Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων — Χιόνια και στην Αττική σήμερα και αύριο — Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Το έκτα­κτο δελ­τίο επι­κίν­δυ­νων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων που εκδό­θη­κε την Τρί­τη 08-03-2022 και αφο­ρά την κακο­και­ρία “Φίλιπ­πος” (“Filippos”), επι­και­ρο­ποιεί­ται σύμ­φω­να με τα τελευ­ταία προ­γνω­στι­κά στοι­χεία ως ακολούθως:

Η κακο­και­ρία που έχει κύρια χαρα­κτη­ρι­στι­κά τις πολύ χαμη­λές για την επο­χή θερ­μο­κρα­σί­ες σε όλη τη χώρα, τον κατά τόπους ισχυ­ρό παγε­τό στη βόρεια Ελλά­δα και τις κατά τόπους και κατά δια­στή­μα­τα πυκνές χιο­νο­πτώ­σεις στην ανα­το­λι­κή ηπει­ρω­τι­κή χώρα και το Αιγαίο, θα δια­τη­ρη­θεί μέχρι την Κυρια­κή (13–03-2022).

Οι χιο­νο­πτώ­σεις πιο αναλυτικά:

1. Σήμε­ρα Παρα­σκευή (11–03-2022) θα συνε­χι­στούν στα ανα­το­λι­κά ηπει­ρω­τι­κά και το Αιγαίο και συγκε­κρι­μέ­να, στην ανα­το­λι­κή Θεσ­σα­λία, τις Σπο­ρά­δες, την ανα­το­λι­κή Στε­ρεά, την Εύβοια, την ανα­το­λι­κή και βόρεια Αττι­κή, την ανα­το­λι­κή Πελο­πόν­νη­σο, τα νησιά βόρειου και ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, τις Κυκλά­δες και την Κρή­τη, θα είναι όμως μικρής γενι­κά έντα­σης και παροδικές.

2. Αύριο Σάβ­βα­το (12–03-2022) χιο­νο­πτώ­σεις κατά τόπους πυκνές αναμένονται:

α. Στη Μαγνη­σία, τις Σπο­ρά­δες και την Εύβοια από νωρίς το πρωί.

β. Στη Χαλ­κι­δι­κή από τις προ­με­σημ­βρι­νές ώρες μέχρι το απόγευμα.

γ. Από το μεση­μέ­ρι στην ανα­το­λι­κή Στε­ρεά (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της Αττι­κής), την κεντρι­κή και ανα­το­λι­κή Πελο­πόν­νη­σο και τα ορει­νά ‑ημιο­ρει­νά της Κρή­της, ενώ θα χιο­νί­σει και στα νησιά του βορεί­ου και ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, τις Κυκλά­δες και τα πεδι­νά της βόρειας Κρήτης.

3. Την Κυρια­κή (13–03-2022) οι χιο­νο­πτώ­σεις στις περισ­σό­τε­ρες περιο­χές από νωρίς το πρωί θα εξα­σθε­νή­σουν και από το μεση­μέ­ρι θα στα­μα­τή­σουν και μόνον στην Κρή­τη θα συνε­χι­στούν μέχρι και τη Δευ­τέ­ρα (14–03-2022), αλλά όχι με μεγά­λες εντάσεις.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο