Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ένα πρωτότυπο βιβλίο έρευνας για το Σχολικό Θέατρο

Θανά­ση Ν. Καραγιάννη
ΣΧΟΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (1871–1974)
ΠΡΟΛΟΓΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΙΟΡΤΩΝ

[140 Κεί­με­να με αισθη­τι­κό, ιστο­ρι­κό, παι­δα­γω­γι­κό και εκπαι­δευ­τι­κό περιεχόμενο]

Εκδό­σεις Πάρα­λος, Αθή­να 2013, σσ. 384

Γρά­φει ο Γιάν­νης Δ. Μπάρ­τζης  //

Εδώ και δυο χρό­νια κυκλο­φό­ρη­σε ένα πρω­τό­τυ­πο βιβλίο έρευ­νας για το Σχο­λι­κό Θέα­τρο από το σημα­ντι­κό ερευ­νη­τή του χώρου αυτού, Θανά­ση Ν. Καρα­γιάν­νη. Τίτλος και θέμα του: ΠΡΟΛΟΓΟΙ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΙΟΡΤΩΝ.  Ο δημιουρ­γός του βιβλί­ου έχει συγκε­ντρώ­σει προ­λό­γους από εκδό­σεις σχο­λι­κού θεά­τρου, από το 1871 μέχρι το 1974. Ανα­δη­μο­σιεύ­ο­νται 140 κεί­με­να που έχουν γρά­ψει στις εισα­γω­γές των βιβλί­ων τους με θεα­τρι­κά έργα, σκετς και ποι­ή­μα­τα για σχο­λι­κές γιορ­τές οι συγ­γρα­φείς τους, οι οποί­οι είναι συνή­θως εκπαιδευτικοί-συγγραφείς.

Τα κεί­με­να έχουν αισθη­τι­κή, ιστο­ρι­κή, παι­δα­γω­γι­κή και εκπαι­δευ­τι­κή διά­στα­ση και δίνουν στο σημε­ρι­νό τους ανα­γνώ­στη πάμπολ­λα στοι­χεία για τη μελέ­τη του σχο­λι­κού θεά­τρου από τον 19ο αιώ­να μέχρι και το τέλος της δικτα­το­ρί­ας των συνταγ­μα­ταρ­χών (1974).

Είναι ένα έργο ανα­φο­ράς για την ιστο­ρία του σχο­λι­κού θεά­τρου στην Ελλά­δα, οπωσ­δή­πο­τε ανα­γκαίο να μελε­τη­θεί από φοι­τη­τές Παι­δα­γω­γι­κών Σχο­λών και από εκπαι­δευ­τι­κούς που έχουν έφε­ση προς το παι­δι­κό-σχο­λι­κό θέα­τρο και οργα­νώ­νουν σχο­λι­κές εορ­τές στα σχο­λεία τους. Αλλά είναι εξί­σου σημα­ντι­κό και για τους φοι­τη­τές των Σχο­λών Θεα­τρι­κών Σπου­δών και για τους επαγ­γελ­μα­τί­ες θια­σάρ­χες που ανε­βά­ζουν παρα­στά­σεις για το παι­δι­κό κοινό.

Το βιβλίο είναι δομη­μέ­νο σε έξι ενό­τη­τες με ιστο­ρι­κή οριο­θέ­τη­ση (Τέλος του 19ου αι. 1871–1895 — Πρώ­τες από­πει­ρες 1896–1921 — Μεσο­πό­λε­μος 1922–1939 — Πόλε­μος, Κατο­χή, Εμφύ­λιος 1940–1949 — Μετα­πο­λε­μι­κή περί­ο­δος 1950–1966 — Δικτα­το­ρία 1967–1974). Ως άρι­στη και συνε­πής ερευ­νη­τι­κή εργα­σία έχει στο τέλος ένα πολύ­τι­μο ευρε­τή­ριο ονο­μά­των, ενώ στις εσω­τε­ρι­κές σελί­δες έχουν ανα­τυ­πω­θεί σπα­νιό­τα­τα δυσεύ­ρε­τα εξώ­φυλ­λα βιβλί­ων με θεα­τρι­κά έργα για σχο­λι­κές γιορτές.

Το βιβλίο προ­λο­γί­ζουν οι καθη­γη­τές πανε­πι­στη­μί­ων Αθη­νών και Θρά­κης, κ.κ. Κυρια­κή Πετρά­κου και Σίμος Παπα­δό­που­λος. Αξί­ζουν συγ­χα­ρη­τή­ρια στον ερευ­νη­τή κ. Θανά­ση Καρα­γιάν­νη για την αλη­θι­νά επί­πο­νη και επί­μο­χθη μελέ­τη του.

(Ο Δρ. Γιάν­νης Δ. Μπάρ­τζης είναι Πρ. Σχο­λι­κός Σύμ­βου­λος Π.Ε., Λογοτέχνης-Συγγραφέας)

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο