Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές καταιγίδες και χιόνια τις επόμενες 48 ώρες

Το Έκτα­κτο Δελ­τίο Επι­κίν­δυ­νων Και­ρι­κών Φαι­νο­μέ­νων που εκδό­θη­κε την Τρί­τη (24–01-2023) επι­και­ρο­ποιεί­ται σύμ­φω­να με τα τελευ­ταία προ­γνω­στι­κά στοι­χεία. Επι­ση­μαί­νε­ται ότι ουσια­στι­κές δια­φο­ρο­ποι­ή­σεις από το αρχι­κό Δελ­τίο αφο­ρούν μόνο στα υψό­με­τρα όπου ανα­μέ­νο­νται πυκνές χιο­νο­πτώ­σεις. Σημα­ντι­κή επι­δεί­νω­ση του και­ρού με κατά τόπους επι­κίν­δυ­να φαι­νό­με­να προ­βλέ­πε­ται από το από­γευ­μα της Τετάρ­της (25–01-2023) έως και την Παρα­σκευή (27–01-2023) με κύρια χαρα­κτη­ρι­στι­κά τις ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες, τοπι­κές χαλα­ζο­πτώ­σεις και τις πυκνές χιο­νο­πτώ­σεις στα ηπει­ρω­τι­κά ορει­νά-ημιο­ρει­νά αλλά και σε περιο­χές στα βόρεια με σχε­τι­κά χαμη­λό­τε­ρο υψόμετρο.

Σήμε­ρα Τετάρ­τη (25–01-2023)

1. Ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες προβλέπονται:

στα νησιά του Ιονί­ου (κυρί­ως στη Ζάκυν­θο, την Κεφαλ­λο­νιά, τη Λευ­κά­δα και την Ιθά­κη), στη βορειο­δυ­τι­κή Πελο­πόν­νη­σο, στη δυτι­κή Στε­ρεά και βαθ­μιαία στην Ήπειρο.

2. Χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα ηπει­ρω­τι­κά ορει­νά-ημιο­ρει­νά, οι οποί­ες από νωρίς το βρά­δυ θα είναι κατά τόπους πυκνές:

- στη δυτι­κή Μακεδονία

- στην Ήπει­ρο (ενδει­κτι­κό υψό­με­τρο τα 500 μέτρα και πάνω)

- στα δυτι­κά τμή­μα­τα της κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας και στα δυτι­κά και βόρεια τμή­μα­τα της Θεσ­σα­λί­ας (ενδει­κτι­κό υψό­με­τρο τα 600–700 μέτρα και πάνω)

- στη δυτι­κή και κεντρι­κή Στε­ρεά (ενδει­κτι­κό υψό­με­τρο τα 600–700 μέτρα και πάνω).

3. Οι νότιοι άνε­μοι θα φθά­νουν τοπι­κά στο Ιόνιο τα 8 και πιθα­νώς πρό­σκαι­ρα τα 9 μποφόρ.

Αύριο Πέμ­πτη (26–01-2023)

1. Ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες προβλέπονται:

- μέχρι το μεση­μέ­ρι στα νησιά του Ιονί­ου, την Ήπει­ρο, τη δυτι­κή Στε­ρεά και τη δυτι­κή Πελοπόννησο

- από τις πρω­ι­νές ώρες στην ανα­το­λι­κή Πελο­πόν­νη­σο και βαθ­μιαία στην κεντρι­κή Στε­ρεά και τη Θεσ­σα­λία με εξα­σθέ­νη­ση από το απόγευμα

- από τις προ­με­σημ­βρι­νές ώρες στην ανα­το­λι­κή Στε­ρεά (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της Αττι­κής), την Εύβοια και τις Σπο­ρά­δες με εξα­σθέ­νη­ση το βράδυ

- από το από­γευ­μα στις Κυκλά­δες και στην κεντρι­κή και την ανα­το­λι­κή Μακεδονία

- από νωρίς το βρά­δυ στη Θρά­κη και τα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαίου.

2. Χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα ηπει­ρω­τι­κά ορει­νά-ημιο­ρει­νά και τοπι­κά σε περιο­χές στα βόρεια με σχε­τι­κά χαμη­λό­τε­ρο υψό­με­τρο οι οποί­ες θα είναι κατά τόπους πυκνές:

- στη δυτι­κή Μακε­δο­νία, την κεντρι­κή Μακε­δο­νία και την Ήπει­ρο (με ενδει­κτι­κό υψό­με­τρο τα 400–500 μέτρα και πάνω)

- στη Θεσ­σα­λία (με ενδει­κτι­κό υψό­με­τρο τα 500–600 μέτρα και πάνω)

- στη δυτι­κή και κεντρι­κή Στε­ρεά (με ενδει­κτι­κό υψό­με­τρο τα 700–800 μέτρα και πάνω)

- από νωρίς το βρά­δυ στην ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία και τη Θρά­κη (ενδει­κτι­κό υψό­με­τρο τα 400–500 μέτρα και πάνω).

3. Οι νότιοι άνε­μοι στο Αιγαίο στα­δια­κά θα ενι­σχυ­θούν στα 8 και τοπι­κά στα 9 μποφόρ.

Την Παρα­σκευή (27–01-2023)

1. Ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες προβλέπονται:

έως και τις πρω­ι­νές ώρες στη Θρά­κη και τις ανα­το­λι­κές Κυκλά­δες και έως τις μεσημ­βρι­νές ώρες στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και τα Δωδεκάνησα.

2. Χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα ηπει­ρω­τι­κά ορει­νά-ημιο­ρει­νά, οι οποί­ες έως και τις πρω­ι­νές ώρες θα είναι κατά τόπους πυκνές στη Θρά­κη (ενδει­κτι­κό υψό­με­τρο τα 500–600 μέτρα και πάνω).

3. Οι άνε­μοι θα φθά­νουν τοπι­κά στο ανα­το­λι­κό Αιγαίο τα 8 με 9 μπο­φόρ τις πρω­ι­νές ώρες.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο