Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ένας μήνας που δε συγκλόνισε τον κόσμο…

…ούτε καν το δια­δι­κτυα­κό μικρό­κο­σμο! Ομως κάνα­με ευθύς εξαρ­χής αισθη­τή και δια­κρι­τή την παρου­σία μας.

Για τη ζωή, τις τέχνες και τα γράμματα.

fonto12

Χτες συμπλη­ρώ­σα­με ένα μήνα παρου­σί­ας. Είκο­σι ένας συνερ­γά­τες και 240 περί­που θέμα­τα. Είμα­στε αυτό που γράφουμε.

Πιστοί στη θέση μας παρά­γου­με και δεν ανα­πα­ρά­γου­με προ­σπα­θού­με να φιλο­ξε­νού­με στις στή­λες μας πρω­τό­τυ­πη και υψη­λού επι­πέ­δου ύλη και να δώσου­με βήμα σε νέους δημιουργούς.

Κάνα­με τα πρώ­τα μας βήμα­τα και μας στη­ρί­ξα­τε (27.528 επι­σκέ­ψεις στη σελί­δα). Σας ευχα­ρι­στού­με. Περι­μέ­νου­με και νέους φίλους στην παρέα.

Ο ένας μήνας ήταν η αρχή. Έχου­με αρκε­τά ακό­μη προ­γραμ­μα­τί­σει να κάνου­με και θα πλαι­σιω­θού­με και από νέους συνερ­γά­τες, για να ασχο­λη­θού­με με περισ­σό­τε­ρα από αυτά που κάνουν τον άνθρω­πο απα­λό κι ανθρώπινο.

Περι­μέ­νου­με και τις δικές σας προ­τά­σεις, εντυ­πώ­σεις, σκέ­ψεις, συμ­με­το­χή στο [email protected].

Ατέ­χνως

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο