Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ένα άρθρο που δεν έπρεπε να δημοσιευθεί στο Ατέχνως

Αγα­πη­τοί φίλοι και αναγνώστες,

Δια­βά­ζε­τε και ακο­λου­θεί­τε το Ατέ­χνως οχτώ χρό­νια. Στα θέμα­τά του εκφρά­ζο­νται οι από­ψεις των συντα­κτών των κει­μέ­νων, που όμως διέ­πο­νται από μια βασι­κή αρχή: Το συλ­λο­γι­κά επε­ξερ­γα­σμέ­νο προ­σα­να­το­λι­σμό της ομά­δας δια­χεί­ρι­σης του Ατέχνως.

Το Σάβ­βα­το 28 Οκτω­βρί­ου 2023 ‑την επο­μέ­νη ενός ανη­λε­ούς χτυ­πή­μα­τος της Γάζας από το Ισρα­ήλ- δημο­σιεύ­τη­κε στο Ατέ­χνως κεί­με­νο του μέχρι εκεί­νη την ημέ­ρα συνερ­γά­τη Νίκου Μότ­τα με τίτλο «Ούτε με το Ισρα­ήλ, ούτε με την Χαμάς. Με τον λαό της Παλαι­στί­νης!». Το περιε­χό­με­νο αυτού του κει­μέ­νου δεν απη­χεί τη βασι­κή θέση του Ατέ­χνως τόσο για τη βαρ­βα­ρό­τη­τα του κρά­τους-δολο­φό­νου, όσο και την αντί­στα­ση του Παλαι­στι­νι­κού λαού, που αγω­νί­ζε­ται 75 χρό­νια για να απαλ­λα­γεί απ’ την Ισραη­λι­νή κατο­χή και να απο­κτή­σει ελεύ­θε­ρη πατρίδα.

Το συγκε­κρι­μέ­νο κεί­με­νο αναρ­τή­θη­κε εν αγνοία της δια­χεί­ρι­σης, κατα­χρώ­ντας την εμπι­στο­σύ­νη που είχε ανα­πτυ­χθεί στο πλαί­σιο της συλ­λο­γι­κό­τη­τας της ομά­δας του Ατέ­χνως. Επι­πλέ­ον το άρθρο κοι­νο­ποι­ή­θη­κε στo facebook και σε ομά­δες από τον συγ­γρα­φέα, όχι με το δικό του προ­φίλ αλλά με την «ταυ­τό­τη­τα» του Ατέ­χνως ενι­σχύ­ο­ντας περαι­τέ­ρω την εντύ­πω­ση οτι το Ατέ­χνως το υιο­θε­τεί. Αμέ­σως μόλις έγι­νε αντι­λη­πτή η δημο­σί­ευ­ση του άρθρου, ο έχων την ευθύ­νη του Ατέ­χνως ζήτη­σε από τον υπο­γρά­φο­ντα να απο­σύ­ρει το κεί­με­νο. Υπήρ­ξε κατη­γο­ρη­μα­τι­κή άρνη­ση, γεγο­νός που οδή­γη­σε και στη δια­κο­πή της περαι­τέ­ρω συνεργασίας.

Τα κεί­με­να που αναρ­τώ­νται στο Ατέ­χνως συμπο­ρεύ­ο­νται, κατά βάση, με το ΚΚΕ, ως προ­σω­πι­κή επι­λο­γή όσων γρά­φουν. Σε καμία, όμως, περί­πτω­ση οι από­ψεις που εκφρά­ζο­νται σε αναρ­τή­σεις του Ατέ­χνως δεν χρε­ώ­νο­νται στο ΚΚΕ. Το Ατέ­χνως εκτι­μά, τιμά, εμπι­στεύ­ε­ται και εμπνέ­ε­ται από το ΚΚΕ.

Το ανα­ντί­στοι­χο με τη βασι­κή επι­λο­γή του Ατέ­χνως κεί­με­νο που αναρ­τή­θη­κε, όπως και άλλα ατο­πή­μα­τα στο δια­δί­κτυο, απο­δει­κνύ­ουν πόσο σημα­ντι­κό είναι για όσους λογί­ζουν την άπο­ψη του ΚΚΕ να ενη­με­ρώ­νο­νται ‑ειδι­κά για σημα­ντι­κά ζητή­μα­τα- από τα Μέσα Ενη­μέ­ρω­σης του κόμ­μα­τος: Τον Ριζο­σπά­στη, το portal 902.gr και την Κομ­μου­νι­στι­κή Επι­θε­ώ­ρη­ση. Επί­σης σημα­ντι­κό εφό­διο στην ενη­μέ­ρω­ση απο­τε­λούν οι τοπο­θε­τή­σεις των στε­λε­χών και μελών του κόμ­μα­τος σε άλλα Μέσα όπως και η ζωντα­νή επι­κοι­νω­νία στην καθη­με­ρι­νή δρά­ση τους. Απο­κα­λυ­πτι­κό παρά­δειγ­μα απο­τε­λεί το άρθρο του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρη Κου­τσού­μπα «Για την πολε­μι­κή σύγκρου­ση Ισρα­ήλ — Παλαι­στί­νης και τις εξε­λί­ξεις στην περιο­χή» (Ριζο­σπά­στης 21–22/10/2023) όπου ανα­πτύσ­σε­ται η θέση του ΚΚΕ για τον πόλε­μο και τη Χαμάς.

Η συγνώ­μη που ζητά­με για το ατυ­χές άρθρο απο­τε­λεί και υπό­σχε­ση για ιδιαί­τε­ρη προ­σο­χή στο μέλ­λον για κάθε ανάρ­τη­ση στο Ατέχνως.

Ηρα­κλής Κακαβάνης

Δια­χει­ρι­στής του Ατέχνως

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο