Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού: Ισχυρές καταιγίδες και ίσως χαλαζοπτώσεις το Σάββατο

Τοπι­κά ισχυ­ρές καται­γί­δες, οι οποί­ες θα συνο­δεύ­ο­νται πρό­σκαι­ρα από ισχυ­ρούς ανέ­μους και πιθα­νώς από χαλα­ζο­πτώ­σεις, προ­βλέ­πε­ται να εκδη­λω­θούν από τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες στη Δυτι­κή και την Κεντρι­κή Μακε­δο­νία και βαθ­μιαία στη Θεσ­σα­λία το Σάββατο.

Από τις μεσημ­βρι­νές ώρες τα έντο­να φαι­νό­με­να θα επη­ρε­ά­σουν την Ήπει­ρο, τη Δυτι­κή και Κεντρι­κή Στε­ρεά και την Πελο­πόν­νη­σο, κυρί­ως στα ορει­νά. Στα­δια­κή βελ­τί­ω­ση ανα­μέ­νε­ται από αργά το από­γευ­μα, σύμ­φω­να με το Έκτα­κτο Δελ­τίο Επι­δεί­νω­σης Και­ρού που εκδό­θη­κε σήμε­ρα Παρα­σκευή 20 Αυγού­στου 2021 από την Εθνι­κή Μετε­ω­ρο­λο­γι­κή Υπηρεσία.

Η Πολι­τι­κή Προ­στα­σία συνι­στά στους πολί­τες να είναι ιδιαί­τε­ρα προ­σε­κτι­κοί, μερι­μνώ­ντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.

Συστή­νει, σε περιο­χές όπου προ­βλέ­πε­ται η εκδή­λω­ση έντο­νων βρο­χο­πτώ­σε­ων, καται­γί­δων ή θυελ­λω­δών ανέμων:

– Να ασφα­λί­σουν αντι­κεί­με­να τα οποία αν παρα­συρ­θούν από τα έντο­να και­ρι­κά φαι­νό­με­να ενδέ­χε­ται να προ­κα­λέ­σουν κατα­στρο­φές ή τραυματισμούς.

– Να βεβαιω­θούν ότι τα λού­κια και οι υδρορ­ρο­ές των κατοι­κιών δεν είναι φραγ­μέ­να και λει­τουρ­γούν κανονικά.

– Να απο­φεύ­γουν να δια­σχί­ζουν χει­μάρ­ρους και ρέμα­τα, πεζή ή με όχη­μα, κατά τη διάρ­κεια καται­γί­δων και βρο­χο­πτώ­σε­ων, αλλά και για αρκε­τές ώρες μετά το τέλος της εκδή­λω­σής τους

– Να απο­φεύ­γουν τις εργα­σί­ες υπαί­θρου και δρα­στη­ριό­τη­τες σε θαλάσ­σιες και παρά­κτιες περιο­χές κατά τη διάρ­κεια εκδή­λω­σης των έντο­νων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων (κίν­δυ­νος από πτώ­σεις κεραυνών).

– Να προ­φυ­λα­χτούν αμέ­σως κατά τη διάρ­κεια μιας χαλα­ζό­πτω­σης. Να κατα­φύ­γουν σε κτί­ριο ή σε αυτο­κί­νη­το και να μην εγκα­τα­λεί­πουν τον ασφα­λή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιω­θούν ότι η καται­γί­δα πέρα­σε. Η χαλα­ζό­πτω­ση μπο­ρεί να είναι πολύ επι­κίν­δυ­νη και για τα ζώα.

– Να απο­φύ­γουν τη διέ­λευ­ση κάτω από μεγά­λα δέντρα, κάτω από αναρ­τη­μέ­νες πινα­κί­δες και γενι­κά από περιο­χές, όπου ελα­φρά αντι­κεί­με­να (π.χ. γλά­στρες, σπα­σμέ­να τζά­μια κλπ.) μπο­ρεί να απο­κολ­λη­θούν και να πέσουν στο έδα­φος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

– Να ακο­λου­θούν πιστά τις οδη­γί­ες των κατά τόπους αρμο­δί­ων φορέ­ων, όπως Τρο­χαία κλπ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο