Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ένας νεκρός και δέκα τραυματίες από ανατροπή ΙΧ που μετέφερε μετανάστες

Θανα­τη­φό­ρα ανα­τρο­πή οχή­μα­τος που μετέ­φε­ρε μετα­νά­στες σημειώ­θη­κε τα ξημε­ρώ­μα­τα σε περιο­χή του Βοΐ­ου Κοζάνης.

Σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, νεκρός είναι ένας αλλο­δα­πός, ενώ σε νοσο­κο­μεία της Κοζά­νης και των Γρε­βε­νών δια­κο­μί­στη­καν με τραύ­μα­τα άλλα δέκα άτο­μα που επέ­βαι­ναν στο ίδιο όχη­μα. Τα πρώ­τα στοι­χεία της έρευ­νας δεί­χνουν ότι επρό­κει­το για παρά­νο­μη δια­κί­νη­ση μετα­να­στών. Το εμφα­νώς υπερ­φορ­τω­μέ­νο όχη­μα κινού­νταν στην Εγνα­τία Οδό, όταν, στα διό­δια του Πολυ­μύ­λου ο οδη­γός του αγνό­η­σε σήμα αστυ­νο­μι­κών να στα­μα­τή­σει για έλεγ­χο. Ανέ­πτυ­ξε ταχύ­τη­τα και διέ­φυ­γε, ενώ ακο­λου­θή­θη­κε από περιπολικά.

Αφού ο οδη­γός κινή­θη­κε προς τον κάθε­το άξο­να της Εγνα­τί­ας Οδού με κατεύ­θυν­ση την Καστο­ριά, έχα­σε τον έλεγ­χο του οχή­μα­τος με απο­τέ­λε­σμα αυτό να ξεφύ­γει από την πορεία του και να ανα­τρα­πεί. Στο σημείο έφτα­σε η Πυρο­σβε­στι­κή για τον απε­γκλω­βι­σμό των τραυ­μα­τιών και ασθε­νο­φό­ρα του ΕΚΑΒ. Ανά­με­σα στους τραυ­μα­τί­ες είναι και ο οδηγός.

Σκέ­ψεις γυναι­κών, της Μαρί­ας Παπαϊωαννίδου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο