Ένα ποίημα του Β. Ουγκώ για τη σφαγή της Χίου

Στις 11 Μαρ­τί­ου 1822 κηρύσ­σε­ται η επα­νά­στα­ση στη Χίο. Ο Λυκούρ­γος Λογο­θέ­της με 2.500 Σαμιώ­τες και ο Μπουρ­νιάς με 150 Χιώ­τες που ήταν στη Σάμο, απο­βι­βά­ζο­νται στη Χίο και πολιορ­κούν την εντός του φρου­ρί­ου τουρ­κι­κή φρου­ρά.  Στις 5 Απρι­λί­ου αρχί­ζουν οι φοβε­ρές σφα­γές της Χίου από τους Τούρ­κους από το στρα­τό των Οθω­μα­νών, Σφα­γές που θα συγκλο­νί­σει τον κόσμο. … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Ένα ποί­η­μα του Β. Ουγκώ για τη σφα­γή της Χίου.