Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ένα βιβλίο που μπορεί να το απολαύσει κάθε αναγνώστης που νοιάζεται για το «Ρωμαίικο ερασιτεχνικό θέατρο»

Αγα­πη­τέ μου εκλε­κτέ φίλε Θανά­ση,

Σ’ ευχα­ρι­στώ για τη χαρά που μού ’δωσες δια­βά­ζο­ντας με ιδιαί­τε­ρο ενδια­φέ­ρον το βιβλίο σου: «Αιμί­λιος Κομ­βό­που­λος, ρωμιός, ερα­σι­τέ­χνης ηθο­ποιός και σκη­νο­θέ­της» εκδ. Τσου­κά­του, 2019.

Το βιβλίο, το πρώ­το της σει­ράς που καλύ­πτει ένα κενό στην έρευ­να και μελέ­τη των δρα­στη­ριο­τή­των του «Ρωμαί­ι­κου ερα­σι­τε­χνι­κού θεά­τρου της Πόλης και της συμ­βο­λής του στον καλ­λι­τε­χνι­κό και μορ­φω­τι­κό τομέα», είναι, ένα πραγ­μα­τι­κό αρι­στούρ­γη­μα στο είδος του. Κι αυτό, για­τί, πρώτ’ άπ’ όλα, η σύν­θε­ση ενός πορ­τρέ­του ιδιαί­τε­ρα του πορ­τρέ­του μιας προ­σω­πι­κό­τη­τας σαν αυτή του Αιμί­λιου Κομ­βό­που­λου ως επι­τυ­χη­μέ­νου ερα­σι­τέ­χνη εργά­τη της θεα­τρι­κής τέχνης, ως οικο­γε­νειάρ­χη και ως ανθρώ­που μιας μακράς περιό­δου ζωής, είναι μια ιδιαί­τε­ρα δύσκο­λη και επί­πο­νη προ­σπά­θεια που χρειά­ζε­ται πολύ κόπο, επι­μο­νή, ανε­ξά­ντλη­τη υπο­μο­νή και, βεβαί­ως, ταλέ­ντο, εμπει­ρία και αγά­πη. Αλλά, αν δει κανείς μόνο το τόσο πλού­σιο βιο­γρα­φι­κό σου με τις σπου­δές σου, τη μεγά­λη σε έκτα­ση και ποιό­τη­τα της συγ­γρα­φι­κής παρα­γω­γή σου, τις πολυ­σχι­δείς πνευ­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τές σου και, προ­πα­ντός την αγά­πη σου με ό,τι κατα­πιά­νε­σαι, θα κατα­λά­βει σε τι οφεί­λε­ται ο χαρα­κτη­ρι­σμός που έδω­σα πιο πάνω για το βιβλίο. 

Ειδι­κό­τε­ρα, εντυ­πω­σιά­ζει το πλή­θος και η μεθο­δι­κό­τη­τα κατά­τα­ξης των αυθε­ντι­κών πλη­ρο­φο­ριών που με τόση επι­μέ­λεια συνέ­λε­ξες. Ασκεί ξεχω­ρι­στή μαγεία ο άμε­σος, ο παρα­στα­τι­κός κι εμπε­ρι­στα­τω­μέ­νος λόγος σου με τον οποίο επε­ξερ­γά­ζε­σαι και αξιο­ποιείς τις πλη­ρο­φο­ρί­ες σου, ένα λόγο απαλ­λαγ­μέ­νο από περιτ­τά φκια­σι­δώ­μα­τα, που, κατά τρό­πο ρεα­λι­στι­κό και ανά­γλυ­φο, δίνει την πραγ­μα­τι­κή εικό­να του Αι. Κ. Κατα­το­πί­ζουν με πλη­ρό­τη­τα το εισα­γω­γι­κό σημεί­ω­μά σου, ο πρό­λο­γος, η κατα­γρα­φή της ζωής του Αι. Κ. και της οικο­γέ­νειάς του, η προ­σφο­ρά του στο ερα­σι­τε­χνι­κό θέα­τρο, η παρά­θε­ση του πλού­σιου φωτο­γρα­φι­κού υλι­κού, η απο­κα­λυ­πτι­κή συνέ­ντευ­ξή σου από τον Αι. Κ. και η χει­ρό­γρα­φη επι­στο­λή του, η οποία δρα κατευ­θεί­αν στο θυμι­κό του προ­σε­κτι­κού ανα­γνώ­στη. και τον καθι­στά κοι­νω­νό της ευγέ­νειας και των ψυχι­κών χαρι­σμά­των που τον χαρα­κτη­ρί­ζουν ως καλ­λι­τέ­χνη και άνθρωπο.

Γενι­κά, οι ανοι­χτοί πνευ­μα­τι­κοί ορί­ζο­ντες που χαρα­κτη­ρί­ζουν τη γρα­φή σου, αγα­πη­τέ μου φίλε Θανά­ση, η πλου­ρα­λι­στι­κή, πολυ­διά­στα­τη και αμε­ρό­λη­πτη προ­σέγ­γι­σή των πλη­ρο­φο­ριών σου με το προ­σω­πι­κό ύφος και την ιδιαί­τε­ρη αισθη­τι­κή της γρα­φής σου, μα, πάνω απ’ όλα, η ανθρώ­πι­νη διά­στα­ση, η αγά­πη και η τρυ­φε­ρό­τη­τα που κλεί­νεις μέσα σου, στο­λί­ζουν την όλη συγ­γρα­φή του όμορ­φου αυτού βιβλί­ου σου. Γι’ αυτό και μπο­ρεί να το απο­λαύ­σει κάθε ανα­γνώ­στης που νοιά­ζε­ται όχι μόνο για το «Ρωμαί­ι­κο ερα­σι­τε­χνι­κό θέα­τρο», αλλά και γενικότερα.

Με όλη μου την αγά­πη και τις ολό­θερ­μες ευχές μου για επιτυχία 

σε κάθε συγ­γρα­φι­κή προ­σπά­θειά σου.

Αντώ­νης Λαμπρινίδης

επίτ. Σχο­λι­κός Σύμ­βου­λος Π.Ε. – Συγγραφέας

______________________________________________________________

lamprinidisΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ είναι επ. σχολικός Σύμβουλος. Γεννήθηκε στη Δυτ. Μάνη. Σπούδασε Παιδαγωγικά με τριετή μεταπτυχιακή υποτροφία με άριστα. Υπηρέτησε στην Α/θ. εκπαίδευση, στο Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών του Υπ. Παιδείας και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με συμμετοχή του στην Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση ως συντάκτης των Αναλυτικών Προγραμμάτων, συγγραφέας των κρατικών βιβλίων και επιμορφωτής των εκπαιδευτικών. Κυκλοφόρησαν 93 βιβλία του λογοτεχνικά, παιδαγωγικά, σχολικά. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το ποιοτικό λογοτεχνικό βιβλίο για παιδιά και εφήβους και τιμήθηκε με πολλά Βραβεία και Χρυσό Μετάλλιο «για τη συμβολή του στην έρευνα της τέχνης και της επιστήμης» από την «Παγκόσμια Οργάνωση Πολιτισμού» με Πρόεδρο τον καθηγητή Πανεπιστημίου Δυτ. Michigan ΗΠΑ Τ.Δ. Αργυρόπουλο. Έχει σύζυγο δασκάλα, μια κόρη φιλόλογο, μια εγγονή μαθΑήτρια, e‑mail: [email protected]
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο