Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ένας χρόνος από την καταδίκη της Χρυσής Αυγής — Με τον φασισμό δεν τελειώνουμε αν δεν ανατραπεί το σύστημα που τον γεννά

Σήμε­ρα συμπλη­ρώ­νε­ται ένας χρό­νος από την κατα­δί­κη της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σής Αυγής. «Η Χρυ­σή Αυγή είναι εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση»: Αυτή ήταν η ομό­φω­νη ετυ­μη­γο­ρία του δικα­στη­ρί­ου στις 7 Οκτώ­βρη 2020.
Μέσα και έξω από το Εφε­τείο Αθη­νών οι δεκά­δες χιλιά­δες ξεσπού­σαν σε χει­ρο­κρο­τή­μα­τα σηκώ­νο­ντας τις γρο­θιές τους και πολ­λα­πλα­σιά­ζο­ντας τα συν­θή­μα­τα. «Η Χρυ­σή Αυγή είναι εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση. Ένο­χη για­τί μισεί τους εργά­τες, μισεί τους λαούς, για­τί οι φασί­στες είναι τα μαντρό­σκυ­λα της εργο­δο­σί­ας», φώνα­ζαν, με επί­γνω­ση όμως ότι «δεν ξεμπερ­δέ­ψα­με με τους φασί­στες».

Το απο­δει­κνύ­ουν και οι πρό­σφα­τες νέες δολο­φο­νι­κές επι­θέ­σεις φασι­στοει­δών κατά μαθη­τών, φοι­τη­τών, εργα­ζο­μέ­νων. Την τερά­στια αυτή συγκέ­ντρω­ση, να υπεν­θυ­μί­σου­με, προ­σπά­θη­σε να δια­λύ­σει η αστυ­νο­μία, με τις «αύρες» να ψεκά­ζουν και τα ΜΑΤ να ρίχνουν χημι­κά στο πλήθος.

Αποδείχτηκε ξεκάθαρα ο εγκληματικός — ναζιστικός χαρακτήρας της Χρυσής Αυγής

Ο φασι­σμός δεν έρχε­ται από το μέλλον
και­νού­ριο τάχα κάτι να μας φέρει.
Τι κρύ­βει μέσ’ στα δόντια του το ξέρω,
καθώς μου δίνει γελα­στός το χέρι.

Οι ρίζες του το σύστη­μα αγκαλιάζουν
και χάνο­νται βαθιά στα περασμένα.
Οι μάσκες του με τον και­ρό αλλάζουν,
μα όχι και το μίσος του για μένα.cambia il tempo

Το φασι­σμό βαθιά κατα­λα­βέ τον.
Δεν θα πεθά­νει μόνος, τσά­κι­σέ τον.

Ο φασι­σμός δεν έρχε­ται από μέρος
που λού­ζε­ται στον ήλιο και στ’ αγέρι,
το κου­ρα­σμέ­νο βήμα του το ξέρω
και την περίσ­σεια νιό­τη μας την ξέρει.

Μα πάλι θέ ν’ απλώ­σει σα χολέρα
πατώ­ντας πάνω στην ανε­με­λιά σου,
και δίπλα σου θα φτά­σει κάποια μέρα
αν χάσεις τα ταξι­κά γυα­λιά σου.

(Στί­χοι: Φώντας Λάδης Μου­σι­κή: Θάνος Μικρού­τσι­κος – Φωνή: Μαρία Δημητριάδη)

Πολυεργαλείο «made in EU»

Το άθλιο κατα­σκεύ­α­σμα των «δύο άκρων», η προ­σπά­θεια εξί­σω­σης φασι­σμού — κομ­μου­νι­σμού, αξιο­ποιεί­ται ξανά τις μέρες αυτές ως «πολυ­ερ­γα­λείο» από την κυβέρ­νη­ση και το σύνο­λο του αστι­κού πολι­τι­κού συστή­μα­τος.
Μπρο­στά στην εξό­φθαλ­μη δολο­φο­νι­κή δρά­ση φασι­στι­κών εγκλη­μα­τι­κών ομά­δων, που δρουν «στο σκο­τά­δι», κυβερ­νη­τι­κά στε­λέ­χη, παρά­γο­ντες της Τοπι­κής Διοί­κη­σης, δημο­σιο­γρά­φοι και άλλοι παρα­τρε­χά­με­νοι επα­να­φέ­ρουν με κάθε αφορ­μή την ανι­στό­ρη­τη θεω­ρία και με ύπου­λες συκο­φα­ντί­ες περί «ολο­κλη­ρω­τι­σμών» αθω­ώ­νουν τη δρά­ση των ναζι­στών, δίνο­ντας ρεσι­τάλ αντι­κομ­μου­νι­σμού, άλλο­τε ωμά και άλλο­τε πιο «ραφι­να­ρι­σμέ­να».
Με τις πλά­τες κρα­τι­κών και άλλων μηχα­νι­σμών, όπως έδει­ξε και το παρά­δειγ­μα της Θεσ­σα­λο­νί­κης, τα φασι­στοει­δή «ανα­συ­ντάσ­σο­νται» ενά­ντια σε όσους αγω­νί­ζο­νται για τα δικαιώ­μα­τά τους σε μόρ­φω­ση — δου­λειά — ζωή, ενά­ντια σε όσους απο­κα­λύ­πτουν τους κιν­δύ­νους και παλεύ­ουν ενά­ντια στην εμπλο­κή της χώρας στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέδια.

Η δρά­ση τους αξιο­ποιεί­ται πολύ­μορ­φα για την καλ­λιέρ­γεια φόβου στη νεο­λαία και στον λαό, αλλά και για να στή­νο­νται ξεθω­ρια­σμέ­νες, κάλ­πι­κες δια­χω­ρι­στι­κές γραμ­μές ανά­με­σα στις αστι­κές πολι­τι­κές δυνά­μεις, την ώρα που η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα — παρά τις όποιες επι­μέ­ρους δια­φο­ρές — τους τοπο­θε­τεί στην ίδια όχθη: Σ’ αυτήν των υπε­ρα­σπι­στών του σάπιου συστή­μα­τος, που γεν­νά τον φασι­σμό και τον ταΐ­ζει με ανι­στό­ρη­τες θεω­ρί­ες εξί­σω­σης με τον κομ­μου­νι­σμό, παρα­χά­ρα­ξη της ιστο­ρι­κής αλήθειας.

Στο στό­χα­στρο βρί­σκο­νται οι κομ­μου­νι­στές και άλλοι πρω­το­πό­ροι αγω­νι­στές, που πρω­το­στα­τούν στην πάλη για σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τα και φωτί­ζουν τη μόνη φιλο­λαϊ­κή διέ­ξο­δο από τις αντι­φά­σεις και τα αδιέ­ξο­δα που φορ­τώ­νει ο καπι­τα­λι­σμός στην πλά­τη του λαού.

To φασισμό βαθειά κατάλαβέ τον κόκκινος στρατός

Η ανι­στό­ρη­τη θεω­ρία των «δύο άκρων» δεν εμφα­νί­στη­κε τώρα. Είναι επί­ση­μη πολι­τι­κή της ΕΕ, η οποία απο­τε­λεί σήμε­ρα τον καλύ­τε­ρο «σπόν­σο­ρα» των φασι­στι­κών δυνά­με­ων. Στο πλαί­σιο αυτό: Ενθαρ­ρύ­νο­νται κρά­τη της Βαλ­τι­κής, που ανή­κουν στην ΕΕ, να απο­κα­θι­στούν τους φασί­στες συνερ­γά­τες των ναζί, να κρα­τούν στην παρα­νο­μία Κομ­μου­νι­στι­κά Κόμ­μα­τα, να δια­τη­ρούν σε καθε­στώς απα­γό­ρευ­σης τα σύμ­βο­λά τους και να γκρε­μί­ζουν αντι­φα­σι­στι­κά μνημεία.

Στη­ρί­χτη­κε η δρά­ση των ένο­πλων φασι­στι­κών δυνά­με­ων και συνο­λι­κά το πρα­ξι­κό­πη­μα στην Ουκρα­νία. Διορ­γα­νώ­νο­νται αντι­κομ­μου­νι­στι­κά συνέ­δρια και φιέ­στες. Χρη­μα­το­δο­τού­νται ΜΚΟ, κινη­μα­το­γρα­φι­κές ται­νί­ες και άλλα προ­πα­γαν­δι­στι­κά έργα και μηχα­νι­σμοί, ενταγ­μέ­να στην αντι­κομ­μου­νι­στι­κή εκστρατεία.

Προ­ω­θού­νται η δια­στρέ­βλω­ση της Ιστο­ρί­ας και η συκο­φά­ντη­ση του σοσια­λι­σμού μέσω της επί­ση­μης εκπαι­δευ­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας, στα σχο­λι­κά θρα­νία και τα εκπαι­δευ­τι­κά έδρανα.

«Εμβλη­μα­τι­κή» για την παρα­χά­ρα­ξη της Ιστο­ρί­ας είναι και η προ­σπά­θεια να καθιε­ρω­θεί η Μέρα της Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης των Λαών, που ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός συνέ­τρι­ψε τον ναζι­σμό, ως «Μέρα της ΕΕ» και η 23η Αυγού­στου ως «Ευρω­παϊ­κή Μέρα Μνή­μης για τα θύμα­τα όλων των ολο­κλη­ρω­τι­κών και αυταρ­χι­κών καθε­στώ­των».

Την πολι­τι­κή αυτή της ΕΕ στη­ρί­ζουν όλες οι κυβερ­νή­σεις και τα αστι­κά κόμ­μα­τα. Το ζήσα­με και στη χώρα μας με όλες τις κυβερ­νή­σεις, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, αλλά και ΣΥΡΙΖΑ, ο οποί­ος καλεί τώρα ξανά σε αντι­δε­ξιά — αντι­φα­σι­στι­κά μέτω­πα, κρύ­βο­ντας τη μήτρα που γεν­νά­ει τον φασι­σμό, δηλα­δή τον σάπιο καπι­τα­λι­σμό και τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές ενώ­σεις, που και ο ίδιος υπερασπίζεται.
Τα αντι­κομ­μου­νι­στι­κά μνη­μό­νια της ΕΕ συμπλη­ρώ­νει η βρώ­μι­κη δου­λειά της ευρω­παϊ­κής σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας, που πρω­το­στα­τεί στο ξανα­γρά­ψι­μο της Ιστο­ρί­ας και επι­διώ­κει να περά­σει την άπο­ψη στη νεο­λαία ότι ο σοσια­λι­σμός είναι ένα «ανε­λεύ­θε­ρο και ολο­κλη­ρω­τι­κό καθε­στώς», σε αντί­θε­ση με τον καπι­τα­λι­σμό που είναι «όαση ελευ­θε­ρί­ας και δημο­κρα­τί­ας», έστω και με «ελατ­τώ­μα­τα».Το φασισμό βαθειά κατάλαβέ τον

Σήμε­ρα, έναν χρό­νο από την κατα­δί­κη της εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής, ο λαός είναι πιο έμπει­ρος για να δει πως με τον φασι­σμό δεν ξεμπερ­δέ­ψα­με και ότι δεν χωρά­ει κανείς εφη­συ­χα­σμός.
Ότι είναι όπλο του συστή­μα­τος και σαν τέτοιο «παίρ­νει τα πάνω του» σε περιό­δους κρί­σης, ή και σε περιό­δους όξυν­σης των ιμπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών, όπως έχει απο­δει­χθεί και ιστο­ρι­κά, για να παί­ξει ρόλο «εμπρο­σθο­φυ­λα­κής» ενά­ντια στο εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα και την πρω­το­πο­ρία του.

Και όπως έλε­γε κι ο Μπρεχτ, «ο φασι­σμός δεν μπο­ρεί να πολε­μη­θεί παρά σαν καπι­τα­λι­σμός στην πιο ωμή και κατα­πιε­στι­κή του μορ­φή, σαν ο πιο θρα­σύς κι ο πιο δόλιος καπι­τα­λι­σμός. Πώς, λοι­πόν, τώρα να πει κάποιος αντί­πα­λος του φασι­σμού την αλή­θεια για τον φασι­σμό, όταν δεν θέλει να πει τίπο­τα για τον καπι­τα­λι­σμό, που τον προ­κα­λεί;».Χρυσή Αυγή Εργοδοσία

💀 Το φασισμό βαθιά καταλαβέ τον — Δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον!
💀 Με τον φασισμό δεν τελειώνουμε αν δεν ανατραπεί το σύστημα που τον γεννά

Σήμερα οι αντιφασιστικές συγκεντρώσεις και συναυλίες
Πολεμάμε τον φασισμό και το σύστημα που τον γεννά!
Στην Αθήνα, συναυλία στο Σύνταγμα στις 7 μ.μ.
Συγκέντρωση από τα Συνδικάτα στην Ομόνοια — σε Πειραιά, Περιστέρι, Καλλιθέα

«Πολε­μά­με τον φασι­σμό και το σύστη­μα που τον γεν­νά».
Αυτό είναι το σύν­θη­μα που θα δώσει τον τόνο στις μεγά­λες αντι­φα­σι­στι­κές συγκε­ντρώ­σεις και συναυ­λί­ες που διορ­γα­νώ­νο­νται σήμε­ρα σε Αθή­να, Θεσ­σα­λο­νί­κη, Λάρι­σα, Γιάν­νε­να και άλλες πόλεις.Αθήνα συναυλία στο Σύνταγμα 7 Οκτ 21 στις 7 μμ.

Στην Αθή­να, στις 7 το από­γευ­μα, στο Σύνταγ­μα διορ­γα­νώ­νε­ται μεγά­λη αντι­φα­σι­στι­κή συναυ­λία από τους Φοι­τη­τι­κούς Συλ­λό­γους Φυσι­κού, Γεω­λο­γι­κού, Φαρ­μα­κευ­τι­κής, Ιστο­ρι­κού — Αρχαιο­λο­γι­κού, ΤΕΑΠΗ, ΠΤΔΕ, Σλα­βι­κών Σπου­δών, Τουρ­κι­κών Σπου­δών, ΕΜΜΕ και Νοση­λευ­τι­κής ΕΚΠΑ, Αρχι­τε­κτο­νι­κής, Ναυ­πη­γών ΕΜΠ, ΝΦΕΕΜΠ, ΣΕΤ, ΣΕΤΠ του ΠΑΔΑ, Ανω­τά­της Σχο­λής Καλών Τεχνών και ο Σύλ­λο­γος Οικο­τρό­φων ΑΣΠΑΙΤΕ.
Στη συναυ­λία συμ­με­τέ­χουν οι καλ­λι­τέ­χνες και τα συγκρο­τή­μα­τα: Ρίτα Αντω­νο­πού­λου, Κώστας Μαλιά­τσης — Σάλας, «Υπε­ρα­στι­κοί», «Κίτρι­να Ποδή­λα­τα», Το Σφάλ­μα, Φρανκ, Dason, Drugitiz, Retro (Rebellion Connexion), Raibo, Rhyme Riot, Demon Fox, «Ποτ Που­ρί», Ζίμος και οι Κερα­μι­δό­γα­τες, Nost Belek.

Στη μεγά­λη συναυ­λία καλεί τους μαθη­τές η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Μαθη­τών Αθή­νας, ενώ ακό­μα συμ­με­τέ­χουν γονείς και σύλ­λο­γοι εκπαιδευτικών.
Σε συγκέ­ντρω­ση στις 7.30 μ.μ. στην Ομό­νοια και έπει­τα σε πορεία στο Σύνταγ­μα, στη μεγά­λη αντι­φα­σι­στι­κή συναυ­λία των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων, καλούν εργα­τι­κά συν­δι­κά­τα και φορείς της Αθήνας.
Στην Αθή­να, συγκε­ντρώ­σεις θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν επί­σης στο Περι­στέ­ρι στις 7 μ.μ. στην πλ. Δημαρ­χεί­ου, στην Καλ­λι­θέα στις 7.30 μ.μ. στην πλ. Κύπρου και στον Πει­ραιά στις 6.30 μ.μ. στην πλ. Κανά­ρη στο Πασαλιμάνι.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στο «φουλ» οι μηχανές για τη σημερινή μεγάλη αντιφασιστική συναυλία
Συγκέντρωση στο Αγαλμα Βενιζέλου στις 6 μ.μ.
και συναυλία στις 7 μ.μ. στην πλατεία Αγίας Σοφίας
Εμπόδια προσπαθεί να βάλει η διοίκηση του δήμου

Στο «φουλ» δου­λεύ­ουν οι μηχα­νές για τη μεγά­λη αντι­φα­σι­στι­κή συναυ­λία που θα γίνει σήμε­ρα Πέμ­πτη, στις 7 μ.μ., στην πλα­τεία Αγί­ας Σοφί­ας, παρά τα εμπό­δια που βάζει η διοί­κη­ση του δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης, αρνού­με­νη την παρα­χώ­ρη­ση του χώρου.
Τη συναυ­λία διορ­γα­νώ­νουν Εργα­τι­κά Σωμα­τεία, Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι και η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Μαθη­τών Θεσ­σα­λο­νί­κης, με σύν­θη­μα «Ενας χρό­νος οι ναζί στη φυλα­κή. Πολε­μά­με τον φασι­σμό και το σύστη­μα που τον γεννά».

Νωρί­τε­ρα, στις 6 μ.μ., στο Αγαλ­μα Βενι­ζέ­λου θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί συγκέ­ντρω­ση, από όπου θα ξεκι­νή­σει πορεία προς τον χώρο της συναυ­λί­ας. Στη συναυ­λία θα συμ­με­τέ­χουν οι: Γιώρ­γος Αετό­που­λος, Κώστας Καρ­μπάς, Νίκος Ταλέ­ας, Μαρία Φρα­γκού­λη, Urban Pulse, Monde.

Τα Εργα­τι­κά Σωμα­τεία και οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι με ανα­κοί­νω­σή τους καταγ­γέλ­λουν τη δημο­τι­κή αρχή του δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης, που αρνεί­ται την παρα­χώ­ρη­ση του χώρου για τη διε­ξα­γω­γή της αντι­φα­σι­στι­κής συναυλίας.

Χρυσή Αυγή

Μετα­ξύ άλλων σημειώ­νουν: «Τα γεγο­νό­τα των προη­γού­με­νων ημε­ρών στη Δυτι­κή Θεσ­σα­λο­νί­κη και αλλού, με τους φασί­στες να σηκώ­νουν κεφά­λι, να προ­σπα­θούν να τρο­μο­κρα­τή­σουν μαθη­τές, φοι­τη­τές και εργα­ζό­με­νους που αγω­νί­ζο­νται, συνά­ντη­σαν τη γενι­κή λαϊ­κή κατα­κραυ­γή. Τα στε­λέ­χη της κυβέρ­νη­σης και τα φερέ­φω­νά της κατέ­λη­ξαν να είναι η θλι­βε­ρή παρα­φω­νία, μιλώ­ντας για ίσες απο­στά­σεις, για τα “δυο άκρα” και άλλα τέτοια φαι­δρά. Η διοί­κη­ση του δήμου, σε συνέ­χεια της προ­σπά­θειας ξεπλύ­μα­τος των φασι­στών, παίρ­νει θέση απέ­να­ντι στα εργα­τι­κά σωμα­τεία και τους φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους που διορ­γα­νώ­νουν τη μεγά­λη αντι­φα­σι­στι­κή συναυ­λία, αρνού­με­νη να δώσει άδεια για τον χώρο. Τους καταγ­γέλ­λου­με στον λαό της πόλης και τους δια­βε­βαιώ­νου­με ότι τέτοια εμπό­δια δεν πρό­κει­ται να μας πτο­ή­σουν — τους φασί­στες που σήκω­σαν κεφά­λι θα τους στεί­λου­με πίσω στις τρύ­πες τους, όσο κι αν κάποιοι επι­μέ­νουν να τους χαϊδεύουν!».

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από το σημε­ρι­νό Ριζοσπάστη


🗓️ 📋 Πηγή Περισσότερα + υλικό

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο