Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ένας ακόμη εργάτης σακατεύτηκε τα ξημερώματα σε εργατικό «ατύχημα» στην COSCO

Ένας ακό­μη εργά­της σακα­τεύ­τη­κε σήμε­ρα τα ξημε­ρώ­μα­τα σε εργα­τι­κό «ατύ­χη­μα» στο λιμά­νι του Πειραιά.

Συγκε­κρι­μέ­να, στο σταθ­μό εμπο­ρευ­μα­το­κι­βω­τί­ων της COSCO, κατά τη διάρ­κεια εργα­σιών πάνω σε πλοίο, έσπα­σαν τα προ­στα­τευ­τι­κά κιγκλι­δώ­μα­τα του πλοί­ου και ένας λιμε­νερ­γά­της έπε­σε στο κενό από ύψος 12 μέτρων.

Ο τραυ­μα­τί­ας λιμε­νερ­γά­της έχει μετα­φερ­θεί στο νοσο­κο­μείο σε σοβα­ρή κατά­στα­ση. Ο τραυ­μα­τί­ας εργά­της τηρού­σε τα απα­ραί­τη­τα ατο­μι­κά μέτρα προστασίας.

Από τις φωτο­γρα­φί­ες που δημο­σιεύ­ου­με αλλά και τις καταγ­γε­λί­ες των λιμε­νερ­γα­τών προ­κύ­πτει πως δεν είχε προη­γη­θεί κανέ­νας έλεγ­χος ασφα­λεί­ας στο πλοίο. Ένα από τα πάγια αιτή­μα­τα του σωμα­τεί­ου ΕΝΕΔΕΠ απο­τε­λεί ο προ­λη­πτι­κός έλεγ­χος για τα μέτρα ασφα­λεί­ας στα πλοία, πριν ανέ­βουν οι λιμε­νερ­γά­τες για δου­λειά σε αυτά.

Μετά από κάλε­σμα της ΕΝΕΔΕΠ, οι εργα­σί­ες στις προ­βλή­τες ΙΙ και ΙΙΙ της COSCO στα­μά­τη­σαν, οι εργα­ζό­με­νοι της βάρ­διας του άτυ­χου λιμε­νερ­γά­τη προ­χώ­ρη­σαν σε στά­ση εργα­σί­ας ενώ σε νέα στά­ση εργα­σί­ας προ­χω­ρούν οι εργα­ζό­με­νοι της επό­με­νης βάρδιας.

«Με πολ­λα­πλά κατάγ­μα­τα στη μέση, τα πόδια και το κεφά­λι, νοση­λεύ­ε­ται αυτή την ώρα ένας ακό­μα συνά­δελ­φος μας μετά την πτώ­ση του από ύψος 12 μέτρων αφού υπο­χώ­ρη­σαν τα σαπι­σμέ­να προ­στα­τευ­τι­κά κιγκλι­δώ­μα­τα του πλοί­ου», ανα­φέ­ρει το Σωμα­τείο ΕΝΕΔΕΠ, για το σοβα­ρό εργα­τι­κό «ατύ­χη­μα» σε πλοίο στο σταθ­μό εμπορευματοκιβωτίων.

Πηγή: 902.gr

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο