Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ένα πλυντήριο των ναζί στο… ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ

Τη ρήση ότι «κανείς δεν θα το θυμά­ται σε 10 χρό­νια» ασπά­ζε­ται ο ΣΥΡΙΖΑ για τον εξα­γνι­σμό του φιλο­χρυ­σαυ­γι­τι­σμού! Έτσι ένας «κομ­μέ­νος» του 2014, πλέ­ον «κοσμεί» το ψηφο­δέλ­τιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Κοζά­νη για τις προ­σε­χείς βου­λευ­τι­κές εκλογές…

Ο λόγος για τον Θόδω­ρο Καρυ­πί­δη, πρώ­ην περι­φε­ρειάρ­χη Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας, από τον οποίο επί­ση­μα ο ΣΥΡΙΖΑ είχε απο­σύ­ρει την υπο­στή­ρι­ξή του στις περι­φε­ρεια­κές εκλο­γές του 2014 μετά τον σάλο από σχό­λια και τοπο­θε­τή­σεις του. Πρό­κει­ται για τον άνθρω­πο που έκα­νε φιλι­κές συνε­ντεύ­ξεις με τον ‑κατά­δι­κο πλέ­ον- ναζί Κασι­διά­ρη και ανα­κύ­κλω­νε τους χρυ­σαυ­γί­τι­κους ισχυ­ρι­σμούς μετά την κατα­δί­κη της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργάνωσης.

Όταν ο Θ. Καρυ­πί­δης φιλο­ξε­νού­σε στην εκπο­μπή του τον ναζί χρυ­σαυ­γί­τη Κασιδιάρη

Τότε που η Πολι­τι­κή Γραμ­μα­τεία του ΣΥΡΙΖΑ «συνε­κτι­μώ­ντας τα στοι­χεία και τα γεγο­νό­τα των τελευ­ταί­ων ημε­ρών (…) απο­φά­σι­σε την άρση της υπο­στή­ρι­ξης στην υπο­ψη­φιό­τη­τα του κ. Καρυ­πί­δη για τη θέση του περι­φε­ρειάρ­χη Δ. Μακεδονίας».

«Τώρα που η Χρυ­σή Αυγή μπή­κε στη στε­νή, ο ελλη­νι­κός λαός θα πλέ­ει σε πελά­γη ευτυ­χί­ας, θα έχει λύσει όλα τα προ­βλή­μα­τά του…», έγρα­φε σε ανάρ­τη­σή του τότε. Ο συγκε­κρι­μέ­νος μάλι­στα είχε πρω­τα­γω­νι­στή­σει σε εθνι­κι­στι­κά συλ­λα­λη­τή­ρια την περί­ο­δο συζή­τη­σης και  ψήφι­σης  της «Συμ­φω­νί­ας των Πρεσπών».

Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, προ­φα­νώς συνε­κτι­μώ­ντας πως χρειά­ζε­ται τις ψήφους του ακρο­α­τη­ρί­ου Καρυ­πί­δη, τον έστε­ψε υπο­ψή­φιο βου­λευ­τή του, με τον ίδιο να δηλώ­νει πως «η από­φα­ση της Πολι­τι­κής Γραμ­μα­τεί­ας του ΣΥΡΙΖΑ — Προ­ο­δευ­τι­κή Συμ­μα­χία να είμαι υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής είναι από­φα­ση ευθύ­νης». Μάλ­λον οι συζη­τή­σεις με ακρο­δε­ξιούς από­στρα­τους στην περιο­χή της Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας πιά­νουν τόπο… Όλο και πιο ευρύ­χω­ρη απο­δει­κνύ­ε­ται η δήθεν «προ­ο­δευ­τι­κή συμ­μα­χία» του ΣΥΡΙΖΑ… Τόσο ευρύ­χω­ρη που χωρά­ει και πλυ­ντή­ρια των ναζί!

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από 902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο