Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ένας 30χρονος και τρεις 17χρονοι οι δράστες της επίθεσης σε ανήλικους πρόσφυγες στην Κόνιτσα

Λίγες μόλις μέρες χρειά­στη­κε η Αστυ­νο­μία για να φτά­σει στα ίχνη των δρα­στών της ρατσι­στι­κής επί­θε­σης σε ανή­λι­κους πρό­σφυ­γες που δια­μέ­νουν σε δομή της Κόνι­τσας. Ήδη και σύμ­φω­να με την επί­ση­μη ανα­κοί­νω­ση της Αστυ­νο­μί­ας, ταυ­το­ποι­ή­θη­καν τέσ­σε­ρις ημε­δα­ποί ενώ συνε­χί­ζε­ται η έρευ­να για την ταυ­το­ποί­η­ση ενός ακό­μη δράστη.

Πρό­κει­ται για 4 άτο­μα, έναν 30χρονο, ο οποί­ος σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες φέρε­ται να είναι μέλος της Χρυ­σής Αυγής, και τρεις ανή­λι­κοι 17 ετών.

Η έρευ­να συνε­χί­ζε­ται από το Γρα­φείο Αντι­με­τώ­πι­σης Ρατσι­στι­κής Βίας της Υπο­διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Ιωαν­νί­νων για την ταυ­το­ποί­η­ση ενός ακό­μα δράστη.

Σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση της Αστυ­νο­μί­ας, σε βάρος των δρα­στών σχη­μα­τί­ζε­ται δικο­γρα­φία για τα αδι­κή­μα­τα της απρό­κλη­της σωμα­τι­κής βλά­βης, της απει­λής, της εξύ­βρι­σης και της κλο­πής κατά συναυ­τουρ­γία, με την επι­βα­ρυ­ντι­κή περί­στα­ση του ρατσι­στι­κού χαρα­κτη­ρι­στι­κού των πράξεων.

Ως προς το χρο­νι­κό της υπό­θε­σης, οι δρά­στες, ενερ­γώ­ντας από κοι­νού, με καλυμ­μέ­να τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά των προ­σώ­πων τους και εξο­πλι­σμέ­νοι με ρόπα­λα επι­τέ­θη­καν απρό­κλη­τα κατά των ανη­λί­κων προ­σφύ­γων, που βρί­σκο­νταν στο υπαί­θριο γήπε­δο μπά­σκετ της Κόνιτσας.

Απο­τέ­λε­σμα της επί­θε­σης ήταν να προ­κα­λέ­σουν σωμα­τι­κές βλά­βες σε έναν ανή­λι­κο και να υπο­στεί σοκ ακό­μη ένας.

Οι τραυ­μα­τί­ες, οι οποί­οι δια­μέ­νουν στη Δομή Φιλο­ξε­νί­ας Ασυ­νό­δευ­των Ανη­λί­κων Προ­σφύ­γων Κόνι­τσας, είχαν δια­κο­μι­σθεί το ίδιο βρά­δυ στο Κέντρο Υγεί­ας Κόνι­τσας και στη συνέ­χεια στο Πανε­πι­στη­μια­κό Γενι­κό Νοσο­κο­μείο Ιωαν­νί­νων «Δου­ρού­τη», απ’ όπου απο­χώ­ρη­σαν το επό­με­νο πρωί.

Η δικο­γρα­φία που σχη­μα­τί­ζε­ται σε βάρος των δρα­στών θα υπο­βλη­θεί στον Εισαγ­γε­λέα Πρω­το­δι­κών Ιωαννίνων.

Δήλω­ση υπο­ψη­φί­ων της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» για τη ρατσι­στι­κή επί­θε­ση κατά προ­σφυ­γό­που­λων στην Κόνιτσα

Κόνι­τσα: Ρατσι­στι­κή επί­θε­ση κου­κου­λο­φό­ρων ενα­ντί­ον προσφυγόπουλων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο