Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων: Την Αττική θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Μήδεια

Έκτα­κτο δελ­τίο επι­κίν­δυ­νων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων εξέ­δω­σε η Εθνι­κή Μετε­ω­ρο­λο­γι­κή Υπη­ρε­σία (ΕΜΥ), σύμ­φω­να με το οποίο χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα (15/2) στην ανα­το­λι­κή και τη νότια χώρα και θα είναι πυκνές κατά περιό­δους στην Ανα­το­λι­κή Στε­ρεά, στην Εύβοια, στην Κρή­τη (στα ορει­νά) και μέχρι αργά το από­γευ­μα στην Ανα­το­λι­κή Θεσ­σα­λία και τις Σποράδες.

Αύριο Τρί­τη (16/2) οι πυκνές χιο­νο­πτώ­σεις θα συνε­χι­στούν στην Ανα­το­λι­κή Στε­ρεά, στην Εύβοια, στα νησιά του βορεί­ου και ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, στα ορει­νά και ημιο­ρει­νά των Κυκλά­δων, καθώς και σε περιο­χές της Κρή­της με χαμη­λό­τε­ρο υψό­με­τρο. Από αργά το βρά­δυ στην Ανα­το­λι­κή Στε­ρεά και την Εύβοια τα φαι­νό­με­να θα εξασθενήσουν.

Από τις πρω­ι­νές ώρες της Τετάρ­της (17/2) οι χιο­νο­πτώ­σεις βαθ­μιαία θα περιο­ρι­στούν στην Κρή­τη όπου θα είναι πυκνές, μετά το μεση­μέ­ρι όμως θα εξασθενήσουν.

Ειδι­κό­τε­ρα στην Αττι­κή, από το από­γευ­μα της Δευ­τέ­ρας (15/2), οι χιο­νο­πτώ­σεις θα εντα­θούν και θα είναι κατά δια­στή­μα­τα πυκνές μέχρι το βρά­δυ της Τρί­της (16/2). Κατά τη διάρ­κεια της νύχτας προς την Τετάρ­τη (17/2) θα περιο­ρι­στούν στα βόρεια και ανα­το­λι­κά και τις πρω­ι­νές ώρες της Τετάρ­της βαθ­μιαία θα σταματήσουν.

Ο ισχυ­ρός παγε­τός που ήδη επι­κρα­τεί στη Βόρεια Ελλά­δα, την Τρί­τη (16/2) και την Τετάρ­τη (17/2) θα σημειω­θεί και στην υπό­λοι­πη ηπει­ρω­τι­κή χώρα, ενώ σε περιο­χές της Μακε­δο­νί­ας (κυρί­ως της Δυτι­κής), αλλά και της Θρά­κης θα είναι κατά τόπους ολικός.

Οι θυελ­λώ­δεις βορειο­α­να­το­λι­κοί άνε­μοι εντά­σε­ως 7 με 8 μπο­φόρ που πνέ­ουν σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα (15/2) στο Ιόνιο από το βρά­δυ θα εξα­σθε­νή­σουν, όμως στο Αιγαίο θα εξα­κο­λου­θή­σουν να πνέ­ουν σε επί­πε­δο θύελ­λας τοπι­κά 9 με 10 μπο­φόρ. Από τις πρω­ι­νές ώρες της Τετάρ­της (17/2) θα περιο­ρι­στούν στα νοτιο­α­να­το­λι­κά και βαθ­μιαία θα εξασθενήσουν.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο