Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ένα ποίημα του Σπ. Ζαχαράτου για το Ατέχνως

Ατέ­χνως μα πολύ εντέχνως

Ένα site της προόδου
και του ματω­μέ­νου ρόδου.
Μια Ηρά­κλεια σχεδία
σε ηλε­κτρι­κά πεδία.

Με τον και­ρό ενάντιο
αλλιώς ταξιδεύουμε
νικώντας
αδυναμίες
αρετές.
Καί­γο­ντας κεκτημένα.

Για τον Ηρα­κλή Κακα­βά­νη, τους συνερ­γά­τες και τους φίλους του «Ατέ­χνως»

Σπύ­ρος Ζαχαράτος
Εργά­της των Λέξεων
Μέλος Εται­ρί­ας Ελλή­νων Λογο­τε­χνών, ΕΜΣΕ, Φιλ. Συλ­λό­γου «Παρ­νασ­σός»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο