Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ένας νεκρός και τριάντα τραυματίες από αυτοκίνητο που έπεσε πάνω στο πλήθος ΣΤΟ Βερολίνο

Ένας άνθρω­πος σκο­τώ­θη­κε όταν όχη­μα έπε­σε σήμε­ρα πάνω σε πλή­θος στο κέντρο του Βερο­λί­νου, ενώ άλλοι του­λά­χι­στον 30 τραυ­μα­τί­στη­καν, δήλω­σε ο εκπρό­σω­πος της πυρο­σβε­στι­κής της γερ­μα­νι­κής πρω­τεύ­ου­σας, σύμ­φω­να με την εφη­με­ρί­δα Bild.

“Ένας άνδρας πιστεύ­ε­ται ότι έπε­σε πάνω σε ένα πλή­θος ανθρώ­πων. Δεν είναι ακό­μη γνω­στό αν πρό­κει­ται για ατύ­χη­μα ή για σκό­πι­μη ενέρ­γεια”, ανα­κοί­νω­σε η αστυ­νο­μία, προ­σθέ­το­ντας ότι ο οδη­γός του οχή­μα­τος κρα­τεί­ται στο σημείο του συμβάντος.

Το όχη­μα έπε­σε πάνω στη βιτρί­να ενός κατα­στή­μα­τος στην εμπο­ρι­κή συνοι­κία του Βερο­λί­νου, κοντά στον σταθ­μό “Zoo”.

Προς το παρόν δεν υπάρ­χουν άλλες πλη­ρο­φο­ρί­ες για το περι­στα­τι­κό το οποίο σημειώ­θη­κε κοντά στο σημείο της φονι­κής επί­θε­σης της 19ης Δεκεμ­βρί­ου 2016. Τότε ο Άνις Άμρι, ένας Τυνή­σιος αιτών άσυ­λο με δεσμούς με ισλα­μι­στι­κές οργα­νώ­σεις, είχε κατα­λά­βει ένα φορ­τη­γό, σκό­τω­σε τον οδη­γό του και το έρι­ξε πάνω σε μια χρι­στου­γεν­νιά­τι­κη αγο­ρά, με απο­τέ­λε­σμα να σκο­τώ­σει 11 ανθρώ­πους και να τραυ­μα­τί­σει δεκά­δες άλλους.

Το σχέ­διο του Μώβ, της Ελέ­νης Καραγιάννη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο