Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ένας ΝΑΤΟτσολιάς στο Λευκό Οίκο

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας //

Όταν εμφα­νί­ζε­σαι στην Αμε­ρι­κα­νι­κή πρω­τεύ­ου­σα με ύφος λοχία του ΝΑΤΟ, έτοι­μος να δώσεις τα πάντα για τους σκο­πούς της ιμπε­ρια­λι­στι­κής συμμαχίας…

όταν στο φόντο του πολέ­μου στην Ουκρα­νία επι­λέ­γεις — για άλλη μια φορά – να παρα­στή­σεις τον πρό­θυ­μο «ντί­λερ» των ΗΠΑ, ανα­λαμ­βά­νο­ντας ρόλο «παι­διού για όλες τις δου­λειές» του ΝΑΤΟ…

όταν έχεις μετα­τρέ­ψει την ελλη­νι­κή επι­κρά­τεια, από τον Έβρο μέχρι την Κρή­τη, σε απέ­ρα­ντο αμε­ρι­κα­νο­να­τοι­κό στρα­τό­πε­δο, παρα­χω­ρώ­ντας λιμά­νια και αερο­δρό­μια στους μακε­λά­ρη­δες των λαών…

όταν εκφω­νείς λόγο στο Αμε­ρι­κα­νι­κό Κογκρέ­σο σαν κυβερ­νή­της της 51ης Πολι­τεί­ας των ΗΠΑ, δηλώ­νο­ντας περή­φα­νος σημαιο­φό­ρος του ΝΑΤΟ στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο και προ­πύρ­γιο «ασφά­λειας» απέ­να­ντι στην Ρωσία…

όταν επαί­ρε­σαι σαν γύφτι­κο σκε­πάρ­νι για τις «κοι­νές αξί­ες» που σε συν­δέ­ουν με αυτούς που αιμα­το­κύλ­λη­σαν λαούς, διέ­λυ­σαν χώρες, στή­ρι­ξαν και χρη­μα­το­δό­τη­σαν πρα­ξι­κο­πή­μα­τα και χου­ντι­κά καθε­στώ­τα και όλα τα μήκη και πλά­τη της Γης…

όταν φτά­νεις στο σημείο να παρο­μοιά­σεις — προ­κλη­τι­κά και ξεδιά­ντρο­πα — την ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση ΗΠΑ-Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία με την Ελλη­νι­κή Επα­νά­στα­ση του 1821 και το κατα­φύ­γιο των Ναζί στο Αζοφ­σταλ με την… πολιορ­κία του Μεσολογγίου…

… τότε, πράγ­μα­τι, δικαιού­σαι τον τίτλο του «ΝΑΤΟ­τσο­λιά», αλλά και κάτι ακό­μη: Ένα ειση­τή­ριο χωρίς επι­στρο­φή για την λάθος πλευ­ρά της Ιστορίας.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο