Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων αύριο — Οι αλλαγές που ισχύουν από φέτος

Πανελ­λή­νιες 2021: Ξεκι­νούν αύριο Δευ­τέ­ρα οι Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις για πάνω από 100.000 υπο­ψή­φιους όλων των κατη­γο­ριών, με τους μαθη­τές των Γενι­κών Λυκεί­ων (ΓΕΛ) να εξε­τά­ζο­νται στη Νεο­ελ­λη­νι­κή Γλώσ­σα και τη Λογο­τε­χνία, ενώ οι υπο­ψή­φιοι των ημε­ρή­σιων και εσπε­ρι­νών Επαγ­γελ­μα­τι­κών Λυκεί­ων (ΕΠΑΛ) αρχί­ζουν την Τρί­τη με τα Νέα Ελλη­νι­κά. Εκτός από τα μέτρα προ­στα­σί­ας για την covid-19, που είναι παρό­μοια με όσα ίσχυ­σαν κατά τη δια ζώσης παρου­σία των μαθη­τών στα σχο­λεία, υπάρ­χουν κάποιες αλλα­γές, που θα ισχύ­σουν από φέτος.

Η κατά­θε­ση δυο μηχα­νο­γρα­φι­κών, η Ελά­χι­στη Βάση Εισα­γω­γής (ΕΒΕ), η αύξη­ση του αριθ­μού των εισα­κτέ­ων σε κάποιες σχο­λές, η μεί­ω­ση σε άλλες, η ενη­μέ­ρω­ση των υπο­ψη­φί­ων με SMS, απο­τε­λούν κάποιες από τις αλλα­γές του υπουρ­γεί­ου. Επί­σης, επα­νέρ­χο­νται οι Συντε­λε­στές Βαρύ­τη­τας του 2019 για τον υπο­λο­γι­σμό των βαθ­μο­λο­γι­κών επι­δό­σε­ων των υπο­ψη­φί­ων στις Πανελ­λα­δι­κές Εξετάσεις.

Η ώρα έναρ­ξης της εξέ­τα­σης έχει ορι­στεί στις 8:30 π.μ. και οι υπο­ψή­φιοι πρέ­πει να προ­σέρ­χο­νται στις αίθου­σες μέχρι τις 8.00 π.μ.. Η διάρ­κεια εξέ­τα­σης κάθε μαθή­μα­τος είναι τρεις ώρες, εκτός από το μάθη­μα ειδι­κό­τη­τας ‑Αρχι­τε­κτο­νι­κό Σχέ­διο- για το οποίο η διάρ­κεια εξέ­τα­σης είναι τέσ­σε­ρις ώρες.

Οι υπο­ψή­φιοι, οι εκπαι­δευ­τι­κοί, το διοι­κη­τι­κό και λοι­πό προ­σω­πι­κό θα προ­σέρ­χο­νται στα εξε­τα­στι­κά κέντρα, αφού έχουν πραγ­μα­το­ποι­ή­σει αυτο­δια­γνω­στι­κό τεστ (self test) και με την επί­δει­ξη σχε­τι­κής βεβαί­ω­σης από την πλατ­φόρ­μα https://self-testing.gov.gr ή χει­ρό­γρα­φης δήλωσης.

Υγειονομικά μέτρα

Κατά τη διάρ­κεια των εξε­τά­σε­ων, θα είναι υπο­χρε­ω­τι­κή η χρή­ση προ­στα­τευ­τι­κής μάσκας από υπο­ψη­φί­ους, εκπαι­δευ­τι­κό, διοι­κη­τι­κό και λοι­πό προ­σω­πι­κό εντός των εξε­τα­στι­κών κέντρων και στους εξω­τε­ρι­κούς χώρους τους, και εξα­κο­λου­θούν να ισχύ­ουν τα μέτρα πρό­λη­ψης και προ­στα­σί­ας από τον κορο­νο­ϊό (επαρ­κής φυσι­κός αερι­σμός των αιθου­σών, απο­φυ­γή συγ­χρω­τι­σμού, τήρη­ση απο­στά­σε­ων και προ­σω­πι­κών κανό­νων υγιει­νής-χρή­ση αντι­ση­πτι­κού, καθώς και σχο­λα­στι­κός καθα­ρι­σμός των αιθουσών).

Στην εξέ­τα­ση του μαθή­μα­τος «Μου­σι­κή Εκτέ­λε­ση και Ερμη­νεία» επι­τρέ­πε­ται η χρή­ση πνευ­στών και κρου­στών οργά­νων, ωστό­σο θα πρέ­πει να τηρεί­ται από­στα­ση τριών μέτρων μετα­ξύ εξε­τα­ζο­μέ­νων και εξε­τα­στών πίσω από το παρα­βάν, και τα μου­σι­κά όργα­να θα πρέ­πει μετά την ολο­κλή­ρω­ση της εξέ­τα­σης κάθε υπο­ψη­φί­ου να καθα­ρί­ζο­νται με απο­λυ­μα­ντι­κό υγρό.

Για τις πρα­κτι­κές δοκι­μα­σί­ες ΤΕΦΑΑ τόσο τα όργα­να εξέ­τα­σης όσο και ο βοη­θη­τι­κός εξο­πλι­σμός απο­λυ­μαί­νο­νται πριν από κάθε χρή­ση, ενώ τηρεί­ται από­στα­ση μετα­ξύ των υπο­ψη­φί­ων στους χώρους προ­ε­τοι­μα­σί­ας ή προθέρμανσης.

Για λόγους προ­στα­σί­ας της δημό­σιας υγεί­ας, συνι­στά­ται στους συγ­γε­νείς των υπο­ψη­φί­ων να μην συνω­στί­ζο­νται έξω από το χώρο του εξε­τα­στι­κού κέντρου.

Τι επιτρέπεται και τι όχι στις αίθουσες εξέτασης

Κατά την είσο­δό τους στην αίθου­σα της εξέ­τα­σης οι υπο­ψή­φιοι απα­γο­ρεύ­ε­ται να φέρουν μαζί τους βιβλία, τετρά­δια, σημειώ­σεις, διορ­θω­τι­κό, κινη­τά τηλέ­φω­να, υπο­λο­γι­στι­κές μηχα­νές και οποια­δή­πο­τε άλλα ηλε­κτρο­νι­κά μέσα μετά­δο­σης ή λήψης πλη­ρο­φο­ριών ή επικοινωνίας.

Επι­τρέ­πε­ται να έχουν στυ­λό μόνο ανε­ξί­τη­λης μελά­νης (μαύ­ρο ή μπλε), μολύ­βι, γομο­λά­στι­χα, γεω­με­τρι­κά όργα­να και μπου­κα­λά­κι με νερό ή ανα­ψυ­κτι­κό. Το μολύ­βι γενι­κά δεν επι­τρέ­πε­ται στις απα­ντή­σεις, παρά μόνο αν το διευ­κρι­νί­ζουν οι οδη­γί­ες των θεμάτων.

Οι υπο­ψή­φιοι γίνο­νται δεκτοί στις εξε­τά­σεις με βασι­κό απο­δει­κτι­κό στοι­χείο το Δελ­τίο εξε­τα­ζο­μέ­νου και δεν είναι απα­ραί­τη­το να έχουν άλλο απο­δει­κτι­κό στοι­χείο (ταυ­τό­τη­τα ή διαβατήριο).

Απα­γο­ρεύ­ε­ται η είσο­δος εντός του εξε­τα­στι­κού κέντρου (κτι­ρια­κό συγκρό­τη­μα και αύλειος χώρος) οποιου­δή­πο­τε άλλου εκτός των εξε­τα­ζο­μέ­νων, των μελών και λοι­πού προ­σω­πι­κού των οικεί­ων επι­τρο­πών, του βοη­θη­τι­κού προ­σω­πι­κού και των επι­τη­ρη­τών. Εξαί­ρε­ση από την απα­γό­ρευ­ση αυτή επι­τρέ­πε­ται μόνο στην περί­πτω­ση παρο­χής έκτα­κτης τεχνι­κής ή ιατρι­κής βοή­θειας μετά από σχε­τι­κή πρό­σκλη­ση της επι­τρο­πής. Επί­σης, απα­γο­ρεύ­ε­ται η γνω­στο­ποί­η­ση των θεμά­των σε οποιον­δή­πο­τε και με οποιον­δή­πο­τε τρόπο.

Κατάθεση δυο μηχανογραφικών

Δίνε­ται για πρώ­τη φορά φέτος, η δυνα­τό­τη­τα για υπο­βο­λή παράλ­λη­λου μηχα­νο­γρα­φι­κού δελ­τί­ου για τη φοί­τη­ση σε δημό­σιο ΙΕΚ. Συνε­πώς, ένας/μια υπο­ψή­φιος μπο­ρεί να υπο­βά­λει παράλ­λη­λα μηχα­νο­γρα­φι­κό για είσο­δο σε ΑΕΙ, βάσει της επί­δο­σής του/της στις Πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις και μηχα­νο­γρα­φι­κό για εγγρα­φή σε δημό­σιο ΙΕΚ βάσει του απο­λυ­τη­ρί­ου του/της και επι­πλέ­ον κρι­τη­ρί­ων, σύμ­φω­να με τον κανο­νι­σμό λει­τουρ­γί­ας των ΙΕΚ.

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Το υπουρ­γείο προ­χώ­ρη­σε στη θέσπι­ση συντε­λε­στών Ελά­χι­στης Βάσης Εισα­γω­γής (ΕΒΕ) σχο­λών, τμη­μά­των ή εισα­γω­γι­κών κατευ­θύν­σε­ων, καθώς και συντε­λε­στών Ελά­χι­στης Βάσης Εισα­γω­γής (ΕΒΕ) ειδι­κών μαθη­μά­των και πρα­κτι­κών δοκι­μα­σιών για την εισα­γω­γή των υπο­ψη­φί­ων στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαίδευση.

Οι συντε­λε­στές ορί­στη­καν από το εκά­στο­τε Πανε­πι­στη­μια­κό Ίδρυ­μα για κάθε Τμήμα/Σχολή του, βάσει των οποί­ων προ­έ­κυ­ψε η Ελά­χι­στη Βάση Εισα­γω­γής (ΕΒΕ). Για την εισα­γω­γή υπο­ψη­φί­ων σε ΑΕΙ απαι­τεί­ται η επί­τευ­ξη στις πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις βαθ­μο­λο­γι­κής επί­δο­σης ίσης ή μεγα­λύ­τε­ρης της Ελά­χι­στης Βάσης Εισα­γω­γής ανά Σχο­λή, Τμή­μα ή εισα­γω­γι­κή κατεύθυνση.

Αριθμός εισακτέων, αύξηση σε κάποιες σχολές, μείωση σε άλλες

Ο συνο­λι­κός αριθ­μός εισα­κτέ­ων στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση, για το ακα­δη­μαϊ­κό έτος 2021–2022, ανέρ­χε­ται σε 77.415, μειω­μέ­νος κατά 550 θέσεις σε σχέ­ση με πέρυσι.

Αύξη­ση θέσε­ων σημειώ­νε­ται στο Δημο­κρί­τειο Πανε­πι­στή­μιο Θρά­κης, στο Πανε­πι­στή­μιο Αιγαί­ου και στο Πανε­πι­στή­μιο Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας, καθώς και σε Τμή­μα­τα «με ανα­με­νό­με­νη αύξη­ση της απορ­ρό­φη­σης των απο­φοί­των τους από την αγο­ρά εργα­σί­ας», όπως π.χ. στα Τμή­μα­τα Επι­στη­μών Αγω­γής στην Πρώ­ι­μη και Παι­δι­κή Ηλι­κία, στα Τμή­μα­τα Νηπια­γω­γών, στα Τμή­μα­τα Πλη­ρο­φο­ρι­κής, στην Κτη­νια­τρι­κή, επι­ση­μαί­νει το υπουργείο.

Η μεγα­λύ­τε­ρη μεί­ω­ση κατα­γρά­φε­ται στο Πανε­πι­στή­μιο Πατρών, από 7.020 πέρυ­σι στις 6.283 θέσεις, λόγω συγ­χω­νεύ­σε­ων τμη­μά­των του.

Μείωση εξεταστέας ύλης, επαναφορά Συντελεστών Βαρύτητας

Λόγω των έκτα­κτων συν­θη­κών της παν­δη­μί­ας, από τις αρχές του 2021 το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας επα­να­κα­θό­ρι­σε την εξε­τα­στέα ύλη με μεί­ω­ση σε όλα τα πανελ­λα­δι­κώς εξε­τα­ζό­με­να μαθή­μα­τα στην Γ’ Λυκεί­ου. Επι­πλέ­ον, είχαν στα­λεί κατά τη διάρ­κεια της χρο­νιάς ανα­λυ­τι­κές οδη­γί­ες σχε­τι­κά με τα κεντρι­κά σημεία της ύλης μαθη­μά­των όλων των τάξεων.

Για τον προσ­διο­ρι­σμό του συνό­λου των μορί­ων κάθε υπο­ψη­φί­ου θα υπο­λο­γί­ζο­νται τα μαθή­μα­τα και οι Συντε­λε­στές Βαρύ­τη­τας τα οποία προ­βλέ­πο­νται στην Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού (ΟΠ) που ανή­κει ο υπο­ψή­φιος για το συγκε­κρι­μέ­νο Επι­στη­μο­νι­κό Πεδίο, όπως ίσχυε και το 2019.

Τι προβλέπεται για όσους θα είναι άρρωστοι

Εάν ασθε­νή­σει κάποιος υπο­ψή­φιος στις Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις, θα του δοθεί η δυνα­τό­τη­τα να εξε­τα­στεί τον Σεπτέμβριο.

Ενημέρωση των υποψηφίων με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους

Από φέτος θα γίνε­ται ενη­μέ­ρω­ση των υπο­ψη­φί­ων των Πανελ­λα­δι­κών Εξε­τά­σε­ων με γρα­πτό μήνυ­μα στο κινη­τό τους για τη βαθ­μο­λο­γία τους και για το τμή­μα ή σχο­λή επι­τυ­χί­ας τους.

Καθη­με­ρι­νά το Ατέ­χνως θα είναι κοντά στους μαθη­τές και στους γονείς δίνο­ντας έγκαι­ρα τόσο με τα θέμα­τα (ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2021) όσο και τις απα­ντή­σεις (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2021).

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο