Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ένας στους 8 με Covid ‑19 εμφανίζει «long Covid» — Σε ποιους καταγράφεται συχνότερα — Τι γίνεται με τα παιδιά και τι θα πρέπει να προσέξουμε

Ιδιαί­τε­ρα προ­σε­κτι­κοί θα πρέ­πει να είναι με το πέρα­σμα του χρό­νου, όσοι νοσούν από Covid- 19 αλλά και όσοι το περ­νούν ακό­μη και χωρίς συμ­πτώ­μα­τα, επι­ση­μαί­νει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η καθη­γή­τρια Ιατρι­κής Σχο­λής ΕΚΠΑ, Παθο­λό­γος Θεο­δώ­ρα Ψαλ­το­πού­λου, η οποία επι­ση­μαί­νει πως «η στα­δια­κή μεί­ω­ση της θνη­τό­τη­τας από τον κορο­νο­ϊό, λόγω του εμβο­λια­σμού και της ανά­πτυ­ξης απο­τε­λε­σμα­τι­κών φαρ­μα­κευ­τι­κών σκευα­σμά­των, σε συν­δυα­σμό με τη μεγα­λύ­τε­ρη μετα­δο­τι­κό­τη­τα των στε­λε­χών του κορο­νοϊ­ού, οδή­γη­σε εκα­τομ­μύ­ρια άτο­μα σε “long Covid” ή “post-Covid” (μετά-Covid) διεθνώς».

Σε ποιους εμφανίζεται συχνότερα το «long Covid» ή «post-Covid»

Σύμ­φω­να με το CDC, τονί­ζει η ίδια, το σύν­δρο­μο αυτό εμφα­νί­ζε­ται συχνό­τε­ρα σε 3 κατη­γο­ρί­ες ανθρώ­πων. «Σε άτο­μα που έχουν νοση­λευ­τεί ή δια­σω­λη­νω­θεί, αλλά μπο­ρεί να εμφα­νι­στεί και σε άτο­μα με μέτρια συμ­πτω­μα­το­λο­γία ή και χωρίς συμ­πτω­μα­το­λο­γία, με μόνο θετι­κή διά­γνω­ση Covid». Επι­πρό­σθε­τα, όπως λέει άτο­μα που δεν είναι εμβο­λια­σμέ­να για τον κορο­νο­ϊό έχουν μεγα­λύ­τε­ρο κίν­δυ­νο ανά­πτυ­ξης συγκρι­τι­κά με τα εμβο­λι­σμέ­να που νόση­σαν ξανά. «Η τελευ­ταία κατη­γο­ρία που έχει μεγα­λύ­τε­ρη πιθα­νό­τη­τα για μετά — Covid σύν­δρο­μο είναι άτο­μα με άλλες νοση­ρό­τη­τες πριν από τη νόση­ση», εξη­γεί η κ. Ψαλτοπούλου.

Σύμ­φω­να με τον Παγκό­σμιο Οργα­νι­σμό Υγεί­ας (WHO), ο όρος «long Covid» περι­λαμ­βά­νει τα ζητή­μα­τα υγεί­ας που παρου­σιά­ζο­νται σε ασθε­νείς 3 μήνες μετά από πιθα­νή ή επι­βε­βαιω­μέ­νη SARS-CoV‑2 λοί­μω­ξη, με συμ­πτώ­μα­τα και σημεία που παρα­μέ­νουν του­λά­χι­στον 2 μήνες μετά, και για τα οποία δεν υπάρ­χει άλλη εναλ­λα­κτι­κή διά­γνω­ση, τονίζει.

«Τα συμ­πτώ­μα­τα μπο­ρεί να είναι νέα, μετά την ανάρ­ρω­ση από τη λοί­μω­ξη ή εμμέ­νο­ντα από την αρχι­κή λοί­μω­ξη», ανα­φέ­ρει η κ. Ψαλτοπούλου.

Ένας στου 8 ενήλικες ασθενείς με κορονοϊό εμφανίζει συμπτώματα μακράς Covid

Σύμ­φω­να με τα όσα λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα το διε­θνές έγκρι­το περιο­δι­κό The Lancet αφιέ­ρω­σε το κεντρι­κό του άρθρο (editorial) στο σύν­δρο­μο αυτό. «Στους ενή­λι­κες, και σύμ­φω­να με νέα μελέ­τη από την Ολλαν­δία, περί­που ο ένας στους οκτώ ενή­λι­κες ασθε­νείς με Covid-19 εμφα­νί­ζει στη συνέ­χεια μακρό­χρο­να συμ­πτώ­μα­τα της νόσου που προ­κα­λεί ο κορο­νο­ϊ­ός. Το σημα­ντι­κό στοι­χείο στην ολλαν­δι­κή έρευ­να είναι ότι οι νοσού­ντες με λοί­μω­ξη Covid συγκρί­θη­καν με άτο­μα που δεν είχαν μολυν­θεί (ομά­δα ελέγ­χου)», επι­ση­μαί­νει εξη­γώ­ντας πως τα κυριό­τε­ρα συμ­πτώ­μα­τα της μακράς Covid-19 είναι, σύμ­φω­να με τη μελέ­τη, από το ανα­πνευ­στι­κό και το καρ­διαγ­γεια­κό, το μυο­σκε­λε­τι­κό και νευ­ρι­κό σύστη­μα, καθώς και γενι­κά συμπτώματα.

«Πιο ειδι­κά, ανά­με­σα στα συχνό­τε­ρα συμ­πτώ­μα­τα που κατα­γρά­φο­νται είναι: ο πόνος στο στή­θος αλλά και πόνος στο στή­θος κατά την ανα­πνοή, η δυσκο­λία ανα­πνο­ής, οι μυϊ­κοί πόνοι, η απώ­λεια όσφρη­σης ή/και γεύ­σης και η γενι­κή κόπω­ση και αδυ­να­μία», ανα­φέ­ρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η καθη­γή­τρια Παθο­λο­γί­ας του ΕΚΠΑ, υπεν­θυ­μί­ζο­ντας πως ο ΕΟΔΥ και η Ελλη­νι­κή Πνευ­μο­νο­λο­γι­κή Εται­ρεία έχουν κατα­γρά­ψει ανα­λυ­τι­κά τη δια­γνω­στι­κή και θερα­πευ­τι­κή προ­σέγ­γι­ση του μετα- Covid συν­δρό­μου, όπου και παρου­σιά­ζε­ται πλειά­δα επι­πλο­κών: ανα­πνευ­στι­κές, καρ­διαγ­γεια­κές, νεφρι­κές, δερ­μα­το­λο­γι­κές, ρευ­μα­το­λο­γι­κές, ενδο­κρι­νι­κές, νευ­ρο­ψυ­χια­τρι­κές, αγγεια­κές, ουρο­λο­γι­κές, γαστρε­ντε­ρι­κές και άλλες, όπως παρα­τε­τα­μέ­νη δεκα­τι­κή πυρε­τι­κή κίνη­ση, απώ­λεια βάρους και αλλερ­γί­ες, χρό­νια άλγη και επι­δεί­νω­ση συνοσηροτήτων.

Τα τελευταία στοιχεία για την εμφάνιση post-covid στα παιδιά έως 17 ετών

Όσον αφο­ρά το σύν­δρο­μο της post Covid-19 στα παι­διά, τονί­ζει πως σε πρό­σφα­τη δημο­σί­ευ­ση των CDC (Centre for Disease Control and Prevention, USA) που αφο­ρού­σε το μετά-COVID σε παι­διά και εφή­βους (ηλι­κί­ας από 0 έως 17 έτη) ελέγ­χθη­καν τα δεδο­μέ­να σε 780.000 παι­διά και εφή­βους με θετι­κό μορια­κό τεστ ένα­ντι του SARS-CoV‑2.

«Παρα­τη­ρή­θη­κε ότι οι ασθε­νείς με νόσο Covid-19, ένα­ντι των ασθε­νών που δεν είχαν ιστο­ρι­κό νόση­σης, παρου­σί­α­σαν τις παρα­κά­τω post-Covid κατα­στά­σεις: πνευ­μο­νι­κή εμβο­λή, μυο­καρ­δί­τι­δα και μυο­καρ­διο­πά­θεια, φλε­βι­κή θρομ­βο­εμ­βο­λι­κή εκδή­λω­ση, οξεία και απροσ­διό­ρι­στη νεφρι­κή ανε­πάρ­κεια, σακ­χα­ρώ­δης δια­βή­της τύπου Ι, δια­τα­ρα­χές πήξης και πηκτι­κό­τη­τας — αιμορ­ρα­γι­κά επει­σό­δια, σακ­χα­ρώ­δης δια­βή­της τύπου ΙΙ και καρ­δια­κές αρρυθ­μί­ες. Οι μικροί ασθε­νείς με Covid-19 ήταν πιθα­νό­τε­ρο να εμφα­νί­σουν εκδη­λώ­σεις του συν­δρό­μου post-covid επί­σης, όπως δια­τα­ρα­χές στην γεύ­ση και την όσφρη­ση, δια­τα­ρα­χές της κυκλο­φο­ρί­ας του αίμα­τος, αδυ­να­μία- κατα­βο­λή και μυο­σκε­λε­τι­κά άλγη. Βέβαια, πρέ­πει να σημειω­θεί ότι όλες αυτές οι νοσο­λο­γι­κές οντό­τη­τες στα παι­διά είναι πάρα πάρα πολύ σπά­νιες, είτε έχουν δια­γνω­στεί με Covid είτε όχι. Για παρά­δειγ­μα, υπάρ­χει μία μικρή αύξη­ση του σχε­τι­κού κιν­δύ­νου (πχ διπλά­σιος σχε­τι­κός κίν­δυ­νος για μυο­καρ­δί­τι­δα) όταν ένα παι­δί νοσεί από Covid συγκρι­τι­κά με το να μην κολ­λή­σει», εξηγεί.

- Τι θα πρέ­πει να προ­σέ­ξουν ενή­λι­κες και παι­διά μετά την ανάρ­ρω­ση τους από Covid

«Σε περί­πτω­ση συμ­πτω­μα­το­λο­γί­ας που εμμέ­νει μετά τη νόση­ση καλό είναι ο ασθε­νής να έρθει σε επι­κοι­νω­νία με τον θερά­πο­ντα για­τρό του, το κέντρο υγεί­ας της περιο­χής ή τα εξω­τε­ρι­κά ιατρεία των νοσο­κο­μεί­ων και τις μονά­δες δια­χεί­ρι­σης ασθε­νών με μετά — Covid σύν­δρο­μο, ώστε να αξιο­λο­γη­θούν τα σημεία και τα συμ­πτώ­μα­τα, να γίνει ο βασι­κός εργα­στη­ρια­κός και απει­κο­νι­στι­κός έλεγ­χος, να δοθούν προς συμπλή­ρω­ση τα αντί­στοι­χα ερω­τη­μα­το­λό­για, να γίνει κλι­νι­κή εξέ­τα­ση και ολι­στι­κή αντι­με­τώ­πι­ση» κατα­λή­γει η κ. Ψαλτοπούλου.

Σύμ­φω­να με τον ΕΟΔΥ και την Ελλη­νι­κή Πνευ­μο­νο­λο­γι­κή Εται­ρεία, ο εργα­στη­ρια­κός έλεγ­χος θα πρέ­πει να γίνε­ται σύμ­φω­να με την κρί­ση του θερά­πο­ντα για­τρού, και δεν χρειά­ζε­ται όλοι οι ασθε­νείς που νόση­σαν από Covid-19 να υπο­βάλ­λο­νται σε εργα­στη­ρια­κό έλεγ­χο, επι­ση­μαί­νει και προ­σθέ­τει: «Τα προ­γράμ­μα­τα απο­κα­τά­στα­σης δύνα­νται να περι­λαμ­βά­νουν δια­φο­ρε­τι­κές ειδι­κό­τη­τες ιατρών (πνευ­μο­νο­λό­γους, καρ­διο­λό­γους, νευ­ρο­λό­γους κλπ), αλλά και εργο­φυ­σιο­λό­γο, φυσι­κο­θε­ρα­πευ­τή, διαι­το­λό­γο ή ψυχο­λό­γο, ανά­λο­γα με το εύρος και τη σοβα­ρό­τη­τα των συμ­πτω­μά­των προς αποκατάσταση».

Πηγή: ΑΠΕ

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο