Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ένας στους επτά εμβολιασθέντες εθελοντές με το εμβόλιο Sputnik‑V δηλώνει ότι νοιώθει αδυναμία και έχει πυρετό

Περί­που το 14% των εθε­λο­ντών, που εμβο­λιά­σθη­καν με το ρωσι­κό εμβό­λιο Sputnik‑V στο πλαί­σιο της τρί­της φάσης των κλι­νι­κών δοκι­μών, δηλώ­νει ότι νοιώ­θει αδυ­να­μία, έχει μυϊ­κούς πόνους και παρου­σιά­ζει πυρε­τό, δήλω­σε σήμε­ρα ο Ρώσος υπουρ­γός Υγεί­ας Μιχα­ήλ Μουράσκα.

«Περισ­σό­τε­ροι από 300 εμβο­λια­σθέ­ντες (εθε­λο­ντές), δηλα­δή περί­που το 14%, δηλώ­νουν ότι νοιώ­θουν αδυ­να­μία, μυϊ­κούς πόνους στην διάρ­κεια του εικο­σι­τε­τρα­ώ­ρου και σε σπά­νιες περι­πτώ­σεις ανε­βά­ζουν πυρε­τό. Όλα αυτά περι­γρά­φο­νται στις οδη­γί­ες χρή­σης, είναι οι προ­βλε­πό­με­νες παρε­νέρ­γειες. Κατά κανό­να διαρ­κούν μια, μιά­μι­ση ημέ­ρα», δήλω­σε ο Μου­ρά­σκα, προ­σθέ­το­ντας ότι το εμβό­λιο πέρα­σε σει­ρά κλι­νι­κών και προ­κλι­νι­κών δοκι­μών και ανα­πτύ­χθη­κε πάνω σε μια πλατ­φόρ­μα η οποία έχει ήδη χρη­σι­μο­ποι­η­θεί για την ανά­πτυ­ξη εμβο­λί­ων. «Τα στοι­χεία που δια­θέ­του­με βάσει αυτής της πλατ­φόρ­μας είναι πάρα πολ­λά και μπο­ρού­με να πού­με με ηρε­μία ότι το σκεύ­α­σμα αυτό είναι ασφα­λές. Ωστό­σο για οποιο­δή­πο­τε φαρ­μα­κευ­τι­κό σκεύ­α­σμα, το οποίο προ­ο­ρί­ζε­ται να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί ευρέ­ως, πρέ­πει να υπάρ­χουν πιο ανα­λυ­τι­κά, λεπτο­με­ρή, δεδο­μέ­να από την χρή­ση του σε έναν μεγά­λο αριθ­μό ασθε­νών στους οποί­ους έχουν γίνει δια­φο­ρε­τι­κές δια­γνώ­σεις και παρου­σιά­ζουν δια­φο­ρε­τι­κά επί­πε­δα ανο­σί­ας», δήλω­σε ο Ρώσος υπουρ­γός Υγείας.

Ο Ρώσος υπουρ­γός Υγεί­ας είπε ότι οι εμβο­λια­σθέ­ντες εθε­λο­ντές παρα­κο­λου­θού­νται συστη­μα­τι­κά μέσω ενός κέντρου τηλεϊ­α­τρι­κής από ιατρούς με υψη­λή κατάρ­τι­ση οι οποί­οι έχουν πρό­σβα­ση στο ιατρι­κό τους ιστο­ρι­κό, δηλα­δή γνω­ρί­ζουν μετα­ξύ άλλων και ποιοί πάσχουν από χρό­νια νοσή­μα­τα. «Αυτό μας επι­τρέ­πει να έχου­με ένα πλή­ρες φάσμα δεδο­μέ­νων κατά την διάρ­κεια της τρί­της φάσης των κλι­νι­κών δοκι­μών» δήλω­σε ο ίδιος.

Ο Μιχα­ήλ Μου­ρά­σκα ανα­κοί­νω­σε επί­σης ότι η παρα­γω­γή του εμβο­λί­ου Sputnik‑V προ­χω­ρά­ει βάσει σχε­δί­ου και τρείς μεγά­λες φαρ­μα­κευ­τι­κές επι­χει­ρή­σεις στην Ρωσία έχουν ξεκι­νή­σει την παρα­γω­γή του.

Παράλ­λη­λα πρό­σθε­σε ότι κατά την παρού­σα χρο­νι­κή περί­ο­δο, η πρώ­τη παρ­τί­δα του εμβο­λί­ου άρχι­σε να δια­νέ­με­ται σε όλες τις περι­φέ­ρειες της Ρωσί­ας. Οι πρώ­τοι που θα έχουν πρό­σβα­ση στο εμβό­λιο θα είναι οι ιατροί και το νοση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό, οι δάσκα­λοι και εργα­ζό­με­νοι σε άλλους τομείς που έρχο­νται άμε­σα σε επα­φή με τον κόσμο, δήλω­σε ο Μου­ρά­σκα, εκτι­μώ­ντας ότι στα τέλη Νοεμ­βρί­ου με αρχές Δεκεμ­βρί­ου θα στέλ­νο­νται μεγά­λες παρ­τί­δες εμβο­λί­ων, με τα οποία δεν θα εμβο­λιά­ζο­νται μόνο τα άτο­μα που ανή­κουν στις ομά­δες υψη­λού κιν­δύ­νου, αλλά και ευρέ­ως όλοι οι πολίτες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο