Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού

Στα­δια­κή επι­δεί­νω­ση του και­ρού προ­βλέ­πε­ται από σήμε­ρα το βρά­δυ και από τα νοτιο­δυ­τι­κά, με κύρια χαρακτηριστικά:

Α. Τις ισχυ­ρές βρο­χές και καταιγίδες

Β. Τις χιο­νο­πτώ­σεις στα ηπει­ρω­τι­κά ορει­νά και πρό­σκαι­ρα στα ημιο­ρει­νά κυρί­ως της δυτι­κής χώρας

Γ. Τους θυελ­λώ­δεις ανέμους

Πιο ανα­λυ­τι­κά:

1. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ (25η Μαρτίου 2020 — ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ)

Α. Ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες προ­βλέ­πο­νται: από τις βρα­δι­νές ώρες στο Ιόνιο, την Πελο­πόν­νη­σο, τη δυτι­κή Στε­ρεά και πιθα­νώς στην Ήπει­ρο. Κατά τη διάρ­κεια της νύχτας προς την Πέμ­πτη θα επη­ρε­α­στούν η Κρή­τη, οι Κυκλά­δες και τα νοτιό­τε­ρα τμή­μα­τα της ανα­το­λι­κής Στε­ρε­άς και της Εύβοιας.

Β. Χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν από τις βρα­δι­νές ώρες στα ηπει­ρω­τι­κά ορει­νά, καθώς και σε ημιο­ρει­νές περιο­χές της Ηπεί­ρου και της δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας (ενδει­κτι­κό υψό­με­τρο 600 μέτρα). Στα ορει­νά της κεντρι­κής Στε­ρε­άς και της βόρειας Πελο­πον­νή­σου οι χιο­νο­πτώ­σεις θα είναι κατά τόπους πυκνές.

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ (26–03-2020)

Α. Ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες προβλέπονται:

(1) Τις πρω­ι­νές ώρες στο Ιόνιο, την Πελο­πόν­νη­σο και εκ νέου από τις βρα­δι­νές ώρες στη δυτι­κή Ελλάδα.

(2) Στις Κυκλά­δες, την Κρή­τη μέχρι το από­γευ­μα και από το μεση­μέ­ρι στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και πιθα­νώς τα Δωδεκάνησα.

(3) Κατά δια­στή­μα­τα στην ανα­το­λι­κή Στε­ρεά, την Εύβοια, την ανα­το­λι­κή Θεσ­σα­λία και τις Σποράδες.

Β. Χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα ηπει­ρω­τι­κά ορει­νά, οι οποί­ες τις πρω­ι­νές ώρες θα είναι κατά τόπους πυκνές στην Ήπει­ρο, τη δυτική

Θεσ­σα­λία και την κεντρι­κή Στε­ρεά (ενδει­κτι­κό υψό­με­τρο 900 μέτρα).

Από το μεση­μέ­ρι θα εξασθενήσουν.

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (27–03-2020)

Α. Βρο­χές και καται­γί­δες κατά τόπους ισχυ­ρές προβλέπονται:

(1) Τις πρω­ι­νές ώρες στη δυτι­κή Ελλά­δα, την ανα­το­λι­κή Πελο­πόν­νη­σο, την ανα­το­λι­κή Στε­ρεά και την Εύβοια.

(2) Στις Κυκλά­δες, την Κρή­τη, τα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, τα Δωδε­κά­νη­σα, τις Σπο­ρά­δες, την ανα­το­λι­κή Θεσ­σα­λία και πιθα­νώς τις

νοτιό­τε­ρες περιο­χές της κεντρι­κής Μακεδονίας.

Β. Χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειώ­νο­νται στα ηπει­ρω­τι­κά ορει­νά (ενδει­κτι­κό υψό­με­τρο 900 μέτρα).

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (28–03-2020)

Ο άστα­τος και­ρός θα συνε­χι­στεί κυρί­ως στην ανα­το­λι­κή και τη νότια χώρα, με τοπι­κές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες κατά διαστήματα.ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ

Nοτιο­α­να­το­λι­κοί έως βορειο­α­να­το­λι­κοί, με έντα­ση 7 με 8 μπο­φόρ θα πνέ­ουν στις περισ­σό­τε­ρες περιο­χές, οι οποί­οι την Τετάρτη

(25–03-2020) στο Ιόνιο θα φτά­σουν τα 9 μπο­φόρ. Στα­δια­κή εξα­σθέ­νη­ση προ­βλέ­πε­ται την Παρα­σκευή (27–03-2020) από τα δυτικά.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο