Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκτακτο Δελτίο: Επιδείνωση του καιρού με βροχές και ισχυρές καταιγίδες

Επι­δεί­νω­ση του και­ρού προ­βλέ­πε­ται στην κεντρι­κή και βόρεια Ελλά­δα σήμε­ρα και αύριο (19/7), με βρο­χές και ισχυ­ρές καται­γί­δες που θα συνο­δεύ­ο­νται κατά τόπους από χαλα­ζο­πτώ­σεις και πρό­σκαι­ρα από ισχυ­ρούς ανέ­μους, σύμ­φω­να με Έκτα­κτο Δελ­τίο Επι­δεί­νω­σης Και­ρού που εξέ­δω­σε η Εθνι­κή Μετε­ω­ρο­λο­γι­κή Υπηρεσία.

Πιο ανα­λυ­τι­κά, τα έντο­να φαι­νό­με­να θα επη­ρε­ά­σουν σήμε­ρα την Ήπει­ρο, τη δυτι­κή και την κεντρι­κή Μακε­δο­νία, τη Θεσ­σα­λία, τις Σπο­ρά­δες, τη δυτι­κή Στε­ρεά και τις βορειό­τε­ρες περιο­χές της ανα­το­λι­κής Στε­ρε­άς και της Εύβοιας, ενώ αύριο μέχρι τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες, τη δυτι­κή και την κεντρι­κή Μακε­δο­νία, τη Θεσ­σα­λία και τις Σποράδες.

Η μαζώ­χτρα, του Αργύ­ρη Εφταλιώτη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο