Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ένας χρόνος πολέμου ΝΑΤΟ-Ρωσίας στην Ουκρανία: Ακόμα πιο κοντά ο κίνδυνος γενικευμένης σύγκρουσης

Ένας χρό­νος συμπλη­ρώ­νε­ται σήμε­ρα από τη ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία και όλα δεί­χνουν ότι η ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ και Ρωσί­ας στην Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη οδεύ­ει προς περαι­τέ­ρω κλι­μά­κω­ση, με βάθος χρό­νου και με κίν­δυ­νο να διευρυνθεί.

Ήδη η αντι­πα­ρά­θε­ση και οι εντά­σεις στα σύνο­ρα Λευ­κο­ρω­σί­ας — Ουκρα­νί­ας, στη Μολ­δα­βία και στη φιλο­ρω­σι­κή αυτο­νο­μι­στι­κή περιο­χή Υπερ­δνει­στε­ρία οξύ­νο­νται επι­κίν­δυ­να τις τελευ­ταί­ες βδο­μά­δες, ενώ σε άμε­ση δια­σύν­δε­ση με τις εξε­λί­ξεις στην Ουκρα­νία ανα­ζω­πυ­ρώ­νο­νται «φιτι­λιές» σε άλλες περιο­χές, όπως στα σύνο­ρα Αρμε­νί­ας — Αζερ­μπαϊ­τζάν, στα Βαλ­κά­νια με την αντι­πα­ρά­θε­ση Σερ­βί­ας — Κοσό­βου κ.α.

Η Ρωσία θα ενι­σχύ­σει περαι­τέ­ρω το πυρη­νι­κό οπλο­στά­σιό της και θα ξεκι­νή­σει μαζι­κή παρα­γω­γή υπε­ρη­χη­τι­κών πυραύ­λων, ανα­κοί­νω­σε ο πρό­ε­δρος Βλ. Πού­τιν, για τη χθε­σι­νή «Ημέ­ρα των Υπε­ρα­σπι­στών της Πατρί­δας», τη γιορ­τή των ρωσι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων, μια μέρα πριν την «επέ­τειο» της εισβο­λής. Την Τρί­τη ο Ρώσος πρό­ε­δρος είχε ανα­κοι­νώ­σει ότι η Ρωσία ανα­στέλ­λει τη συμ­με­το­χή της στη Συν­θή­κη New START με τις ΗΠΑ για τον έλεγ­χο των στρα­τη­γι­κών πυρη­νι­κών όπλων.

Ο Πού­τιν έχει δεσμευ­τεί να ενι­σχύ­σει τη λεγό­με­νη πυρη­νι­κή τριά­δα της Ρωσί­ας. Έτσι, φέτος θα ανα­πτυ­χθούν τα πρώ­τα συστή­μα­τα εκτό­ξευ­σης διη­πει­ρω­τι­κών βαλ­λι­στι­κών πυραύ­λων «Sarmat», θα συνε­χι­στεί η μαζι­κή παρα­γω­γή υπε­ρη­χη­τι­κών πυραύ­λων αέρος — εδά­φους «Kinzhal» και θα ξεκι­νή­σει η μαζι­κή παρα­γω­γή αντι­πλοϊ­κών υπε­ρη­χη­τι­κών πυραύ­λων «Zircon», είπε σε διάγ­γελ­μά του.

Επι­πλέ­ον, «με το πυρη­νο­κί­νη­το υπο­βρύ­χιο “Borei‑A Emperor Alexander III”, που θα τεθεί σε λει­τουρ­γία στο Ναυ­τι­κό, το ποσο­στό των σύγ­χρο­νων όπλων και εξο­πλι­σμού στις ναυ­τι­κές στρα­τη­γι­κές πυρη­νι­κές δυνά­μεις θα φτά­σει το 100%. Τα επό­με­να χρό­νια, άλλα τρία κατα­δρο­μι­κά από αυτό το έργο θα παρα­δο­θούν στο Πολε­μι­κό Ναυ­τι­κό».

Ο Ρώσος πρό­ε­δρος χαρα­κτή­ρι­σε τον στρα­τό «εγγυ­η­τή» της στα­θε­ρό­τη­τας του ρωσι­κού κρά­τους και δεσμεύ­τη­κε να αυξή­σει την παρα­γω­γή της «αμυ­ντι­κής» βιο­μη­χα­νί­ας, προ­κει­μέ­νου να αντι­με­τω­πι­στούν οι ανά­γκες που έχουν προ­κύ­ψει με τον πόλε­μο στην Ουκρανία.

Επι­σή­μα­νε ότι θα ηγη­θεί «της ισορ­ρο­πη­μέ­νης και υψη­λής ποιό­τη­τας ανά­πτυ­ξης όλων των συνι­στω­σών των Ενό­πλων Δυνά­με­ων», εξο­πλί­ζο­ντάς τις κυρί­ως «με νέα συστή­μα­τα πληγ­μά­των, εξο­πλι­σμό ανα­γνώ­ρι­σης και επι­κοι­νω­νί­ας, drones και συστή­μα­τα του πυρο­βο­λι­κού». Εξέ­φρα­σε δε την ικα­νο­ποί­η­σή του «για την τρέ­χου­σα αύξη­ση της παρα­γω­γής όλης της γκά­μας συμ­βα­τι­κών όπλων» από τη ρωσι­κή πολε­μι­κή βιο­μη­χα­νία, από την οποία ζήτη­σε «να κάνει περισ­σό­τε­ρα».

Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας αξίας 2 δισ. δολαρίων

Η Ουά­σιγ­κτον ανήγ­γει­λε τη χορή­γη­ση νέας δόσης στρα­τιω­τι­κής βοή­θειας στην Ουκρα­νία, αξί­ας 2 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων, την ημέ­ρα που συμπλη­ρώ­νε­ται ένας χρό­νος από την έναρ­ξη της στρα­τιω­τι­κής εισβο­λής της Ρωσίας.

«Οι ΗΠΑ ανα­κοι­νώ­νουν τη χορή­γη­ση επι­πλέ­ον στρα­τιω­τι­κής βοή­θειας 2 δισ. δολα­ρί­ων στην Ουκρα­νία», δήλω­σε στο τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο CNN ο Τζέικ Σάλι­βαν, σύμ­βου­λος Εθνι­κής Ασφα­λεί­ας του Λευ­κού Οίκου.

Δεν έδω­σε λεπτο­μέ­ρειες για το τι περι­λαμ­βά­νει το πακέτο.

Ο αξιω­μα­τού­χος, ο οποί­ος συνό­δευ­σε τον πρό­ε­δρο Τζο Μπάι­ντεν στην επί­σκε­ψη που έκα­νε στο Κίε­βο αυτή την εβδο­μά­δα, πρό­σθε­σε ότι η αμε­ρι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση εξε­τά­ζει διαρ­κώς «πώς να δώσει στην Ουκρα­νία τα εργα­λεία που είναι απα­ραί­τη­τα για τη νίκη της».

Θύμι­σε ότι ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος υπο­σχέ­θη­κε κατά τη διάρ­κεια της συνά­ντη­σής του με τον Ουκρα­νό ομό­λο­γό του Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι «περισ­σό­τε­ρο πυρο­βο­λι­κό, περισ­σό­τε­ρα πυρο­μα­χι­κά, περισ­σό­τε­ρα HIMARS», πέρα από τη δέσμευ­ση της κυβέρ­νη­σής του να στεί­λει περισ­σό­τε­ρα ελα­φρά τεθω­ρα­κι­σμέ­να και, αργό­τε­ρα, βαριά άρμα­τα μάχης.

Η Κίνα παρουσιάζει πρόταση διαλόγου και απορρίπτει τη χρήση πυρηνικών

Στην επέ­τειο του ενός χρό­νου η κινε­ζι­κή κυβέρ­νη­ση παρου­σί­α­σε ένα «σχέ­διο δια­λό­γου» Ρωσί­ας — Ουκρα­νί­ας, καλώ­ντας Μόσχα και Κίε­βο να ξαναρ­χί­σουν ειρη­νευ­τι­κές διαπραγματεύσεις.

Στο κεί­με­νο μετα­ξύ άλλων ανα­φέ­ρε­ται η ανά­γκη σεβα­σμού της κυριαρ­χί­ας και της εδα­φι­κής ακε­ραιό­τη­τας όλων των χωρών, ενώ σημειώ­νε­ται η ανά­γκη να ληφθούν δεό­ντως υπό­ψη τα νόμι­μα συμ­φέ­ρο­ντα και ανη­συ­χί­ες για την ασφά­λεια όλων των χωρών. Καλεί επί­σης όλα τα μέρη να δια­τη­ρή­σουν αυτο­συ­γκρά­τη­ση, να μη ρίχνουν λάδι στη φωτιά, να απο­τρέ­ψουν περαι­τέ­ρω κλι­μά­κω­ση ή ακό­μη και την ουκρα­νι­κή κρί­ση εκτός ελέγ­χου. Επί­σης προ­τεί­νει τη δημιουρ­γία πλατ­φόρ­μας για την επα­νέ­ναρ­ξη των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων μετα­ξύ Ρωσί­ας και Ουκρανίας.

«Όλα τα μέρη θα όφει­λαν να υπο­στη­ρί­ξουν τη Ρωσία και την Ουκρα­νία για να εργα­στούν προς αυτή την κατεύ­θυν­ση και να ξαναρ­χί­σουν τον απευ­θεί­ας διά­λο­γο το ταχύ­τε­ρο δυνα­τόν», δηλώ­νει το κινε­ζι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών, παρου­σιά­ζο­ντας την πρόταση.

Η κινε­ζι­κή διπλω­μα­τία επι­ση­μαί­νει ακό­μη πως «δεν πρέ­πει να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν πυρη­νι­κά όπλα», αλλά και να στα­μα­τή­σουν οι επι­θέ­σεις κατά πυρη­νι­κών εγκαταστάσεων.

Περισσότερα όπλα για την Ουκρανία από την G7 ζητά η Βρετανία

Ο Βρε­τα­νός πρω­θυ­πουρ­γός Ρίσι Σού­νακ καλεί τις χώρες-μέλη της G7, που θα συνε­δριά­σουν σήμε­ρα μέσω βιντε­ο­διά­σκε­ψης, να επι­τα­χύ­νουν τις παρα­δό­σεις όπλων και πυρο­μα­χι­κών, ιδί­ως του πυρο­βο­λι­κού, στο Κίε­βο και να προ­μη­θεύ­σουν τις ουκρα­νι­κές ένο­πλες δυνά­μεις με οπλι­κά συστή­μα­τα μεγα­λύ­τε­ρης εμβέλειας.

«Προ­κει­μέ­νου η Ουκρα­νία να κερ­δί­σει αυτόν τον πόλε­μο ‑και για να έρθει γρη­γο­ρό­τε­ρα αυτή η μέρα- πρέ­πει να απο­κτή­σει απο­φα­σι­στι­κό πλε­ο­νέ­κτη­μα στο πεδίο της μάχης», θα πει ο Βρε­τα­νός πρω­θυ­πουρ­γός στη συζή­τη­ση των ηγε­τών, σύμ­φω­να με ενη­μέ­ρω­ση του πρω­θυ­πουρ­γι­κού γραφείου.

«Αντί να υιο­θε­τή­σου­με προ­ο­δευ­τι­κή προ­σέγ­γι­ση, η προ­σέγ­γι­σή μας πρέ­πει να είναι να ενερ­γή­σου­με πιο γρή­γο­ρα σε ό,τι αφο­ρά το πυρο­βο­λι­κό, τα άρμα­τα μάχης και την αντια­ε­ρο­πο­ρι­κή άμυ­να», θα αναφέρει.

ΟΗΕ: Γενική Συνέλευση για την «επέτειο» της ρωσικής εισβολής

Με αφορ­μή τη συμπλή­ρω­ση ενός έτους από τη ρωσι­κή εισβο­λή συνε­δρί­α­σε η Γενι­κή Συνέ­λευ­ση του ΟΗΕ, με τον ΓΓ του Οργα­νι­σμού, Αντ. Γκου­τέ­ρες, να επι­ση­μαί­νει τον «ξεκά­θα­ρο κίν­δυ­νο» για «κλι­μά­κω­ση της σύγκρου­σης», τις «έμμε­σες απει­λές» για χρή­ση πυρη­νι­κών όπλων και τις «ανεύ­θυ­νες» στρα­τιω­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες γύρω από πυρη­νι­κούς σταθ­μούς στην Ουκρανία.

Χθες το βρά­δυ η Γενι­κή Συνέ­λευ­ση ψήφι­σε από­φα­ση η οποία «υπο­γραμ­μί­ζει την ανά­γκη να επι­τευ­χθεί το συντο­μό­τε­ρο δυνα­τόν συνο­λι­κή, δίκαιη και βιώ­σι­μη ειρή­νη στην Ουκρα­νία, βάσει των αρχών της Χάρ­τας του ΟΗΕ».

Το κεί­με­νο, που είναι μη δεσμευ­τι­κό, επα­να­λαμ­βά­νει «τη δέσμευ­ση στην εδα­φι­κή ακε­ραιό­τη­τα της Ουκρα­νί­ας», «απαι­τεί» την άμε­ση από­συρ­ση των ρωσι­κών στρα­τευ­μά­των και καλεί σε «τερ­μα­τι­σμό των εχθρο­πρα­ξιών».

Ωστό­σο δεν κάνει ανα­φο­ρά στο «ειρη­νευ­τι­κό σχέ­διο 10 σημεί­ων» το οποίο παρου­σί­α­σε τον Νοέμ­βρη ο Ουκρα­νός πρό­ε­δρος Β. Ζελένσκι.

Στην ψηφο­φο­ρία δεν κατα­γρά­φη­καν σημα­ντι­κές δια­φο­ρο­ποι­ή­σεις σε σχέ­ση με αντί­στοι­χα προη­γού­με­να ψηφί­σμα­τα. Υπέρ του κει­μέ­νου ψήφι­σαν 141 χώρες, κατά ψήφι­σαν 7 και απο­χή επέ­λε­ξαν 32 χώρες (μετα­ξύ των οποί­ων η Κίνα, η Ινδία, η Νότια Αφρι­κή, το Ιράν κ.ά.).

Τα «ειρη­νευ­τι­κά σχέ­δια» από τις δυτι­κές χώρες και την Ουκρα­νία κατα­λή­γουν στη συν­θη­κο­λό­γη­ση της Ρωσί­ας, σχο­λί­α­σε ο μόνι­μος αντι­πρό­σω­πος της Ρωσί­ας στον ΟΗΕ, Β. Νεμπέν­ζια. Επέ­μει­νε δε ότι σήμε­ρα οι όποιες δια­πραγ­μα­τεύ­σεις «για τη διευ­θέ­τη­ση της ουκρα­νι­κής κρί­σης πρέ­πει να διε­ξα­χθούν με τη Δύση, πρω­τί­στως με την Ουά­σιγ­κτον, όχι με το Κίε­βο» και ότι η Μόσχα «είναι έτοι­μη να ανα­ζη­τή­σει διπλω­μα­τι­κή λύση».

«Οι αντί­πα­λοί μας δεν έχουν ξεπε­ρά­σει ακό­μα τις μάταιες ψευ­δαι­σθή­σεις τους να νική­σουν μια πυρη­νι­κή δύνα­μη», απεί­λη­σε ο Νεμπέν­ζια, και «γι’ αυτό πρέ­πει επί­σης να αντι­με­τω­πί­σου­με στρα­τιω­τι­κά τους παρά­γο­ντες που μας ανά­γκα­σαν να ξεκι­νή­σου­με την ειδι­κή στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση πριν από έναν χρό­νο».

Από τη μεριά του ο ανα­πλη­ρω­τής πρέ­σβης της Κίνας, Ντάι Μπινγκ, δήλω­σε πως έναν χρό­νο μετά την έναρ­ξη του πολέ­μου «η ωμή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα απο­δει­κνύ­ει περί­τρα­να ότι η απο­στο­λή όπλων δεν θα φέρει ειρή­νη».

Ο ανα­πλη­ρω­τής πρέ­σβης της Βενε­ζου­έ­λας μίλη­σε την Τετάρ­τη στο Συμ­βού­λιο εκ μέρους 16 χωρών που είτε ψήφι­σαν κατά είτε απεί­χαν σχε­δόν και στα πέντε προη­γού­με­να ψηφί­σμα­τα για την Ουκρα­νία (Λευ­κο­ρω­σία, Βολι­βία, Καμπό­τζη, Κίνα, Κού­βα, Ερυ­θραία, Ιση­με­ρι­νή Γουι­νέα, Ιράν, Λάος, Μάλι, Νικα­ρά­γουα, Βόρεια Κορέα, Άγιος Βικέ­ντιος, Συρία, Βενε­ζου­έ­λα και Ζιμπά­μπουε). Οι χώρες αυτές, είπε, είναι αντί­θε­τες στη «διχα­στι­κή δρά­ση» και τάσ­σο­νται υπέρ ενός «πνεύ­μα­τος συμ­βι­βα­σμού».

«Ριζο­σπά­στης» με πλη­ρο­φο­ρί­ες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, dpa, «Reuters».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο