Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έλον Μασκ: Προσφορά για να αγοράσει το 100% του Twitter

Ο ιδιο­κτή­της της Tesla Ιλον Μασκ, ο οποί­ος αγό­ρα­σε πρό­σφα­τα το 9,2% των μετο­χών του Twitter, πρό­τει­νε να αγο­ρά­σει των σύνο­λο της εται­ρεί­ας στην τιμή των 54,20 δολα­ρί­ων ανά μετο­χή και να βγά­λει την εται­ρεία από την Γουόλ Στριτ.

Σε έγγρα­φο που δια­βι­βά­σθη­κε χθες στην ρυθ­μι­στι­κή αρχή του αμε­ρι­κα­νι­κού χρη­μα­τι­στη­ρί­ου, ο Ιλον Μασκ διευ­κρί­νι­σε ότι πρό­κει­ται για την «καλύ­τε­ρή του και την τελι­κή του προ­σφο­ρά» και απει­λεί, σε περί­πτω­ση αρνη­τι­κής απά­ντη­σης, «να επα­νε­ξε­τά­σει την θέση του ως μετό­χου» στο μέσο κοι­νω­νι­κής δικτύωσης.

Μετά την ανα­κοί­νω­σή του, η μετο­χή του Twitter κατέ­γρα­ψε άλμα κατά 11,34% σε 51,05 δολά­ρια στις ηλε­κτρο­νι­κές συναλ­λα­γές που προη­γού­νται του ανοίγ­μα­τος της Γουόλ Στρητ.

Απευ­θυ­νό­με­νος με επι­στο­λή του στον πρό­ε­δρο του διοι­κη­τι­κού συμ­βου­λί­ου του Twitter Μπρετ Τέι­λορ, ο Ιλον Μασκ δηλώ­νει ότι επέν­δυ­σε στην πλατ­φόρ­μα λόγω του σημα­ντι­κού ρόλου που παί­ζει υπέρ «της ελευ­θε­ρί­ας της έκφρα­σης στον πλα­νή­τη», η οποία απο­τε­λεί «κοι­νω­νι­κή επι­τα­γή μίας λει­τουρ­γι­κής δημοκρατίας».

«Ωστό­σο, από όταν συνει­δη­το­ποί­η­σα την επέν­δυ­σή μου, αντι­λή­φθη­κα ότι η εται­ρεία δεν ευη­με­ρεί και δεν θα εξυ­πη­ρε­τού­σε την κοι­νω­νι­κή της επι­τα­γή υπό την σημε­ρι­νή της μορ­φή» και προ­τεί­νει την έξο­δο του Twitter από το χρη­μα­τι­στή­ριο της Νέας Υόρκης.

«Προ­τεί­νω να εξα­γο­ρά­σω το 100% του Twitter στην τιμή των 54,20 δολα­ρί­ων ανά μετο­χή τοις μετρη­τοίς, δηλα­δή μία πρι­μο­δό­τη­ση κατά 54% σε σχέ­ση με την προη­γου­μέ­νη της έναρ­ξης της επεν­δυ­σής μου στο Twitter και κατά 38% σε σχέ­ση με την προη­γου­μέ­νη της δημό­σιας ανα­κοί­νω­σης της επέν­δυ­σής μου», λέει ο δισεκατομμυριούχος.

Οι αριθ­μοί του Ιλον Μασκ ανε­βά­ζουν την αξία του Twitter στα 43,4 δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια, ένα­ντι 37 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων αυτήν την στιγμή.

Σύμ­φω­να με το Forbes, η προ­σω­πι­κή περιου­σία του Ιλον Μασκ ανέρ­χε­ται σε 274 δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια, γεγο­νός που τον κάνει τον πλου­σιό­τε­ρο άνθρω­πο στον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ

Αρθού­ρος Ρεμπώ Επα­να­στά­της και μπο­έμ ΜΙΚΡΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο