Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης με καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις

Συστά­σεις προς τους πολί­τες απευ­θύ­νει η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας ενό­ψει της μετα­βο­λής του και­ρού που προ­βλέ­πε­ται από τη Δευ­τέ­ρα 8 Φεβρουα­ρί­ου στα δυτι­κά και βαθ­μιαία στα βορειο­α­να­το­λι­κά με ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες, που θα συνο­δεύ­ο­νται κατά τόπους από χαλα­ζο­πτώ­σεις, καθώς και θυελ­λώ­δεις νότιους ανέ­μους, τοπι­κά στο Αιγαίο πολύ θυελ­λώ­δεις, σύμ­φω­να με την ΕΜΥ.

Α. Πιο ανα­λυ­τι­κά, θα επηρεαστούν:

1. ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (08–02-2021)

α. Από τις προ­με­σημ­βρι­νές ώρες τα νησιά του Ιονί­ου, η Ήπει­ρος, η δυτι­κή Στε­ρεά και βαθ­μιαία η δυτι­κή Πελο­πόν­νη­σος, με εξα­σθέ­νη­ση από αργά το απόγευμα.
β. Από τις μεσημ­βρι­νές ώρες η ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία, η Θρά­κη, στα­δια­κά τα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και πιθα­νώς τα Δωδε­κά­νη­σα, με εξα­σθέ­νη­ση από τις βρα­δι­νές ώρες.

2. ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ (09–02-2021)

α. Από αργά το από­γευ­μα τα νησιά του Ιονί­ου, η Ήπει­ρος, η δυτι­κή Στε­ρεά και στα­δια­κά η δυτι­κή Πελο­πόν­νη­σος, με εξα­σθέ­νη­ση από τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες της Τετάρ­της (10–02-2021).
β. Από τις βρα­δι­νές ώρες, μέχρι τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες της Τετάρ­της (10–02-2021) τα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και πιθα­νώς η Θράκη.

Β. Θυελ­λώ­δεις άνε­μοι νοτί­ων διευ­θύν­σε­ων εντά­σε­ως 7 με 8 μπο­φόρ θα πνέ­ουν τη Δευ­τέ­ρα (08–02 2021), οι οποί­οι στο Αιγαίο θα φτά­σουν τοπι­κά τα 9 μποφόρ.

Έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας οι υψηλές θερμοκρασίες

Οι υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες στην Ελλά­δα ανα­μέ­νε­ται να δια­τη­ρη­θούν έως και τη Δευ­τέ­ρα, ενώ παρά την πτώ­ση που θα σημειώ­σουν από την Τρί­τη, θα παρα­μεί­νουν σε υψη­λό­τε­ρα από τα κανο­νι­κά για την επο­χή επί­πε­δα έως το τέλος της επό­με­νης εβδο­μά­δας, σύμ­φω­να με τα νεό­τε­ρα προ­γνω­στι­κά στοι­χεία του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών/meteo.gr.

Η έντο­νη θερ­μή μετα­φο­ρά που βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη στη Μεσό­γειο, έχει ως απο­τέ­λε­σμα την επι­κρά­τη­ση ιδιαί­τε­ρα υψη­λών θερ­μο­κρα­σιών για την επο­χή στη χώρα μας. Μάλι­στα, σύμ­φω­να με το Εθνι­κό Δίκτυο για την Κλι­μα­τι­κή Αλλα­γή στο οποίο συμ­με­τέ­χει και το Εθνι­κό Αστε­ρο­σκο­πείο Αθηνών/meteo.gr, την Παρα­σκευή οι μέγι­στες θερ­μο­κρα­σί­ες στη Βόρεια Ελλά­δα ήσαν έως και εννέα βαθ­μούς υψη­λό­τε­ρες από τις κανο­νι­κές για την επο­χή τιμές, όπως αυτές δια­μορ­φώ­θη­καν την περί­ο­δο 2010–2019.

Σκέ­ψεις γυναι­κών, της Μαρί­ας Παπαϊωαννίδου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο