Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Ένας καιρός αντάρτης»

Δώδε­κα τρα­γού­δια περιέ­χει ο νέος δίσκος της ποι­ή­τριας — στι­χουρ­γού Βέρας Βασι­λεί­ου — Πέτσα, με τίτλο «Ένας και­ρός αντάρ­της», που κυκλο­φο­ρεί από τις εκδό­σεις «Μετρο­νό­μος».

📍 Οι στί­χοι της ποι­ή­τριας δέθη­καν με τις μελω­δί­ες τεσ­σά­ρων σημα­ντι­κών συν­θε­τών, του Χρή­στου Λεο­ντή και των νεό­τε­ρων Μανό­λη Ανδρου­λι­δά­κη, Νεο­κλή Νεο­φυ­τί­δη και Αντώ­νη Παπαγ­γε­λή.

🎵 🎶 Τα τρα­γού­δια ερμη­νεύ­ουν οι Βασί­λης Γισ­δά­κης, Ερω­φί­λη, Παντε­λής Θαλασ­σι­νός, Κώστας Θωμα­ΐ­δης, Αργυ­ρώ Καπα­ρού, Βασί­λης Κορα­κά­κης, Δέσποι­να Ραφα­ήλ, Βασί­λης Σκου­λάς, Λάκης Χαλ­κιάς και Ιωάν­να Φόρτη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο