Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

« Ένας Χωρισμός» (A Separation) , Τετάρτη 24/5 στην Καισαριανή

« Ένας Χωρι­σμός» (A Separation)

Ιράν/ Έγχρ. /123′

Σκη­νο­θε­σία: Ασγκάρ Φαρχαντί

Τετάρ­τη 24 Μαϊου

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 8.00μ.μ.

Αίθου­σα εκδη­λώ­σε­ων δημαρ­χεί­ου Καισαριανής

Παί­ζουν: Λεϊ­λά Χατά­μι (Σιμίν), Πέι­μαν Μοά­ντι (Ναντέρ), Σαχάμπ Χοσεϊ­νί (Χοτζάτ), Σαρέχ Μπα­γιάτ (Ραζιέ), Σαρί­να Φαρ­χα­ντί (Τερ­μέ).

xorismosΜε τα Πυρο­τε­χνή­μα­τα την Τετάρ­τη (2006) ξεχώ­ρι­σε, με το Τι απέ­γι­νε η Έλι (2009) καθιε­ρώ­θη­κε, με το Ένας Χωρι­σμός ( 2011) κέρ­δι­σε τα 53 από τα 71 βρα­βεία για τα οποία προ­τά­θη­κε, και το 2013, απο­κτώ­ντας τη γαλ­λι­κή βίζα για την προ­τε­λευ­ταία ται­νία του, το Παρελ­θόν, εδραί­ω­σε το λαμπρό του μέλ­λον. Πριν συμπλη­ρώ­σει τα σαρά­ντα του χρό­νια (γεν. το 1972), ο Ασγκάρ Φαρ­χα­ντί, κατά­φε­ρε όχι μόνο να δώσει συνέ­χεια στο σπου­δαίο Ιρα­νι­κό σινε­μά (Αμπάς Κια­ρο­στά­μι, Τζα­φάρ Πανα­χί, Ματζίντ Ματζι­ντί, Μαρ­γιάν Σατρα­πί), αλλά και να κατα­κτή­σει μια λαμπρή θέση στη χορεία των σημα­ντι­κών δημιουρ­γών της έβδο­μης τέχνης.

Δυο λόγια για την ταινία

Τεχε­ρά­νη. Η Σιμίν και ο Ναντέρ, ένα αγα­πη­μέ­νο ζευ­γά­ρι μεσο­α­στών, έχουν συμ­φω­νή­σει να φύγουν για το Παρί­σι, με τη 11χρονη κόρη τους. Αλλά, μετά από ένα χρό­νο τρε­χά­μα­τα, αντί για την πολυ­πό­θη­τη ανα­χώ­ρη­ση, θα βρε­θούν «ενώ­πιόν μας» με μια αίτη­ση συναι­νε­τι­κού δια­ζυ­γί­ου. Αιτία, η αλλα­γή στά­σης του Ναντέρ, αφού τώρα νοιώ­θει υπο­χρε­ω­μέ­νος να μεί­νει δίπλα στον πατέ­ρα του που πάσχει από Αλτσχάι­μερ. Όμως η «μοι­ραία γυναί­κα» που θα προ­σλη­φθεί για να προ­σέ­χει τον γέρο θα φέρει νέους κλυ­δω­νι­σμούς στην ήδη δοκι­μα­ζό­με­νη οικογένεια.

Μια συνη­θι­σμέ­νη εν πολ­λοίς ιστο­ρία, ένα δυνα­τό, πολυ­ε­πί­πε­δο δρά­μα για την υπευ­θυ­νό­τη­τα και τη θυσία, την ειλι­κρί­νεια και την αγά­πη, την αλή­θεια και το ψέμα, την οικο­γέ­νεια και τη θρη­σκεία, τη θέση της γυναί­κας και του άντρα, αλλά και τις ταξι­κές συγκρού­σεις, στον φοντα­με­ντα­λι­στι­κό ιστό του σύγ­χρο­νου Ιράν. Με τον θεα­τή στο δύσκο­λο ρόλο ενός αντι­κει­με­νι­κού κριτή.

Χρυ­σή Άρκτος στο Βερο­λί­νο και Αργυ­ρές Άρκτοι για τις τρεις ανδρι­κές και τις τέσ­σε­ρις γυναι­κεί­ες ερμηνείες.Όσκαρ ξενό­γλωσ­σής ταινίας.

Η συνέ­χεια στην οθόνη…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο