Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έκτο πακέτο κυρώσεων ανακοίνωσε η ΕΕ — Οι λαοί «πληρώνουν το μάρμαρο»

Το 6ο πακέ­το κυρώ­σε­ων κατά της Μόσχας, το οποίο περι­λαμ­βά­νει και στα­δια­κό εμπάρ­γκο στις εισα­γω­γές ρωσι­κού πετρε­λαί­ου, παρου­σί­α­σε σήμε­ρα από το Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο η πρό­ε­δρος της Επι­τρο­πής Ούρ­σου­λα φον ντερ Λάιεν, αυξά­νο­ντας έτσι σε παγκό­σμιο επί­πε­δο τις οικο­νο­μι­κές επι­πτώ­σεις από τον πόλε­μο στην Ουκρα­νία και από τις κυρώ­σεις κατά της Ρωσί­ας, επι­βε­βαιώ­νο­ντας πως οι λαοί είναι αυτοί που θα πλη­ρώ­σουν το μάρ­μα­ρο της ιμπε­ρια­λι­στι­κής σύγκρουσης.

Σύμ­φω­να με τα όσα ανα­κοί­νω­σε η πρό­ε­δρος της Κομι­σιόν, εντός έξι μηνών θα επι­βλη­θεί πλή­ρης απα­γό­ρευ­ση εισα­γω­γής αργού ρωσι­κού πετρε­λαί­ου δια θαλάσ­σης και μέσω αγω­γών στην ΕΕ, ενώ μέχρι το τέλος του έτους, θα απα­ο­γευ­θεί και η εισα­γω­γή διυ­λι­σμέ­νων προ­ϊ­ό­ντων, ώστε «να περιο­ρι­στεί ο αντί­κτυ­πος στην παγκό­σμια αγο­ρά», όπως ισχυρίστηκε.

Μετά την ομι­λία της ντερ Λάιεν, πηγές ανέ­φε­ραν ότι η Ουγ­γα­ρία και η Σλο­βα­κία θα είναι σε θέση να συνε­χί­σουν να αγο­ρά­ζουν ρωσι­κό αργό έως τα τέλη του 2023 βάσει υφι­στά­με­νων συμβολαίων.

Κυρώσεις σε πρόσωπα και αποκλεισμός της Sberbank από το SWIFT

Η Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή προ­τεί­νει την πρό­σθε­τη κατα­χώ­ρι­ση στη μαύ­ρη λίστα με τις κυρώ­σεις, αξιω­μα­τού­χων και άλλων προ­σώ­πων που η ΕΕ τους κατη­γο­ρεί ότι ενε­πλά­κη­σαν σε εγκλή­μα­τα πολέ­μου στην Μπού­τσα, αλλά και των υπεύ­θυ­νων για τις «απάν­θρω­πες» σκη­νές στην πόλη της Μαριούπολης.

Επί­σης, το 6ο πακέ­το κυρώ­σε­ων περι­λαμ­βά­νει τον απο­κλει­σμό πρό­σθε­των σημα­ντι­κών ρωσι­κών τρα­πε­ζών, από το σύστη­μα SWIFT, μετα­ξύ των οποί­ων τη ρωσι­κή τρά­πε­ζα Sberbank, τη μεγα­λύ­τε­ρη τρά­πε­ζα της Ρωσί­ας, που κατέ­χει περί­που το 37% του ρωσι­κού τρα­πε­ζι­κού τομέα.

Επι­προ­σθέ­τως, μετά την απα­γό­ρευ­ση του Sputnik και του RT, απα­γο­ρεύ­ε­ται η μετά­δο­ση στην ΕΕ, τριών ακό­μη ρωσι­κών ειδη­σε­ο­γρα­φι­κών καναλιών.

Διαμαρτυρίες από Τσεχία — Ουγγαρία

Η προ­τει­νό­με­νη από την Ευρω­παϊ­κή Ενω­ση απα­γό­ρευ­ση εισα­γω­γών ρωσι­κού πετρε­λαί­ου δεν περι­λαμ­βά­νει μηχα­νι­σμούς επι­με­ρι­σμού των βαρών, δήλω­σε ο υπουρ­γός Βιο­μη­χα­νί­ας και Εμπο­ρί­ου της Τσε­χι­κής Δημο­κρα­τί­ας Γιό­ζεφ Σικέλα.

«Η πρό­τα­ση δεν περιλαμβάνει…τον τρό­πο με τον οποίο θα επι­με­ρι­σθεί το βάρος, που σημαί­νει με ποιον τρό­πο θα μοι­ρα­σθεί δίκαια, και μία πρό­τα­ση για κοι­νές προ­μή­θειες και κοι­νή δια­νο­μή», δήλω­σε ο τσέ­χος υπουρ­γός στο Reuters.

«Ακό­μη την μελε­τού­με, αλλά κατά την γνώ­μη μου υπάρ­χει πρό­βλη­μα», είπε.

Στην Ουγ­γα­ρία, η οποία εξαι­ρεί­ται, σύμ­φω­να με ευρω­παϊ­κή πηγή, μαζί με την Σλο­βα­κία από την ευρω­παϊ­κή πρό­τα­ση για την απα­γό­ρευ­ση εισα­γω­γών ρωσι­κού πετρε­λαί­ου μέχρι τα τέλη του 2023, ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος αντέ­δρα­σε επί­σης στην πρό­τα­ση της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής δηλώ­νο­ντας ότι «δεν βλέ­πει εγγυ­ή­σεις για την ενερ­γεια­κή ασφά­λεια της Ουγγαρίας».

Απα­ντώ­ντας σε σχε­τι­κή ερώ­τη­ση του Reuters, δια­μαρ­τυ­ρή­θη­κε για το ότι «δεν υπάρ­χει ευρω­παϊ­κή πρό­τα­ση για την δια­χεί­ρι­ση της μετα­βα­τι­κής περιόδου».

Κυρώσεις στον Πατριάρχη Μόσχας, Κύριλλο, σχεδιάζει να επιβάλλει η ΕΕ

Κυρώ­σεις στον Πατριάρ­χη Μόσχας, Κύριλ­λο, σχε­διά­ζει να επι­βάλ­λει η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση. Όπως ανα­φέ­ρει ο Guardian, στον επό­με­νο γύρο κυρώ­σε­ων της ΕΕ κατά της Ρωσί­ας θα περι­λαμ­βά­νε­ται και ο Κύριλ­λος, σύμ­φω­να με αξιω­μα­τού­χους της Ένω­σης οι οποί­οι δεν κατονομάστηκαν.

Ο νέος κατά­λο­γος, ο οποί­ος πρέ­πει ακό­μη να εγκρι­θεί από τις χώρες μέλη, περι­λαμ­βά­νει 58 πρό­σω­πα, ανά­με­σά τους πολ­λούς ρώσους στρα­τιω­τι­κούς αλλά και τη σύζυ­γο, την κόρη και έναν γιό του εκπρο­σώ­που του Κρεμ­λί­νου, Ντμί­τρι Πεσκόφ.

Σε αυτόν περι­λαμ­βά­νε­ται και ο επι­κε­φα­λής της ρωσι­κής ρυθ­μι­στι­κής αρχής τηλε­πι­κοι­νω­νιών Roskomnadzor, ο Αντρέι Λίποφ.

Οι κυρώ­σεις περι­λαμ­βά­νουν την απα­γό­ρευ­ση εισό­δου σε χώρες της ΕΕ και το πάγω­μα των περιου­σια­κών στοιχείων.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο