Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ένας μικρός αστεροειδής θα περάσει ασυνήθιστα κοντά από τη Γη, αύριο

Ένας ‑ευτυ­χώς μικρός- αστε­ροει­δής θα περά­σει ασυ­νή­θι­στα κοντά από τη Γη αύριο, Πέμ­πτη 24 Σεπτεμ­βρί­ου. Πρό­κει­ται για τον «2020 SW» που έχει μήκος πέντε έως δέκα μέτρα και θα πλη­σιά­σει τον πλα­νή­τη μας σε από­στα­ση 27.000 έως 28.00 χιλιο­μέ­τρων, πολύ πιο κοντά από ό,τι είναι το φεγγάρι.

Πάντως, δεν υπάρ­χει κίν­δυ­νος να πέσει στη Γη, σύμ­φω­να με τους επι­στή­μο­νες του Κέντρου Μελε­τών Κοντι­νών στη Γη Αντι­κει­μέ­νων (CNEOS) του Εργα­στη­ρί­ου Αεριώ­θη­σης (JPL) της NASA.

Η Σελή­νη βρί­σκε­ται σε μία μέση από­στα­ση 384.000 χιλιο­μέ­τρων από τη Γη (ή περί­που 30 φορές το μέγε­θος του πλα­νή­τη μας) και, συγκρι­τι­κά, ο αστε­ροει­δής ‑ο οποί­ος ανα­κα­λύ­φθη­κε μόλις στις 18 Σεπτεμ­βρί­ου από αστε­ρο­σκο­πείο της Αρι­ζό­να- θα περά­σει σε από­στα­ση περί­που όσο δύο φορές η Γη, ακό­μη πιο κοντά από ό,τι κινού­νται πολ­λοί μετε­ω­ρο­λο­γι­κοί και άλλοι γεω­στα­τι­κοί δορυφόροι.

Η κοντι­νή προ­σέγ­γι­ση του «2020 SW» στη Γη ‑με ταχύ­τη­τα περί­που 28.000 χιλιο­μέ­τρων την ώρα, πιθα­νώς πάνω από την Αυστρα­λία ή τη Νέα Ζηλαν­δία- θα γίνει αύριο στις 14:00 ώρα Ελλά­δας και θα έχει επι­πτώ­σεις για τον αστε­ροει­δή, καθώς η βαρύ­τη­τα του πλα­νή­τη μας θα μετα­βά­λει την τρο­χιά του. Δεν ανα­μέ­νε­ται να πλη­σιά­σει ξανά τη Γη πριν τον Ιού­νιο του 2029, σύμ­φω­να με τους υπο­λο­γι­σμούς του JPL.

Ο αστε­ροει­δής — ο οποί­ος ολο­κλη­ρώ­νει μία πλή­ρη περι­φο­ρά γύρω από τον Ήλιο κάθε 372 μέρες (το «έτος» του είναι λίγες ημέ­ρες μεγα­λύ­τε­ρο από το γήι­νο)- θα γίνει φωτει­νό­τε­ρος όσο πλη­σιά­ζει τη Γη, αλλά δεν θα είναι ποτέ ορα­τός με γυμνό μάτι. Θα χρειά­ζε­ται έστω ένα μικρό τηλε­σκό­πιο δια­μέ­τρου έξι έως οκτώ ίντσες για την παρα­τή­ρη­σή του και ο αστε­ροει­δής, ο οποί­ος κινεί­ται προς τον αστε­ρι­σμό των Ιχθύ­ων, θα φαί­νε­ται σαν ένα πολύ αργά κινού­με­νο άστρο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο