Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού

Το έκτα­κτο δελ­τίο επι­δεί­νω­σης και­ρού με α.α 15/2020 που εκδό­θη­κε την Τρί­τη (04–08-2020) επι­και­ρο­ποιεί­ται σύμ­φω­να με τα τελευ­ταία δια­θέ­σι­μα προ­γνω­στι­κά στοι­χεία ως ακο­λού­θως: Θα συνε­χι­στεί ο άστα­τος και­ρός μέχρι και τις πρω­ι­νές ώρες της Κυρια­κής (09–08-2020). Επι­ση­μαί­νε­ται ότι τα πιο έντο­να φαι­νό­με­να προ­βλέ­πε­ται πως θα σημειω­θούν το Σάβ­βα­το (08–08-2020) στην κεντρι­κή χώρα.

Πιο ανα­λυ­τι­κά:

Οι κατά τόπους ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες, οι οποί­ες θα συνο­δεύ­ο­νται από χαλα­ζο­πτώ­σεις και πρό­σκαι­ρα από θυελ­λώ­δεις ανέ­μους θα επηρεάσουν:

1. ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ (06–08-2020)

α) Τα νησιά του Ιονί­ου πρό­σκαι­ρα μέχρι νωρίς το απόγευμα.

β) Τη δυτι­κή Μακε­δο­νία και τη δυτι­κή Θεσ­σα­λία μέχρι τις πρώ­τες βρα­δι­νές ώρες.

γ) Την Ήπει­ρο και τη δυτι­κή και κεντρι­κή Στε­ρεά τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες.

δ) Την κεντρι­κή Μακε­δο­νία (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου και του Ν.Θεσσαλονίκης) από τις βρα­δι­νές ώρες.

2. ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (07–08-2020)

α) Την ανα­το­λι­κή Θεσ­σα­λία, τις Σπο­ρά­δες και τη βόρεια Εύβοια από τα ξημε­ρώ­μα­τα μέχρι το μεσημέρι.

β) Την Ήπει­ρο, τη δυτι­κή Μακε­δο­νία και τη δυτι­κή Στε­ρεά τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες.

γ) Την κεντρι­κή Μακε­δο­νία κατά τη διάρ­κεια της νύχτας προς το Σάββατο.

3. ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (08–08-2020)

α) Τη Θεσ­σα­λία, τις Σπο­ρά­δες, τη Στε­ρεά και την Εύβοια.

β) Τη δυτι­κή και κεντρι­κή Μακε­δο­νία, την Ήπει­ρο και την Πελο­πόν­νη­σο τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες.

4. ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ (09–08-2020)

Τη Στε­ρεά, την Εύβοια και τις Σπο­ρά­δες μέχρι και τις πρω­ι­νές ώρες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο