Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού — Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Δεν πρό­λα­βε να φτιά­ξει ο και­ρός και άρχι­σε να παρου­σιά­ζει νέα επι­δεί­νω­ση, αρχι­κά στα βορειο­δυ­τι­κά και στη συνέ­χεια τα φαι­νό­με­να θα επε­κτα­θούν στα υπό­λοι­πα δυτι­κά, κεντρι­κά και βόρεια ηπει­ρω­τι­κά της χώρας.

Σύμ­φω­να με τα προ­γνω­στι­κά στοι­χεία του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών/Meteo.gr, βρο­χές και τοπι­κές καται­γί­δες ανα­μέ­νο­νται αρχι­κά στο Βόρειο Ιόνιο και στην Ήπει­ρο, οι οποί­ες βαθ­μιαία θα επε­κτα­θούν στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία, στη Θεσ­σα­λία, στα υπό­λοι­πα δυτι­κά ηπει­ρω­τι­κά και κυρί­ως στα ορει­νά της Κεντρι­κής Στε­ρε­άς και της υπό­λοι­πης Μακεδονίας.

Τα φαι­νό­με­να ενδέ­χε­ται να είναι κατά τόπους έντο­να στο Βόρειο Ιόνιο, όπου ανα­μέ­νο­νται και χαλα­ζο­πτώ­σεις, και από τις μεση­με­ρια­νές ώρες στην Ήπει­ρο και στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία. Οι βρο­χές μετά το από­γευ­μα, στο μεγα­λύ­τε­ρο τμή­μα της χώρας, θα στα­μα­τή­σουν, με εξαί­ρε­ση το Ιόνιο, όπου τοπι­κά θα συνεχιστούν.

Τη νύχτα προς τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες της Πέμ­πτης οι βρο­χές στο Ιόνιο θα εντα­θούν και θα εκδη­λω­θούν και τοπι­κές καται­γί­δες, οι οποί­ες στα­δια­κά θα επε­κτα­θούν στα υπό­λοι­πα δυτι­κά, στην Πελο­πόν­νη­σο και πιθα­νώς στην Ανα­το­λι­κή Στερεά.

Σχε­τι­κό έκτα­κτο δελ­τίο επι­δεί­νω­σης του και­ρού εξέ­δω­σε και η Εθνι­κή Μετε­ω­ρο­λο­γι­κή Υπη­ρε­σία (ΕΜΥ).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο