Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την ΕΜΥ — Ποιες περιοχές θα πληγούν

Έκτα­κτο Δελ­τίο Επι­κίν­δυ­νων Και­ρι­κών Φαι­νο­μέ­νων εξέ­δω­σε η ΕΜΥ. Σύμ­φω­να με την πρό­βλε­ψή της, χαμη­λό βαρο­με­τρι­κό θα δημιουρ­γη­θεί στο Ιόνιο το οποίο θα κινη­θεί ανα­το­λι­κά και θα προ­κα­λέ­σει την κακο­και­ρία «GENESIS» η οποία θα επη­ρε­ά­σει κυρί­ως τη Δυτι­κή, Κεντρι­κή και Βόρεια Ελλά­δα από σήμε­ρα Πέμ­πτη (9–6‑2022) έως και το βρά­δυ του Σαβ­βά­του (11–6‑2022) με ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες που θα συνο­δεύ­ο­νται από χαλα­ζο­πτώ­σεις, μεγά­λη συχνό­τη­τα κεραυ­νών και από ισχυ­ρούς ανέμους.

Πιο ανα­λυ­τι­κά θα επηρεαστούν:

1. Την Πέμπτη (9–6‑2022)

Από το από­γευ­μα το βόρειο Ιόνιο, η Ήπει­ρος, η Δυτι­κή Στε­ρεά, η Μακε­δο­νία, η Θεσ­σα­λία και από τις βρα­δι­νές ώρες πιθα­νώς η Θράκη.

2. Την Παρασκευή (10–6‑2022)

Τα νησιά του Ιονί­ου, η Ήπει­ρος, η δυτι­κή Στε­ρεά και η Δυτι­κή Πελο­πόν­νη­σος (κυρί­ως Αχα­ΐα και Ηλεία). Το βρά­δυ τα φαι­νό­με­να θα εξα­σθε­νή­σουν. Από τις πρώ­τες ώρες η Μακε­δο­νία, η Θρά­κη και τα νησιά του βορεί­ου Αιγαί­ου και βαθ­μιαία η Θεσ­σα­λία, οι Σπο­ρά­δες, η Ανα­το­λι­κή Στε­ρεά και η Βόρεια Εύβοια. Το βρά­δυ τα φαι­νό­με­να στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία, τη Δυτι­κή Θεσ­σα­λία και την Ανα­το­λι­κή Στε­ρεά θα εξασθενήσουν.

3. Το Σάββατο (11–6‑2022)

Η Κεντρι­κή και Ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία, η Ανα­το­λι­κή Θεσ­σα­λία, οι Σπο­ρά­δες, η Εύβοια, η Θρά­κη, τα νησιά του Βορεί­ου Αιγαί­ου και βαθ­μιαία τα νησιά του Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και τα Δωδε­κά­νη­σα. Από το βρά­δυ τα φαι­νό­με­να θα εξα­σθε­νή­σουν. Τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες θα επη­ρε­α­στεί πρό­σκαι­ρα η Ήπει­ρος, η Δυτι­κή Μακε­δο­νία, η Στε­ρεά (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης και της Αττι­κής) και η Ανα­το­λι­κή Πελοπόννησος.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο