Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκτακτο δελτίο καιρού: Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Έκτα­κτο δελ­τίο εξέ­δω­σε η ΕΜΥ προει­δο­ποιώ­ντας για μετα­βο­λή του και­ρού από το μεση­μέ­ρι της Τετάρ­της.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, πρό­σκαι­ρη επι­δεί­νω­ση θα παρου­σιά­σει ο και­ρός στη δυτι­κή, κεντρι­κή και βόρεια χώρα από το μεση­μέ­ρι της Τετάρ­της (18–05-2022) έως και τις πρω­ι­νές ώρες της Πέμ­πτης (19–05-2022) με κύρια χαρα­κτη­ρι­στι­κά τις κατά τόπους ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες, που δεν αποκλείεται
να συνο­δεύ­ο­νται και από χαλα­ζο­πτώ­σεις, τους ισχυ­ρούς ανέ­μους και την αισθη­τή πτώ­ση της θερμοκρασίας.

Ανα­λυ­τι­κά:

Την Τετάρ­τη (18–04-2022) κατά τόπους ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες θα εκδηλωθούν :

α) από τις προ­με­σημ­βρι­νές ώρες στην ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία και τη Θρά­κη και βαθ­μιαία στην κεντρι­κή, τη δυτι­κή Μακε­δο­νία και τα νησιά του βόρειου και του ανα­το­λι­κού Αιγαίου.

β) από τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες τα φαι­νό­με­να θα επε­κτα­θούν νοτιό­τε­ρα και θα επη­ρε­ά­σουν τη Θεσ­σα­λία, τις Σπο­ρά­δες, την κεντρι­κή και βόρεια Εύβοια, την κεντρι­κή Στε­ρεά ενώ πρό­σκαι­ρα θα επη­ρε­α­στεί η Ήπει­ρος και η δυτι­κή Στερεά.

γ) Το βρά­δυ θα επη­ρε­α­στεί η ανα­το­λι­κή Στε­ρεά (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της Αττικής).

Ο πορ­το­κα­λί δεί­κτης επι­κιν­δυ­νό­τη­τας εντο­πί­ζε­ται κυρί­ως στην περιο­χή της Θεσ­σα­λί­ας και σε μικρό μέρος της Στε­ρε­άς Ελλάδος.

Την Πέμ­πτη (19–04-2022), έως τις πρω­ι­νές ώρες, κατά τόπους ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες θα εκδη­λώ­νο­νται στην κεντρι­κή Μακε­δο­νία, τη Θεσ­σα­λία, τις Σπο­ρά­δες, τα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, την Εύβοια και την ανα­το­λι­κή Στε­ρεά. Βαθ­μιαία τα φαι­νό­με­να θα εξασθενήσουν.

Από το από­γευ­μα της Τετάρ­της (18–04-2022) μέχρι και την Πέμ­πτη (19–05-2022) θα επι­κρα­τή­σουν θυελ­λώ­δεις άνε­μοι εντά­σε­ως 7 με 8 μποφόρ.

Αισθη­τή πτώ­ση θα σημειώ­σει η θερ­μο­κρα­σία το επό­με­νο διή­με­ρο, από βορ­ρά προς νότο, κατά 6 με 8 βαθ­μούς Κελσίου.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο