Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ένα «αεροπλάνο-φάντασμα» στον νυχτερινό ουρανό

Μπο­ρεί το να πετάς με αερο­πλά­νο να διχά­ζει, άλλοι το μισούν, άλλοι το λατρεύ­ουν, αλλά από την αυγή της ανθρω­πό­τη­τας, ο άνθρω­πος κοί­τα­ζε τον ουρα­νό με την ελπί­δα ότι κάποια στιγ­μή θα μπο­ρού­σε να πετά­ξει μαζί με τα που­λιά. Η λαχτά­ρα αυτή κάνει πολ­λούς να συρ­ρέ­ουν σε επι­δεί­ξεις αερο­σκα­φών στον ουρα­νό, και μία από τις πιο εντυ­πω­σια­κές ήταν η επί­δει­ξη που έλα­βε χώρα στο πλαί­σιο της εφε­τι­νής Nanchang Flight Convention στην Κίνα.

Οι θεα­τές εκεί είχαν την τύχη να θαυ­μά­σουν πόσο εκπλη­κτι­κή είναι η αερο­ναυ­πη­γι­κή: 800 drones απο­γειώ­θη­καν και, σχη­μα­τί­ζο­ντας αερο­πλά­να και ελι­κό­πτε­ρα, φώτι­σαν τον κινε­ζι­κό νυχτε­ρι­νό ουρα­νό. Οι σχη­μα­τι­σμοί των drones πήραν τη μορ­φή κάθε είδους ιπτά­με­νης μηχα­νής, από επι­βα­τη­γά αερο­σκά­φη της πολι­τι­κής αερο­πο­ρί­ας μέχρι στρα­τιω­τι­κά ελι­κό­πτε­ρα, κατα­διω­κτι­κά της πολε­μι­κής αερο­πο­ρί­ας, ακό­μη και ελι­κο­φό­ρα του παρελθόντος.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο