Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ένας χρόνος ΣΥΡΙΖΑ: Να μη βλέπουμε μόνο τα αρνητικά

Γρά­φει ο 2310net //

Αυτές τις μέρες με αφορ­μή την συμπλή­ρω­ση ενός έτους από την πρώ­τη εκλο­γή του ΣΥΡΙΖΑ και τον σχη­μα­τι­σμό κυβέρ­νη­σης συνερ­γα­σί­ας με τους ΑΝΕΛ γρά­φτη­καν και θα γρα­φτούν πολ­λά κεί­με­να. Κεί­με­να που θα σατι­ρί­ζουν τα έργα και ημέ­ρες των «Αρι­στε­ρών» που μας κυβερ­νούν, κεί­με­να που θα στη­ρί­ζουν την κυβέρ­νη­ση, άλλα που θα μιλά­νε για προ­δο­σί­ες των ορα­μά­των και των αξιών της Αρι­στε­ράς, άλλα κεί­με­να που θα προ­σπα­θούν να προ­σεγ­γί­σουν τα γενέ­θλια της κυβέρ­νη­σης. Τέτοιες μέρες έχω το ίδιο δίλημ­μα: να γρά­ψω σοβα­ρό κεί­με­νο ή τρο­λιά; Και αφού βασα­νί­στη­κα πολ­λές ώρες σκέ­φτη­κα να γρά­ψω ένα κεί­με­νο για τα καλά που μας έφε­ρε αυτή η κυβέρ­νη­ση. Έτσι για να μην βλέ­που­με μόνο τα αρνητικά.

 1. Μας απάλ­λα­ξε από τον Σαμαρά

Είναι αλή­θεια πως ο Σαμα­ράς ως πρό­ε­δρος της ΝΔ και όχι μόνο, εκφρά­ζει ότι πιο πολι­τι­κά αηδια­στι­κό. Με τις απα­νω­τές ήττες ανα­γκά­στη­κε να παραι­τη­θεί και επι­τέ­λους να αλλά­ξει ηγε­σία η ΝΔ και να γίνει αντι­πρό­ε­δρός της ο Άδωνις.

 1. Επα­νέ­φε­ρε τη λέξη διο­ρι­σμός στην ελλη­νι­κή πολι­τι­κή σκηνή

Προ ΣΥΡΙΖΑ δεν τολ­μού­σε κανείς να σκε­φτεί την ιδέα του διο­ρι­σμού. Μόνο απο­λύ­σεις, αξιο­λο­γή­σεις, απο­σπά­σεις και κινη­τι­κό­τη­τα. Τώρα, ας είναι καλά ο ΣΥΡΙΖΑ αρχί­σα­με να μιλά­με για διο­ρι­σμούς με ISO από τα χρό­νια του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.

 1. Έφε­ρε τον κομμουνισμό

Με λίγα μόλις εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ ξεκί­νη­σε η κομ­μου­νι­στι­κο­ποί­η­ση της χώρας. Ό,τι δεν κατά­φε­ραν οι Έλλη­νες κομ­μου­νι­στές για έναν αιώ­να το κατά­φε­ρε ο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα χρό­νο δια­κυ­βέρ­νη­σης. Η COSCO είναι η αρχή. Αγο­ρά­ζει το λιμά­νι και από εκεί ελέγ­χει στρα­τη­γι­κά όλη τη χώρα. Αν το μισό μου λιμά­νι είναι εδώ, το άλλο μισό στην Κίνα βρί­σκε­ται. Τι εννο­είς η Κίνα δεν είναι κομ­μου­νι­στι­κή χώρα;

 1. Επα­νέ­φε­ρε την ανθρω­πιά και τη δημο­κρα­τία στα σώμα­τα ασφα­λεί­ας και τις δυνά­μεις καταστολής

Παλιά σε δέρ­να­νε και σου πετού­σαν δακρυ­γό­να και προ­σπα­θού­σαν του­λά­χι­στον να δικαιο­λο­γη­θούν με κάποιο τρό­πο. Τώρα σου λένε ότι το κάνουν για το καλό σου. Ξήλω­σε τους φρά­χτες, άνοι­ξε τα σύνο­ρα, όχι λάθος συγ­γνώ­μη. Έβγα­λε τα κάγκε­λα από τη Βου­λή. Ε, μπο­ρεί ξαφ­νι­κά να εξα­φά­νι­σε τους δημο­σιο­γρά­φους από την Ειδο­μέ­νη για να απο­μα­κρύ­νουν τα ΜΑΤ τους πρό­σφυ­γες, αλλά η Αυγή είπε ότι δεν άνοι­ξε ρου­θού­νι. Έτσι θα είναι.

 1. Επα­νέ­φε­ρε την πίστη στην κοι­νο­βου­λευ­τι­κή δημοκρατία

Μεγα­λώ­σα­με με την ιδέα ότι άλλα υπό­σχο­νται και άλλα κάνουν οι πολι­τι­κοί και ιδιαί­τε­ρα τα κυβερ­νη­τι­κά κόμ­μα­τα. Συνη­θί­σα­με στην πολι­τι­κή εξα­πά­τη­ση, στις προ­ε­κλο­γι­κές υπο­σχέ­σεις που χάνο­νταν μετά τις εκλο­γές. Κάπου εκεί ήρθε η κρί­ση, τα μνη­μό­νια και τελεί­ω­σαν οι υπο­σχέ­σεις οπό­τε δεν είχαν μεί­νει και πολ­λά για να ξεχα­στούν μετά τις εκλο­γές. Ο ΣΥΡΙΖΑ φρό­ντι­σε να μας υπεν­θυ­μί­σει πως είναι να υπό­σχε­σαι, να κλέ­βεις την ψήφο του λαού και μετά να ξεχνάς ό,τι υπο­σχέ­θη­κες και μάλι­στα να κάνεις ακρι­βώς τα αντί­θε­τα. Με άλλα λόγια μας επα­νέ­φε­ρε σε μια κανο­νι­κό­τη­τα και μας θύμι­σε τα παι­δι­κά και νεα­νι­κά μας χρό­νια, εκεί­να με την αθλη­τι­κή Κυρια­κή, τα λου­κά­νι­κα της ΔΕΘ, τα λεω­φο­ρεία με εισπρά­κτο­ρα κτλ.

 1. Επα­νέ­φε­ρε την πίστη στην άμε­ση δημοκρατία

Τόσα χρό­νια δημο­κρα­τία ένα δημο­ψή­φι­σμα δεν είχα­με δει. Να μιλή­σει ο λαός, να απο­φα­σί­σει για το μέλ­λον του. Έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ είπε να φέρει την κουλ­τού­ρα της άμε­σης δημο­κρα­τί­ας και στην χώρα μας. Οργά­νω­σε ένα δημο­ψή­φι­σμα, κάλε­σε το λαό να απο­φα­σί­σει και στη συνέ­χεια έπρα­ξε ακρι­βώς αντί­θε­τα από αυτά που απο­φά­σι­σε ο λαός. Λογικό.

 1. Ανα­βάθ­μι­σε την γεν­νή­τρια δικαιολογιών

Το να κάνεις κάτι παρά­νο­μο, ανή­θι­κο, πολι­τι­κά απα­ρά­δε­κτο, σκαν­δα­λώ­δες κτλ. είναι ένα πράγ­μα. Το να προ­σπα­θείς να το δικαιο­λο­γή­σεις είναι ένα άλλο, συνή­θως χει­ρό­τε­ρο. Ωστό­σο ο ΣΥΡΙΖΑ έφε­ρε τόσο ωραί­ες δικαιο­λο­γί­ες που θα ήταν απρέ­πεια να μην του το αναγνωρίσουμε.

 • Τιμά­τε τα λεί­ψα­να με τιμές αρχη­γού κράτους
 • Κάνουν καλό στην υγεία
 • Διο­ρί­ζε­τε συγγενείς
 • Ο παπ­πούς μου ήταν στο ΕΑΜ
 • Ψηφί­σα­τε Μνημόνιο
 • Ξεμπερ­δεύ­ου­με με το παλιό
 • Αθε­τή­σα­τε τις προ­ε­κλο­γι­κές σας υποσχέσεις
 • Έχουν το θρά­σος να μας εγκα­λούν αυτοί που μπλα μπλα μπλα 
 • Κόβε­τε συντάξεις
 • Δεν είναι αυτό που νομί­ζεις… 
 1. Βγή­καν από τη ντου­λά­πα τα συριζοτρολς

Τα προη­γού­με­να χρό­νια έμμι­σθα και άμι­σθα τρολς του δια­δι­κτύ­ου σήκω­ναν επα­να­στα­τι­κές σημαί­ες, αναρ­τού­σαν πύρι­να στά­τους τα οποία σε έκα­ναν να πιστεύ­εις ότι βρί­σκε­σαι στην Ρωσία τον Οκτώ­βρη του 17, ή στο Παρί­σι το 1871. Τώρα οι μισοί από αυτούς τρο­λά­ρουν τους άλλους μισούς που τρο­λά­ρουν την κυβέρ­νη­ση, προ­σφέ­ρο­ντας μια δια­λε­κτι­κή αντί­λη­ψη στην έννοια της μετα­τρο­πής της πολι­τι­κής σκέ­ψης σε έξυ­πνες ατά­κες και memes.

 1. Μας απάλ­λα­ξε από τις γραβάτες

Αυτό που κατά­φε­ρε σε χρό­νο μηδέν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να «βγά­λει» τις γρα­βά­τες σχε­δόν από όλους. Η απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τά του να επι­βάλ­λει τη νέα στυ­λι­στι­κή του πρό­τα­ση μπο­ρεί να συγκρι­θεί μόνο με την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τά του να ψηφί­σει και να εφαρ­μό­σει μνημόνια.

 1. Ξανά­φε­ρε το παλιό καλό ΠΑΣΟΚ στα πράγματα

Εντά­ξει, το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν έπα­ψε να κυβερ­νά ακό­μα και στα χρό­νια του μαρα­σμού του. Ωστό­σο αυτό του Βενι­ζέ­λου δεν το έλε­γες και ΠΑΣΟΚ. Κάτι σαν συνι­στώ­σα της ΝΔ έμοια­ζε. Το ίδιο και αυτό της Φώφης. Ο λόγος είναι απλός: Το ΠΑΣΟΚ που αγα­πή­σα­με, το ΠΑΣΟΚ που μας εμπνέ­ει έχει πια μετα­κο­μί­σει στον ΣΥΡΙΖΑ. Στον ΣΥΡΙΖΑ μπο­ρεί κανείς να βρει, όχι μόνο γνω­στά πρό­σω­πα, αλλά και γνω­στές πρα­κτι­κές που ταυ­τί­στη­καν με το ΠΑΣΟΚ, πράγ­μα­τα που μας έκα­ναν να λέμε «πόσο ΠΑΣΟΚ ρε φίλε». Η αλή­θεια είναι ότι μας είχε λεί­ψει. Ευχαριστούμε!

 1. Έδω­σε μια δια­σταλ­τι­κή έννοια στον χωροχρόνο

Δεν είναι λίγο πράγ­μα να δια­πραγ­μα­τεύ­ε­σαι για 17 ολό­κλη­ρες ώρες. Άλλω­στε αυτό εκτι­μή­θη­κε δεό­ντως από τον ελλη­νι­κό λαό. Και μάλι­στα αυτό που κατά­φε­ρε στις 17 ώρες δια­πραγ­μά­τευ­σης ήταν να κρα­τή­σει την έδρα του ταμεί­ου ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων στην Αθή­να και όχι στο εξω­τε­ρι­κό. Με ένα σμπά­ρο δυο τρι­γώ­νια. Χώρος και χρό­νος ανα­δι­πλώ­θη­καν και τώρα μπο­ρού­με να που­λά­με λιμά­νια, αερο­δρό­μια και υπο­δο­μές σε ένα χωρο­χρο­νι­κό συνε­χές που θα μπέρ­δευε τους κορυ­φαί­ους επι­στή­μο­νες και θα γινό­ταν blockbuster ται­νία πολι­τι­κής φαντασίας.

***

Αυτά είναι λίγα από τα καλά που έφε­ρε η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Όχι και άσχη­μα για ένα μόλις χρό­νο. Συνεχίζουμε…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο