Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Πτώση της θερμοκρασίας, καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις άνεμοι

Επι­δεί­νω­ση του και­ρού από αύριο με πτώ­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας, καται­γί­δες, χιό­νια και θυελ­λώ­δεις ανέ­μους ανα­φέ­ρει έκτα­κτο δελ­τίο και­ρού της ΕΜΥ.

Βαρο­με­τρι­κό χαμη­λό στην Αδρια­τι­κή συνο­δευό­με­νο από μετω­πι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα κινεί­ται νοτιο­α­να­το­λι­κά και προ­βλέ­πε­ται να προ­κα­λέ­σει επι­δεί­νω­ση του και­ρού από την Παρα­σκευή (15–12-2023) το μεση­μέ­ρι με βρο­χές και καται­γί­δες στις περισ­σό­τε­ρες περιο­χές και θυελ­λώ­δεις ανέ­μους στο Αιγαίο. Χιό­νια θα πέσουν στα ορει­νά, ενώ το Σάβ­βα­το (16–12-2023) θα χιο­νί­σει και σε περιο­χές της Βόρειας Ελλά­δας με χαμη­λό υψό­με­τρο. Η πτώ­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας θα γίνει αισθη­τή κυρί­ως το Σάβ­βα­το οπό­τε στα κεντρι­κά και τα βόρεια θα υπο­χω­ρή­σει κατά 6 με 8 βαθ­μούς Κελσίου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Α. Ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες προβλέπονται:

α) Από το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής (15–12-2023) στα δυτι­κά, τα κεντρι­κά και τα βόρεια ηπει­ρω­τι­κά και βαθ­μιαία στο κεντρι­κό και το βόρειο Αιγαίο.

β) Από το πρωί του Σαβ­βά­του (16–12-2023) θα υπάρ­ξει ύφε­ση των φαι­νο­μέ­νων στα δυτι­κά, αλλά στην ανα­το­λι­κή χώρα (κυρί­ως στις Σπο­ρά­δες, τη Θεσ­σα­λία, την Εύβοια, το βορειο­α­να­το­λι­κό Αιγαίο και πιθα­νόν τη Χαλ­κι­δι­κή) τα φαι­νό­με­να θα δια­τη­ρη­θούν έντο­να έως και το απόγευμα.

γ) Μετά το από­γευ­μα του Σαβ­βά­του (16–12-2023) τα ισχυ­ρά φαι­νό­με­να θα περιο­ρι­στούν στο Ανα­το­λι­κό Αιγαίο και τα νότια θαλάσ­σια — παρα­θα­λάσ­σια τμή­μα­τα, ενώ κατά την διάρ­κεια της νύχτας θα εξα­σθε­νή­σουν και σε αυτές τις περιοχές.

Β. Χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειωθούν :

α) Aπό τo μεση­μέ­ρι της Παρα­σκευ­ής (15–12-2023) στα ορει­νά της Κεντρι­κής και της Βόρειας Ελλά­δος, ενώ προς το βρά­δυ θα χιο­νί­σει και σε ημιο­ρει­νές περιο­χές της Μακε­δο­νί­ας και της Θρά­κης. Τη νύχτα της Παρα­σκευ­ής προς Σάβ­βα­το θα χιο­νί­σει και στα ορει­νά των νησιών του Βορειο­α­να­το­λι­κού Αιγαίου.

β) Το Σάβ­βα­το (16–12-2023) οι χιο­νο­πτώ­σεις θα συνε­χι­στούν στα ορει­νά, καθώς και στα ημιο­ρει­νά της Κεντρι­κής και τη Βόρειας Ελλά­δος, ενώ στην Ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία και Θρά­κη θα χιο­νί­σει και σε περιο­χές με χαμη­λό υψό­με­τρο. Ύφε­ση των χιο­νο­πτώ­σε­ων ανα­μέ­νε­ται τις βρα­δυ­νές ώρες.

Γ. Θυελ­λώ­δεις βορειο­α­να­το­λι­κοί άνε­μοι θα πνέουν:

α) Tο Σάβ­βα­το (16–12-2023) αρχι­κά στο κεντρι­κό και το βόρειο Αιγαίο και από μεση­μέ­ρι σε όλο το Αιγαίο 8 και τοπι­κά 9 μποφόρ.

β) Tην Κυρια­κή (17–12-2023) οι θυελ­λώ­δεις βοριά­δες θα δια­τη­ρη­θούν στα 8 μπο­φόρ μέχρι και το μεση­μέ­ρι, με στα­δια­κή εξα­σθέ­νη­ση από το απόγευμα.

Δ. Παγε­τός θα σημειω­θεί το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο στη Βόρεια Ελλά­δα που τοπι­κά την Κυρια­κή στα βορειο­δυ­τι­κά θα είναι ισχυρός.

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες για την εξέ­λι­ξη του και­ρού στα τακτι­κά και έκτα­κτα δελ­τία και­ρού, στην ιστο­σε­λί­δα της ΕΜΥ (www.emy.gr). Επι­ση­μαί­νου­με ότι οι επι­και­ρο­ποι­ή­σεις των έκτα­κτων δελ­τί­ων που θα γίνο­νται ανά 12 ώρες, απο­τε­λούν συνέ­χεια του αρχι­κού Δελ­τί­ου Επι­δεί­νω­σης και δεν είναι νέα Έκτα­κτα Δελτία.

 

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο