Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

“Ένα μεγάλο βράδυ”: Εκδήλωση — βιβλιοπαρουσίαση με επίκεντρο τη ζωή και το θάνατο του Ναπολέοντα Σουκατζίδη

Σάββατο 27 Απρίλη στις 8 μμ.
Μπροστά από το Μουσείο
ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης — Καισαριανή

Ο Ναπο­λέ­ων Σουκατζίδης

Στο πλαί­σιο διή­με­ρων εκδη­λώ­σε­ων των Δήμων Και­σα­ρια­νής και Χαϊ­δα­ρί­ου για τα 80 χρό­νια από την Πρω­το­μα­γιά του 1944, η Σύγ­χρο­νη Επο­χή παρου­σιά­ζει το ιστο­ρι­κό μυθι­στό­ρη­μα του Σπύ­ρου Τζό­κα “ένα μεγά­λο βρά­δυ

χορός του Σουκατζίδη» έργο του Βάλια Σεμερτζίδη 1966 2

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

  • Σπύ­ρος Τζό­κας, πανε­πι­στη­μια­κός, συγγραφέας
  • Κυρια­κή Καμα­ρι­νού, εκπαι­δευ­τι­κός, διδά­κτωρ Κοι­νω­νιο­λο­γί­ας, μέλος την συντα­κτι­κής επι­τρο­πής του περιο­δι­κού «Θέμα­τα Παι­δεί­ας» και συνερ­γά­της του εκδο­τι­κού Σύγ­χρο­νη Εποχή
  • Γιάν­νης Μηλιός, ομό­τι­μος καθη­γη­τής Πολι­τι­κής Οικο­νο­μί­ας στο Εθνι­κό Μετσό­βιο Πολυ­τε­χνείο, διευ­θυ­ντής του περιο­δι­κού «Θέσεις»
  • Ανα­στά­σης Γκί­κας, διδά­κτωρ Πολι­τι­κών Επιστημών
  • Δρα­μα­το­ποι­η­μέ­να απο­σπά­σμα­τα από το βιβλίο θα παρου­σια­στούν από την Ειρή­νη Μελά σε σκη­νο­θε­σία της Αγγε­λι­κής Κασσόλα
  • Ο Τάκης Κων­σια­ντα­κό­που­λος θα ερμη­νεύ­σει δύο τρα­γού­δια από τον Επιτάφιο

Δρα­μα­το­ποι­η­μέ­νη παρου­σί­α­ση του νέου βιβλί­ου του Σπύ­ρου Τζό­κα “Ένα Μεγά­λο Βράδυ”

ΠΑΜΕ: Όλοι στην απερ­γία την 1η Μάη, η Πρω­το­μα­γιά δεν είναι αργία!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο