα­σθέ­νη­ση το από­γευ­μα. Η θερ­μο­κρα­σία στο κέντρο της πόλης θα κυμαν­θεί από 20 έως 29 βαθμούς.

O καιρός μέχρι την Τετάρτη

Για τη Δευ­τέ­ρα η ΕΜΥ προ­βλέ­πει νεφώ­σεις με βρο­χές και καται­γί­δες κατα τόπους ισχυ­ρές σε όλα τα ηπει­ρω­τι­κά, την Ευβοια και πιθα­νώς τις Σπο­ρα­δες, κυρί­ως τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες.

Τα φαι­νό­με­να το βρά­δυ πρό­σκαι­ρα θα εξασθενήσουν.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν, στα δυτι­κά και τα νότια, δυτι­κοί βορειο­δυ­τι­κοί 4 με 6 μπο­φόρ και στα υπό­λοι­πα από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 4 μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει μικρή πτώση.

Ο άστα­τος και­ρός θα συνε­χι­στεί και την Τρί­τη με τοπι­κές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες αρχι­κά στα ανα­το­λι­κά και κυρί­ως τις μεσημβρινές
και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά. Ύφε­ση των φαι­νο­μέ­νων από το βράδυ.

Οι άνε­μοι θα είναι μετα­βλη­τοί 3 με 4 μπο­φόρ και στα νότια δυτι­κοί νοτιο­δυ­τι­κοί 4 με 5 μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία δεν θα σημειώ­σει αξιό­λο­γη μεταβολή.

Βελ­τί­ω­ση του και­ρού ανα­μέ­νε­ται από την Τετάρ­τη με λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες, με τοπι­κές βρο­χές στα ανα­το­λι­κά ενώ στις υπό­λοι­πες περιο­χές ο και­ρός θα είναι αρχι­κά αίθριος αλλά τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες στα ηπει­ρω­τι­κά θα ανα­πτυ­χθούν νεφώ­σεις και θα εκδη­λω­θούν σπο­ρα­δι­κές καταιγίδες.

Οι άνε­μοι θα είναι μετα­βλη­τοί 3 με 4 μπο­φόρ και τοπι­κά στα πελά­γη δυτι­κοί βορειο­δυ­τι­κοί 4 με 5 μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει μικρή άνοδο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο