Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ένα βράδυ στο Ιπρ («Η Ανακωχή των Χριστουγέννων»)

Γρά­φει ο Κων­στα­ντί­νος Δέδες //

«Η ομί­χλη είχε σχε­δόν δια­λυ­θεί, όταν άκου­σα μια φωνή να λέει ότι Βρε­τα­νοί και Γερ­μα­νοί είχαν βγει από τα χαρα­κώ­μα­τα και αντάλ­λα­σαν δώρα. Ένας Σκω­τσέ­τζος στρα­τιώ­της εμφα­νί­στη­κε μια μια μπά­λα ποδο­σφαί­ρου. Μέσα σε λίγα λεπτά ο αγώ­νας ειχε ξεκι­νή­σει». Οι Γερ­μα­νοί κέρ­δι­σαν τους Βρε­τα­νούς με 3–2. Σύμ­φω­να με μαρ­τυ­ρί­ες το παι­χνί­δι τελεί­ω­σε άδο­ξα όταν η μπά­λα έσκα­σε πάνω σε συρ­μα­τό­πλεγ­μα. Τι σημα­σία είχε; Έστω και για λίγες ώρες ‑σε κάποιες περιο­χές μέρες μέχρι την Πρω­το­χρο­νιά- ο πόλε­μος μετα­ξύ Γερ­μα­νών και Βρε­τα­νών ήταν πάνω σε ένα παγω­μέ­νο γήπε­δο ή δρό­μο. Ο αγώ­νας αυτός πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο Ιπρ τον Δεκέμ­βρη του 1914 και έμει­νε στη ιστο­ρία ως «Η Ανα­κω­χή των Χρι­στου­γέν­νων». Το ποδό­σφαι­ρο, που πολ­λές φορές γίνε­ται η αφορ­μή για πόλε­μο, έγι­νε αφορ­μή για ειρή­νη. Φυσι­κά, όταν τα περι­στα­τι­κά με την ανταλ­λα­γή δώρων και του αγώ­να έγι­ναν γνω­στά και δημο­σιεύ­τη­καν σε διά­φο­ρες εφη­με­ρί­δες, οι στρα­τη­γοί των δύο πλευ­ρών δεν έμει­ναν καθό­λου ευχα­ρι­στη­μέ­νοι. Τις επό­με­νες χρο­νιές, δια­τά­χθη­καν εκτε­τα­μέ­νοι βομ­βαρ­δι­σμοί και οι στρα­τιώ­τες δεν έμει­ναν στα­θε­ροί σε ένα μέτω­πο. Ο λόγος; Φυσι­κά για να απο­φύ­γουν οι δύο πλευ­ρές τους αγώ­νες και τα δώρα μετα­ξύ τους.

Το 1999, στο σημείο όπου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η «ανα­κω­χή», στή­θη­κε ένας ξύλι­νος σταυ­ρός για να θυμί­ζει σε όλους εκεί­νο το βρά­δυ του 1914. Ο Τελευ­ταί­ος εν ζωή στρα­τιώ­της που είχε λάβει μέρος στην ανα­μέ­τρη­ση αυτή, ήταν ο Άλφρεντ Άντερ­σον που πέθα­νε το 2005. Από τότε η ιστο­ρία θα λάβει δια­φο­ρε­τι­κές ερμη­νεί­ες και θα γίνει ακό­μα και ται­νία. Ο αγώ­νας αυτός ήταν μία όμορ­φη παρέν­θε­ση μέσα στο χάος ενός πολέ­μου. Το ποδό­σφαι­ρο, με εντε­λώς δια­φο­ρε­τι­κό πρό­σω­πο από το σημε­ρι­νό, έδει­ξε πως μπο­ρεί να ενώ­σει ακό­μα και όταν το ανθρώ­πι­νο μυα­λό βρί­σκε­ται σε σύγ­χυ­ση και το μόνο που ζητά είναι το αίμα. Στο Ιπρ γρά­φτη­κε ιστο­ρία. Όχι ποδο­σφαι­ρι­κή, αλλά ανθρώπινη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο