Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έλον Μασκ: «Παγώνει» προσωρινά το ντιλ με το Twitter

Το προ­σω­ρι­νό «πάγω­μα» της συμ­φω­νί­ας εξα­γο­ράς του Twitter ανα­κοί­νω­σε ο Έλον Μασκ, μετά την εκτί­μη­ση της πλατ­φόρ­μας κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης ότι οι ψεύ­τι­κοι ή spam λογα­ρια­σμοί αντι­προ­σω­πεύ­ουν λιγό­τε­ρο από το 5% των ημε­ρή­σιων χρη­στών της πλατφόρμας.

Όπως ανέ­φε­ρε ο ίδιος, με ανάρ­τη­σή του στο κοι­νω­νι­κό δίκτυο, η συμ­φω­νία ανα­στέλ­λε­ται προ­σω­ρι­νά εν ανα­μο­νή στοι­χεί­ων που θα υπο­στη­ρί­ζουν τους υπο­λο­γι­σμούς ότι οι ψεύ­τι­κοι και spam λογα­ρια­σμοί αντι­προ­σω­πεύ­ουν πράγ­μα­τι λιγό­τε­ρο από το 5% των χρηστών.

Ανά­με­σα στις πολ­λές εξαγ­γε­λί­ες του για την αγο­ρά του Twitter, o Μασκ είχε ανα­φέ­ρει ότι μια από τις προ­τε­ραιό­τη­τές του θα είναι να καθα­ρί­σει την πλατ­φόρ­μα από ψεύ­τι­κους λογα­ρια­σμούς και spam bots.

Η μετο­χή του Twitter έκα­νε βου­τιά 20% στην προ­συ­νε­δρια­κή δια­πραγ­μά­τευ­ση μετά το tweet του Μασκ, ενώ η Tesla εμφά­νι­ζε κέρ­δη περί­που 5%, σύμ­φω­να με το Bloomberg.

Το Twitter έκα­νε γνω­στό προ ημε­ρών ότι ο μέσος όρος των ψεύ­τι­κων ή spam λογα­ρια­σμών κατά το πρώ­το τρί­μη­νο του 2022 αντι­προ­σώ­πευε λιγό­τε­ρο από το 5% των ενερ­γών χρηστών.

Πηγή: Καθη­με­ρι­νή / Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από Bloomberg

Αρθού­ρος Ρεμπώ Επα­να­στά­της και μπο­έμ ΜΙΚΡΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο